Liên kết
Thông tin tuyên truyền phổ biến
Nghị định 91/2017/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật thi đua - khen thưởng - 10/11/2017

Ngày 31/7/2017 Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Nghị định 91/2017/NĐ-CP về quy định chi tiết một số điều của Luật thi đua - khen thưởng

 Nghị định 91/2017/NĐ-CP về quy định chi tiết một số điều của Luật thi đua - khen thưởng có hiệu lực từ ngày 01/10/2017  và thay thế Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, Khen thưởng; và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng; Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27/4/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ; Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01/7/2014 của Chính phủ quy định chi Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng năm 2013.

 

Nội dung chi tiết của Nghị định 91/2017/NĐ_CP: Tải về

Các tin, bài khác
Triển lãm kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh Liệt sĩ - 11/07/2017
Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII - 18/11/2016
Hội nghị tập huấn pháp luật về bình đẳng giới năm 2016 - 15/11/2016
Hội nghị triển khai Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2015 của Chính phủ - 15/11/2016
Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" - 14/11/2016
Skip to main content