Liên kết
Thông tin tuyên truyền phổ biến
Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII - 18/11/2016

Ngày 30-10, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết số 04-NQ/TW khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa".

http://noichinh.vn/tin-tuc-su-kien/201611/nghi-quyet-hoi-nghi-lan-thu-tu-ban-chap-hanh-trung-uong-dang-khoa-xii-301467/
Tin, bài mới hơn
Nghị định 91/2017/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật thi đua - khen thưởng - 10/11/2017
Triển lãm kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh Liệt sĩ - 11/07/2017
Các tin, bài khác
Hội nghị tập huấn pháp luật về bình đẳng giới năm 2016 - 15/11/2016
Hội nghị triển khai Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2015 của Chính phủ - 15/11/2016
Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" - 14/11/2016
Skip to main content