Thủ tục hành chính » Thẻ căn cước công dân
Thủ tục làm thẻ căn cước công dân - 19/04/2016
Ngày 20/11/2014, tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII đã thông qua Luật Căn cước công dân số 59/2014/QH13 (sau đây gọi tắt là Luật Căn cước công dân), có hiệu lực từ ngày 01/01/2016. Luật Căn cước công dân gồm 6 chương, 39 điều quy định các vấn đề liên quan đến Căn cước công dân, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Cơ sở dữ liệu căn cước công dân.
Liên kết các trang khác
Thư viện ảnh
Skip to main content