Liên kết
Thủ tục hành chính
Công bố bộ thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban quản lý Khu Đại học Nam Cao tỉnh Hà Nam - 30/03/2017

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Quyết định số 394/QĐ-UBND ngày 27 tháng 3 năm 2017 về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban quản lý Khu Đại học Nam Cao tỉnh Hà Nam.

Bộ thủ tục hành chính sửa đổi bổ sung thuộc thẩm quyền của Ban quản lý Khu Đại học Nam Cao tỉnh Hà Nam có hiệu lực kể từ ngày ký thay thế cho Quyết định số 394/QĐ-UBND ngày 09/3/2016 về công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban quản lý Khu Đại học Nam Cao tỉnh Hà Nam. 

Tải về.pdf

Tải về.doc

Các tin, bài khác
Công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban quản lý Khu Đại học Nam Cao tỉnh Hà Nam - 30/03/2017
Skip to main content