Liên kết
Tổ chức bộ máy » Lãnh đạo Ban
Lãnh đạo Ban quản lý Khu Đại học Nam Cao tỉnh Hà Nam - 02/01/2018

 1. Ông Trương Công Khải - Phó Trưởng ban phụ trách

   Năm sinh: 1973

   Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ kinh tế

   Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

    Điện thoại di động: 0945.600.000

   Email: truongcongkhai@hanam.gov.vn

   - Lãnh đạo điều hành mọi hoạt động của Ban quản lý Khu Đại học Nam Cao, chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và Pháp luật về toàn bộ hoạt động của Khu Đại học Nam Cao.

   - Lĩnh vực phụ trách: Tổ chức, đào tạo, bồi dưỡng; thi đua - khen thưởng, kỷ luật; tài chính; quy hoạch chương trình, kế hoạch công tác; thu hút đầu tư; cải cách hành chính; phòng chống tham nhũng.

    - Trực tiếp chỉ đạo: Văn phòng; phòng Quy hoạch Đầu tư.

2. Ông Khương Văn Tuyến - Phó Trưởng ban

    Năm sinh: 1977

    Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ

    Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

    Chức vụ: Phó Trưởng Ban quản lý Khu Đại học Nam Cao tỉnh Hà Nam

    Điện thoại di động: 0912.220.315

    Email: khuongvantuyen@hanam.gov.vn

    - Giúp Trưởng ban theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực: Đầu tư, phát triển, khai thác hạ tầng kỹ thuật; quản lý Môi trường, Đất đai trong Khu Đại học Nam Cao.

    - Thay mặt Trưởng ban giải quyết công việc của Ban khi Trưởng ban đi vắng hoặc ủy quyền, phân công.

    - Trực tiếp chỉ đạo: Phòng Phát triển hạ tầng; phòng Quản lý Môi trường và Đất đai; Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng.

 

 

Skip to main content