Liên kết
Tổ chức bộ máy » Các phòng, Ban trực thuộc
Các phòng chuyên môn - 08/02/2017

 I. Văn phòng

   - Điện thoại: 0351.3853.127

   - Fax: 0351.3853.330

   1. Ngô Văn Đạt

   - Chức vụ: Phó chánh văn phòng

   - Điện thoại: 0916.782177

   - Email: ngovandat@hanam.gov.vn

 

II. Phòng Phát triển Hạ Tầng

   1. Vũ Quang Huy

   - Chức vụ: Phó Trưởng phòng Phát triển Hạ Tầng

   - Điện thoại: 0912.284.808

   - Email: vuquanghuy@hanam.gov.vn

 

III. Phòng Quy hoạch Đầu tư

   1. Nguyễn Ngọc Hưng

   - Chức vụ: Phó Trưởng phòng Quy hoạch Đầu tư

   - Điện thoại: 0915.921.881

   - Email: nguyengochung@hanam.gov.vn

 

 

 

 

Skip to main content