Liên kết
Thông tin chỉ đạo điều hành  | Lịch làm việc của Lãnh đạo Ban
10 nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2017 - 15/03/2017
Năm 2017 là năm diễn ra nhiều sự kiện quan trọng của đất nước cũng như của tỉnh, năm thứ hai cả nước thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, tỉnh Hà Nam tổ chức kỷ niệm 20 năm ngày tái lập tỉnh. Hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2016-2020 do Thủ tướng chính phủ phát động tại Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX.
Chương trình công tác năm 2017 - 20/02/2017
Ngày 06/02/2017 Ban quản lý Khu Đại học Nam Cao ban hành Chương trình công tác năm 2017
Quy định quản lý, sử dụng phần mềm quản lý văn bản điều hành và Cổng thông tin điện tử của Ban quản lý Khu Đại học Nam Cao - 15/11/2016
Ngày 30/9/2016 Ban quản lý Khu Đại học Nam Cao ban hành Quyết định số 70/QĐ-BQL về việc ban hành Quy định quản lý, sử dụng phần mềm quản lý văn bản điều hành và Cổng thông tin điện tử của Ban quản lý Khu Đại học Nam Cao
Quy chế thi đua khen thưởng Ban quản lý Khu Đại học Nam Cao - 15/11/2016
Ngày 01/7/2016 Ban quản lý Khu Đại học Nam Cao tỉnh Hà Nam ban hành Quyết định số 35/QĐ-BQL về việc Ban hành Quy chế thi đua khen thưởng của Ban quản lý Khu Đại học Nam Cao tỉnh Hà Nam.
Nội quy cơ quan Ban quản lý Khu Đại học Nam Cao tỉnh Hà Nam - 15/11/2016
Ngày 20/4/2016 Ban quản lý Khu Đại học Nam Cao tỉnh Hà Nam ban hành Quyết định số 16/QĐ-BQL về việc Ban hành Nội quy cơ quan Ban quản lý Khu Đại học Nam Cao tỉnh Hà Nam.
Skip to main content