Phong trào BVANTQ
Ðẩy mạnh công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc - 07/03/2014

Nhất quán quan điểm "Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng", trong tiến trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Ðảng và Nhà nước ta đã đề ra nhiều chủ trương quan trọng, phát động và tổ chức nhiều phong trào thi đua, cuộc vận động nhân dân tham gia bảo vệ an ninh trật tự (ANTT), xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc.

Từ cuộc vận động thực hiện khẩu hiệu "3 không" trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp, hình thành phong trào "Bảo mật phòng gian", "Bảo vệ trị an" trong thời kỳ chống Mỹ và phát triển thành phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) và phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ từ sau ngày giải phóng miền nam, thống nhất đất nước đến nay.

Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ là hoạt động tự giác, có tổ chức, lôi cuốn đông đảo nhân dân tích cực, tự giác chấp hành nghiêm chỉnh đường lối, chủ trương của Ðảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về ANTT; tham gia phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh chống các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, nhằm bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, bảo vệ tài sản Nhà nước và tính mạng, tài sản của nhân dân; xây dựng lực lượng nòng cốt bảo vệ ANTT. Từ thực tiễn tổ chức phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ có thể khẳng định đây là hình thức cơ bản, thích hợp nhất để tập hợp, thu hút, giáo dục, hướng dẫn, nâng cao năng lực hoạt động của đông đảo nhân dân tham gia giải quyết những yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ ANTT; là điều kiện cơ bản để nhân dân thực hiện quyền làm chủ trên lĩnh vực bảo vệ ANTT, tham gia quản lý nền ANTT của đất nước, góp phần xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh; góp phần thực hiện thắng lợi nội dung Hội nghị lần thứ 8 (khóa XI) về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo và quản lý, điều hành của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ của MTTQ Việt Nam, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể từ Trung ương đến cơ sở và sự đồng tình hưởng ứng của đông đảo nhân dân, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ được tổ chức xây dựng, duy trì và có bước phát triển sâu rộng, với nhiều nội dung, hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh cụ thể của từng vùng, từng khu vực, từng lĩnh vực, từng địa bàn dân cư. Ban chỉ đạo "Thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ" từ Trung ương đến cơ sở được đổi mới, kiện toàn về tổ chức. Các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND hoặc Phó Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy trực thuộc Trung ương làm Trưởng ban chỉ đạo. Lực lượng chuyên trách và lực lượng nòng cốt xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ được tăng cường, củng cố. Cơ cấu lãnh đạo, chỉ huy, hệ thống tổ chức, bố trí cán bộ của lực lượng chuyên trách xây dựng phong trào được củng cố, kiện toàn từ Bộ Công an đến công an cấp huyện. Bộ Công an phân công một đồng chí Thứ trưởng phụ trách công tác xây dựng phong trào; Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được bổ sung một đồng chí Phó Giám đốc phụ trách công tác xây dựng phong trào; Công an các huyện trọng điểm phức tạp về ANTT được bổ sung một Phó Công an huyện phụ trách công tác xây dựng phong trào. Lực lượng nòng cốt xây dựng phong trào ở cơ sở như: công an xã, bảo vệ dân phố, bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp được thể chế hóa bằng những văn bản quy phạm pháp luật và từng bước được củng cố, kiện toàn; hoạt động ngày một hiệu quả hơn.

Có thể khẳng định trong thời gian qua, với cơ chế Ðảng lãnh đạo, chính quyền tổ chức điều hành, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và của toàn dân, do lực lượng Công an làm nòng cốt; phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đã trở thành một nội dung quan trọng trong công tác tổ chức vận động quần chúng của Ðảng, luôn gắn bó chặt chẽ với phong trào cách mạng khác do Ðảng, Nhà nước, các ban, ngành, đoàn thể, từ Trung ương đến địa phương phát động; tạo môi trường, điều kiện thuận lợi để nhân dân thực hiện quyền làm chủ, tham gia quản lý nhà nước về ANTT, là cơ sở quan trọng để xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc.

Ðể góp phần thực hiện thắng lợi nội dung Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Ðảng (khóa XI) về "Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới"; chúng ta cần phải thống nhất về nhận thức, quan tâm tổ chức thực hiện một số vấn đề trọng tâm. Ðó là: Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ phải lấy mục tiêu chung cao nhất mà Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Ðảng (khóa XI) đã xác định để phục vụ. Mục tiêu đó là: Bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; bảo vệ Ðảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; bảo vệ sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa; bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc; bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và nền văn hóa Việt Nam; giữ vững ổn định chính trị và môi trường hòa bình để phát triển đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Ðể đạt được mục tiêu nêu trên, phải tăng cường sự lãnh đạo của Ðảng, sự quản lý điều hành của chính quyền đối với công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Cấp ủy, chính quyền là cơ quan chịu trách nhiệm về lãnh đạo, tổ chức xây dựng phong trào; đề ra chủ trương, biện pháp, hình thức và chỉ đạo các hoạt động của phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; gắn kết phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ với các phong trào cách mạng khác do Ðảng, Nhà nước, các ban, ngành, đoàn thể từ Trung ương đến địa phương phát động; lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đoàn thể quần chúng, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và của toàn dân tham gia phong trào; thường xuyên kiểm tra, đánh giá chất lượng, định kỳ sơ kết, tổng kết, khen thưởng và nhân rộng những mô hình điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, vận động cán bộ và nhân dân tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Ðẩy mạnh tuyên truyền đường lối, quan điểm của Ðảng về xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân bảo vệ Tổ quốc; các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Ðảng và Nhà nước, các chế độ, thể lệ, nội quy, quy tắc, nhiệm vụ, yêu cầu bảo vệ ANTT của đơn vị, địa phương. Chú trọng tuyên truyền, nâng cao cảnh giác cách mạng cho nhân dân trước những âm mưu, hoạt động "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch; các phương thức, thủ đoạn hoạt động, hậu quả tác hại của tội phạm, tệ nạn xã hội. Hướng dẫn cho nhân dân phương pháp phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội; xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở, xây dựng lực lượng Công an nhân dân, các tổ chức quần chúng và lực lượng nòng cốt bảo vệ ANTT ở cơ sở trong sạch, vững mạnh...

Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức phong trào và công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ANTQ phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ ANTQ trong tình hình mới; đảm bảo thiết thực, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh của từng vùng, miền, từng khu vực, lĩnh vực, từng địa bàn dân cư, đáp ứng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh ở từng địa phương, đơn vị. Trong giai đoạn hiện nay, nội dung chủ yếu của phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ cần tập trung là: Phát huy truyền thống yêu nước, nâng cao cảnh giác cách mạng của nhân dân trước những âm mưu, hoạt động "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch; vấn đề "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ nhân dân; vận động toàn dân tham gia bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội; bảo vệ lợi ích của Nhà nước, tài sản, lợi ích hợp pháp của tập thể, cá nhân; tích cực tham gia các Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống tội phạm; Tiếp tục nghiên cứu, đề nghị cấp có thẩm quyền hoàn thiện hành lang pháp lý, có cơ chế chính sách và hệ thống lý luận hoàn chỉnh về phong trào và công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Trọng tâm là khẩn trương đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định về "Biện pháp vận động quần chúng bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội", Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Ðề án "Nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới"; bổ sung hoàn thiện cơ chế, chính sách đối với công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, lực lượng nòng cốt bảo vệ ANTT ở cơ sở và đối với quần chúng bị thương, hy sinh, thiệt hại về tài sản trong khi tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Tổng kết thực tiễn, đúc kết lý luận, từng bước xây dựng và hoàn thiện hệ thống lý luận cơ bản về công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Công an các địa phương cần nghiên cứu, tham mưu cho HÐND, UBND cấp tỉnh quan tâm đầu tư ngân sách, cơ sở vật chất, phương tiện và các điều kiện đảm bảo phục vụ công tác, chiến đấu đối với lực lượng chuyên trách và lực lượng nòng cốt làm công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ...

Xây dựng lực lượng Công an trong sạch, vững mạnh. Tiếp tục đẩy mạnh việc "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" và cuộc vận động "Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ". Quan tâm xây dựng lực lượng chuyên trách công tác xây dựng phong trào từ Bộ Công an đến cơ sở đủ về số lượng, đáp ứng về chất lượng, đảm bảo thực hiện chức năng quản lý nhà nước, chức năng tham mưu và tổ chức thực hiện các chủ trương, kế hoạch, biện pháp xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Báo điện tử nhân dân - Thượng tướng BÙI VĂN NAM Thứ trưởng Bộ Công an
Tin, bài mới hơn
Công an huyện Lý Nhân: Tổng kết công tác xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” năm 2016 - 18/01/2017
Hội nghị triển khai mô hình “3 quản, 3 biết” trong công tác quản lý tạm trú, lưu trú tại xã Bạch Thượng - 09/12/2016
Hội nghị triển khai mô hình “3 quản, 3 biết” trong công tác quản lý tạm trú, lưu trú tại thị trấn Hòa Mạc - 17/11/2016
CHI NHÁNH XĂNG DẦU HÀ NAM: SƠ KẾT PHONG TRÀO TOÀN DÂN BẢO VỆ AN NINH TỔ QUỐC NĂM 2016 - 07/11/2016
Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc xã Thanh Nguyên - 19/06/2015
CÔNG TY XI MĂNG VICEM BÚT SƠN: TỔNG KẾT NHIỆM VỤ AN NINH – QUỐC PHÒNG NĂM 2014 - 22/12/2014
XÃ NHÂN NGHĨA (LÝ NHÂN): LỰC LƯỢNG CÔNG AN, QUÂN SỰ XÃ PHỐI HỢP TRONG CÔNG TÁC GIỮ GÌN ANTT Ở CƠ SỞ - 03/12/2014
Duy Tiên: Triển khai kế hoạch xây dựng “Cụm tiểu thủ công nghiệp làng nghề Ngọc Động an toàn về ANTT” - 10/11/2014
Hà Nam: Phát huy sức mạnh của toàn dân trong công tác Phòng cháy chữa cháy - 30/10/2014
Thanh Liêm: Tổng kết 20 năm thực hiện việc " Đẩy mạnh phong trào quần chúng bảo vệ ANTQ vùng đồng bào theo đạo thiên chúa trong tình hình mới". - 07/07/2014
Các tin, bài khác
Lam Hạ: Chung sức xây dựng xã không có ma túy - 13/03/2014
BÌNH LỤC: ĐẢM BẢO TỐT ANTT, XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI - 07/03/2014
Công an xã Đồng Hoá: Nòng cốt trong phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc - 07/03/2014
Công an xã Thanh Tâm: làm tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự - 07/03/2014
Triển khai thực hiện mô hình “ Đội xung kích tuyên truyền, phổ biến pháp luật, phòng ngừa vi phạm trong học sinh, sinh viên”. - 07/03/2014
Công an xã Kiện Khê: Tuyên truyền đảm bảo TTATGT - 13/03/2014
Tọa đàm: Nâng cao hiệu quả hoạt động của mô hình dòng họ tự quản về ANTT của huyện Kim Bảng - 13/03/2014
Phát huy hiệu quả vai trò của Phó Ban bảo vệ dân phố - 13/03/2014
CSKV đến tận nhà hướng dẫn Thông tư số 12 được nhân dân đánh giá cao - 17/03/2014
Liên kết các trang khác
Thư viện ảnh
Skip to main content