Liên kết
Thủ tục hành chính 
Công bố bộ thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban quản lý Khu Đại học Nam Cao tỉnh Hà Nam - 30/03/2017
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Quyết định số 394/QĐ-UBND ngày 27 tháng 3 năm 2017 về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban quản lý Khu Đại học Nam Cao tỉnh Hà Nam.
Công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban quản lý Khu Đại học Nam Cao tỉnh Hà Nam - 30/03/2017
Skip to main content