Liên kết
Đảng - Đoàn thể | Chi bộ | Công đoàn | Đoàn thanh niên
Học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 (Khóa XII) - 15/08/2017

Ngày 10/8/2017, Hội trường Ban quản lý Khu đại học Nam Cao tỉnh Hà Nam đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) cho toàn thể cán bộ công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị.

                    Tại Hội nghị, Đồng chí Nguyễn Minh Tiến - Bí thư chi bộ - Trưởng Ban quản lý Khu Đai học Nam Cao tỉnh Hà nam đã truyền đạt những nội dung cơ bản của Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) bao gồm: Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 03/6/2017 “Về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”; Nghị quyết số 11-NQ/TW, ngày 03/6/2017 “Về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”; Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 03/6/2017 “Về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước”.

Đồng chí Nguyễn Minh Tiến - Bí thư chi bộ - Trưởng Ban quản lý Khu đại học Nam Cao truyền đạt nội dung Nghị quyết TW 5

                    Đồng chí Ngô Văn Đạt - Chánh Văn phòng Ban đã trình bày nội dung bản dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII).  Các đại biểu thảo luận về những điểm mới, thời cơ, thách thức, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của các Nghị quyết với đặc điểm cụ thể ở địa phương; liên hệ thực tiễn của cơ quan và viết bài thu hoạch cá nhân. Việc học tập, quán triệt và triển khai nghiêm túc các Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa II) giúp các cán bộ công chức, viên chức và người lao động Ban quản lý Khu Đại học Nam Cao tỉnh Hà Nam nâng cao hơn nữa nhận thức chính trị về vấn đề xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, phát triển kinh tế tư nhân và việc nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước, từ đó chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động, phát huy năng lực, tính sáng tạo trong tổ chức thực hiện đưa Nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống./.

 

          
 

 

Skip to main content