Liên kết
Tổ chức bộ máy | Lãnh đạo Ban | Các phòng, Ban trực thuộc
Danh bạ thư điện tử - 02/01/2018

Họ và Tên Chức vụ Địa chỉ hòm thư điện tử 
  Hòm thư chung    bqlkdhnc@hanam.gov.vn
  Trương Công Khải              Phó Trưởng ban phụ trách   truongcongkhai@hanam.gov.vn
  Khương Văn Tuyến         Phó Trưởng ban   khuongvantuyen@hanam.gov.vn
  Ngô Văn Đạt                             Chánh văn phòng   ngovandat@hanam.gov.vn
  Nguyễn Ngọc Hưng     Trưởng phòng Quy hoạch Đầu tư   nguyenngochung@hanam.gov.vn
  Hà Tiến Dũng   hatiendung@hanam.gov.vn
  Trần Thành Nam     tranthanhnam@hanam.gov.vn
  Khương Văn Tuyền     khuongvantuyen.dtdh@hanam.gov.vn
  Trần Nhật Tuấn Anh     trannhattuananh@hanam.gov.vn
  Đỗ Thị Như     dothinhu@hanam.gov.vn
  Vũ Thị Thanh Nhàn     vuthithanhnhan@hanam.gov.vn
  Trần Ngọc Ánh     tranngocanh.dtdh@hanam.gov.vn
  Nguyễn Tiến Đức     nguyentienduc@hanam.gov.vn
  Bùi Xuân Phương     buixuanphuong@hanam.gov.vn
  Nguyễn Quang Nghiệp     nguyenquangnghiep@hanam.gov.vn
  Nguyễn Thanh Hà     nguyenthanhha@hanam.gov.vn
  Vũ Quang Huy   Phó trưởng phòng Phát triển Hạ tầng   vuquanghuy@hanam.gov.vn
  Trần Thị Thơm     tranthithom@hanam.gov.vn
  Lâm Thị Thu Trang     lamthithutrang@hanam.gov.vn
  Trần Thanh Luân       tranthanhluan@hanam.gov.vn

 

 

Skip to main content