Liên kết
Quy hoạch - Kế hoạch 
Chương trình xúc tiến đầu tư vào Khu Đại học Nam Cao tỉnh Hà Nam giai đoạn 2017-2020, định hướng năm 2025 - 08/02/2017
Ngày 02/11/2016 Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam ban hành quyết định số 1744/QĐ-UBND về việc phê duyệt Chương trình xúc tiến đầu tư vào Khu Đại học Nam Cao tỉnh Hà Nam giai đoạn 2017-2020, định hướng năm 2025

Quy hoạch Ban quản lý - 22/04/2016
Skip to main content