Liên kết
Giới thiệu » Chức năng nhiệm vụ
Chức năng nhiệm vụ các phòng, ban chuyên môn - 15/01/2016

           1. Văn phòng

a) Lập chương trình công tác của Ban, xây dựng chương trình làm việc của lãnh đạo Ban. Xây dựng và tổ chức thực hiện quy chế làm việc, quy chế chi tiêu nội bộ, nội quy cơ quan;

b) Thực hiện công tác tổng hợp, xây dựng chương trình kế hoạch công tác, lập báo cáo định kỳ và đột xuất về hoạt động công tác của Ban;

c) Tham mưu giúp Lãnh đạo Ban trong công tác quản lý tổ chức bộ máy, biên chế cán bộ, công chức, viên chức được giao theo đúng quy định. Thực hiện chế độ chính sách của nhà nước về tuyển dụng, sử dụng, quản lý đội ngũ công chức, viên chức, người lao động, chế độ nâng lương, xây dựng quy hoạch, kế hoạch đào tạo bồi dưỡng, thi đua khen thưởng, kỷ luật, công tác bảo vệ nội bộ, phòng chống tham nhũng lãng phí…;

d) Tham mưu giúp Lãnh đạo Ban trong việc ban hành các quy định về quản lý hoạt động kinh doanh và cung ứng các dịch vụ trong Khu Đại học Nam Cao;

e) Xây dựng dự toán ngân sách, kinh phí quản lý hành chính nhà nước, kinh phí hoạt động sự nghiệp, vốn đầu tư phát triển hàng năm của Ban và các đơn vị trực thuộc trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và pháp luật có liên quan;

f) Thực hiện trách nhiệm quản lý của đơn vị dự toán cấp I đối với toàn bộ các hoạt động tài chính, kế toán của Ban và các đơn vị trực thuộc bao gồm: Tiếp nhận dự toán, phê duyệt quyết toán của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc theo quy định; Trực tiếp quản lý công tác Tài chính-Kế toán của Ban.

g) Thực hiện công tác văn thư, lưu trữ và quản lý con dấu theo quy định; thu thập, quản lý và tổ chức sử dụng thông tin để từ đó tổng hợp, báo cáo tình hình hoạt động của các đơn vị trong cơ quan, đề xuất kiến nghị các biện pháp thực hiện phục vụ sự chỉ đạo điều hành của lãnh đạo Ban;

h) Chủ trì phối hợp với các phòng chuyên môn rà soát thủ tục hành chính; thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ tại phòng Một cửa;       

i) Quản lý cơ sở vật chất, tài sản, quản trị mạng cơ quan, đảm bảo các yêu cầu hậu cần và công tác lễ tân cho hoạt động và công tác của cơ quan;

k) Chủ trì biên tập thông tin, quản lý hoạt động trang Website của Ban;

l) Thực hiện nhiệm vụ khác do Trưởng ban quản lý Khu Đại học Nam Cao giao theo quy định của pháp luật.

2. Phòng Phát triển hạ tầng:

a) Tham mưu lãnh đạo Ban xây dựng kế hoạch dài hạn và từng năm về đầu tư xây dựng hạ tầng trong Khu Đại học Nam Cao, khai thác, duy tu bảo dưỡng hạ tầng bằng vốn ngân sách;

b) Tham mưu lãnh đạo Ban và chủ trì thực hiện các nhiệm vụ quản lý Nhà nước của Ban quản lý Khu Đại học Nam Cao trong lĩnh vực thẩm định đề cương, nhiệm vụ khảo sát thiết kế; phương án khảo sát, thiết kế; thiết kế bản vẽ thi công, dự toán, hồ sơ mời thầu,… , giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng, quản lý khai thác các công trình hạ tầng trong Khu Đại học;

c) Tham mưu lãnh đạo Ban thực hiện công tác quản lý, kiểm tra, giám sát trong các lĩnh vực: ký kết các hợp đồng dịch vụ về khai thác, bảo trì, vận hành hệ thống kết cấu hạ tầng và công tác thu tiền sử dụng hạ tầng, tiền xử lý nước thải  đầu tư bằng vốn ngân sách. Theo dõi, kiểm tra, giám sát tiến độ xây dựng hạ tầng kỹ thuật bằng vốn ngân sách, các dự án trong Khu Đại học Nam Cao theo quy định;

d) Kiểm tra dự án đầu tư xây dựng, báo cáo kinh tế kỹ thuật của các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng Khu Đại học Nam Cao bằng vốn ngân sách do Ban quản lý Khu Đại học Nam Cao làm chủ đầu tư trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt;

e) Chủ động theo dõi và phối hợp với các đơn vị liên quan trong việc cung cấp các dịch vụ điện, viễn thông, cấp nước đảm bảo hoạt động của các đơn vị trong Khu Đại học Nam Cao;

f) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của lãnh đạo Ban.

3. Phòng Quản lý Môi trường và Đất đai:

a) Chủ trì, tham mưu cho lãnh đạo Ban để thực hiện quy chế phối hợp với các cơ quan liên quan để quản lý nhà nước về chính sách xã hội, lao động, an ninh trật tự, an toàn xã hội, môi trường, đất đai của các dự án trong Khu Đại học Nam Cao;

b) Tham mưu trình lãnh đạo Ban đóng góp ý kiến với các Bộ, ngành và Uỷ ban nhân dân tỉnh trong việc xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách có liên quan đến công tác môi trường, đất đai trong Khu Đại học;

c) Tiếp nhận, kiểm tra đầy đủ thủ tục, tính chính xác, hợp pháp của hồ sơ xin thuê đất, hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của các trường, các doanh nghiệp, các cá nhân trong Khu Đại học Nam Cao chuyển Sở Tài nguyên và Môi trường ký hợp đồng thuê đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định;

d) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của lãnh đạo Ban

4. Phòng Quy hoạch đầu tư:

a) Tham mưu lãnh đạo Ban trình UBND tỉnh, các Bộ, ngành trong việc xây dựng, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách, quy hoạch có liên quan đến đầu tư và  hoạt động Khu Đại học Nam Cao;

b) Tham mưu lãnh đạo Ban xây dựng chiến lược, kế hoạch, chính sách thu hút các trường hàng năm, từng thời kỳ và kế hoạch đầu tư phát triển các khu chức năng trình UBND tỉnh phê duyệt và tổ chức thực hiện;

c) Thực hiện công tác quảng bá, xúc tiến, thu hút đầu tư theo các tiêu chí và chủ trương của lãnh đạo tỉnh;

d) Tham mưu lãnh đạo Ban và chủ trì thực hiện các nhiệm vụ quản lý Nhà nước của Ban quản lý Khu Đại học Nam Cao trong lĩnh vực quy hoạch, cấp giấy phép xây dựng, phê duyệt mặt bằng tổng thể, chấp thuận đấu nối hạ tầng kỹ thuật của các dự án đầu tư trong Khu Đại học Nam Cao theo quy hoạch được duyệt;

e) Tham mưu cho lãnh đạo Ban và chủ trì thực hiện việc giới thiệu địa điểm, công bố công khai và cung cấp quy hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;

f) Chủ trì thẩm định hồ sơ và tham mưu giải quyết các thủ tục trình xin chủ trương và cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư;

g) Quản lý, phổ biến, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền quyết định thanh tra và xử phạt vi phạm hành chính việc thực hiện quy định, quy hoạch, kế hoạch có liên quan tới Khu Đại học Nam Cao đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;

h) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của lãnh đạo Ban.

5. Trung tâm dịch vụ Khu Đại học Nam Cao:

a) Cung cấp dịch vụ về quản lý, vận hành hệ thống các công trình hạ tầng trong Khu Đại học Nam Cao:

- Đôn đốc, giám sát: Công tác bảo vệ giữ gìn an ninh trật tự trong Khu Đại học, công tác vệ sinh môi trường, đo kiểm môi trường theo định kỳ, công tác duy trì, chăm sóc hệ thống cây xanh.

- Trực tiếp vận hành: Hệ thống điện chiếu sáng, hệ thống cấp, thoát nước, trạm xử lý nước thải.

- Theo dõi khảo sát lập kế hoạch sửa chữa nhỏ, duy tu bảo dưỡng định kỳ hệ thống hạ tầng kỹ thuật Khu Đại học trình lãnh đạo Ban phê duyệt.

- Lập dự toán kinh phí theo định kỳ bao gồm: Kinh phí hoạt động thường xuyên của Trung tâm; kinh phí quản lý, duy tu, bảo dưỡng và dịch vụ để duy trì mọi hoạt động của hệ thống công trình hạ tầng Khu Đại học Nam Cao trình lãnh đạo Ban phê duyệt.

b) Thu tiền sử dụng hạ tầng, xử lý nước thải theo quy định.

- Xây dựng kế hoạch thu tiền sử dụng hạ tầng, tiền cấp, thoát nước theo kế hoạch hàng năm trình lãnh đạo Ban phê duyệt.

- Trực tiếp đôn đốc thu tiền sử dụng hạ tầng, tiền cấp, thoát nước của các trường, các doang nghiệp, các hộ kinh doanh nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định.

c) Hỗ trợ, cung cấp dịch vụ tư vấn cho các trường, các doanh nghiệp, các hộ kinh doanh thực hiện các thủ tục hành chính về đầu tư, đất đai, môi trường, lao động.

d) Quản lý, sử dụng cán bộ, viên chức, lao động hợp đồng; tài chính, tài sản của Trung tâm theo quy định của pháp luật.

e) Thực hiện các nhiệm vụ khác do cơ quan có thẩm quyền giao.

6. Ban quản lý dự án hạ tầng Khu Đại học Nam Cao:

a) Ban quản lý dự án hạ tầng Khu Đại học Nam Cao là đơn vị trực thuộc Ban quản lý Khu Đại học Nam Cao, thực hiện nhiệm vụ quản lý dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật trong Khu Đại học Nam Cao do Ban quản lý Khu Đại học Nam Cao làm Chủ đầu tư.

b) Thực hiện đúng các trình tự xây dựng cơ bản về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình theo quy định hiện hành.

c) Ban quản lý dự án hạ tầng Khu Đại học Nam Cao có tài khoản và con dấu riêng để giao dịch.

d) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Ban phân công theo quy định.

 


 

Các tin, bài khác
Chức năng nhiệm vụ ban quản lý Khu Đại học Nam Cao - 15/01/2016
Skip to main content