Tin tức - Thời sự » Tin trong tỉnh
Tổng kết công tác thông tin đối ngoại năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018 - 02/01/2018

Năm 2017, công tác thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Hà Nam đã bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chủ trương, chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng của tỉnh. Việc tổ chức các hoạt động thông tin đối ngoại được thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả và sát thực tế địa phương. Hoạt động thông tin đối ngoại được triển khai chủ động, có sự phân công và phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các cấp, các ngành và các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan, đảm bảo chế độ bảo mật thông tin, bảo vệ bí mật Nhà nước theo quy định hiện hành.

Trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại tỉnh đã ban hành Quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo. Theo đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy là cơ quan thường trực Ban chỉ đạo. Để thống nhất nội dung triển khai công tác thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh ngay từ đầu năm, Ban Chỉ đạo đã chủ động hướng dẫn các đơn vị thành viên, các địa phương chủ động đưa công tác thông tin đối ngoại vào chương trình công tác năm, xây dựng kế hoạch, phân công trách nhiệm cho từng cơ quan, đơn vị, căn cứ chức năng nhiệm vụ để làm tốt công tác phối hợp giữa các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo với các sở, ban, ngành để triển khai tốt công tác thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh.

 

  Tỉnh đã quan tâm chỉ đạo các cấp, các ngành, đoàn thể quán triệt, thực hiện nghiêm túc các văn bản của trung ương, của tỉnh về công tác thông tin đối ngoại: Kết luận số 26-KL/TW ngày 14 tháng 02 năm 2012 của Bộ Chính trị (khóa XI) về chiến lược phát triển thông tin đối ngoại giai đoạn 2011- 2020; Chỉ thị  số 21/CT-TTg ngày 06 tháng 8 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ triển khai thực hiện Chiến lược phát triển thông tin đối ngoại giai đoạn 2011 - 2020; Quyết định số 368/QĐ-TTg ngày 28 tháng 02 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chương trình hành động của Chính phủ về thông tin đối ngoại giai đoạn 2013 - 2020; Quyết định số 587/QĐ-TTg ngày 05 tháng 5 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch Thông tin đối ngoại của Chính phủ giai đoạn 2015 - 2017; Nghị định số 72/2015/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2015 về quản lý hoạt động thông tin đối ngoại; Thông tư số 22/2016/TT-BTTTT ngày 19 tháng 10 năm 2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn quản lý hoạt động thông tin đối ngoại của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Kế hoạch số 526/KH-UBND ngày 07 tháng 3 năm 2017 của UBND tỉnh về thông tin đối ngoại tỉnh Hà Nam năm 2017.

 

 

Khai mạc trưng bày Chuyên đề “Nghi lễ chầu văn của người Việt ở Hà Nam” tại Bảo tàng tỉnh góp phần giới thiệu nét đẹp văn hóa của Hà Nam trong tiến trình phát triển và hội nhập quốc tế

 

Nội dung chỉ đạo các hoạt động thông tin đối ngoại của tỉnh được thực hiện toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, qua nhiều kênh thông tin, gắn kết chặt chẽ với các hoạt động đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước, đối ngoại nhân dân, đạt được nhiều kết quả, đóng góp tích cực trong thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội đề ra.

Trong công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, tỉnh Hà Nam chưa ban hành văn bản quy phạm pháp luật về thông tin đối ngoại. Công tác thông tin đối ngoại thực hiện theo Kế hoạch số 526/KH-UBND ngày 07 tháng 3 năm 2017 của UBND tỉnh về thông tin đối ngoại tỉnh Hà Nam năm 2017.

Trong công tác tuyên truyền, các cơ quan báo chí, đài truyền thanh - truyền hình cấp huyện và đài truyền thanh cơ sở, Cổng Thông tin điện tử tỉnh thực hiện tốt các hoạt động thông tin, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, những sự kiện chính trị, xã hội nổi bật của đất nước, của tỉnh. Tuyên truyền quảng bá hình ảnh đất nước, hình ảnh quê hương Hà Nam trong các dịp kỷ niệm ngày lễ, ngày truyền thống, các sự kiện chính trị: 20 năm Ngày tái lập tỉnh Hà Nam (01/01/1997 - 01/01/2017) và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất lần thứ hai, 70 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2017), 72 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2017), Lễ hội Tịch điền Đọi Sơn, Lễ đón nhận bằng ghi danh di sản văn hóa phi vật thể quốc gia và lễ phát lương Đức Thánh Trần, Lễ hội đền Lảnh Giang và Liên hoan hát Văn, hát Chầu Văn 2017...

Về hội nhập quốc tế: Tuyên truyền Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 10 tháng 4 năm 2013 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế; các yêu cầu hội nhập quốc tế, cơ hội và thách thức, phương hướng, nhiệm vụ trọng yếu của hội nhập quốc tế trong từng ngành, từng lĩnh vực; quảng bá hình ảnh, thông tin về Hà Nam; trình tự, thủ tục tổ chức triển khai đầu tư phù hợp với các cam kết quốc tế mà Việt Nam gia nhập; cam kết hội nhập quốc tế và lộ trình thực thi cam kết của Việt Nam nhằm giúp các doanh nghiệp trong tỉnh tận dụng tốt những cơ hội do hội nhập quốc tế mang lại, nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường quốc tế, vận dụng những kết quả của hội nhập quốc tế vào tìm kiếm, tiếp cận và mở cửa thị trường... Đặc biệt đã mở chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền trước, trong và sau khi diễn ra các sự kiện trong Năm APEC 2017.

Về chủ quyền biển, đảo và biên giới lãnh thổ: Tuyên truyền đồng bộ các nội dung về đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, nhất là các vấn đề liên quan đến chủ quyền biên giới quốc gia, biển Đông, tôn giáo, dân tộc, dân chủ, nhân quyền... Qua đó, giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân, các doanh nghiệp nước ngoài, đặc biệt là kiều bào đang sinh sống, học tập và làm việc ở nước ngoài hiểu rõ hơn về tình hình trong nước, trong tỉnh; đường lối, quan điểm, chính sách đúng đắn của Đảng, Nhà nước về những vấn đề quan trọng của địa phương, đất nước, khu vực và quốc tế.

Về tình hình nhân quyền trên địa bàn tỉnh: Tuyên truyền những kết quả công tác nhân quyền đạt được nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về công tác bảo vệ và đấu tranh nhân quyền trong tình hình mới. Chú trọng tuyên truyền cho thanh niên, sinh viên, học sinh, đồng bào theo đạo nhận diện những âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch chống phá ta trên lĩnh vực dân chủ, nhân quyền, tôn giáo; thực hiện nghiêm túc, hiệu quả quy chế dân chủ; xây dựng đội ngũ cán bộ công chức có đủ phẩm chất, đạo đức, năng lực, làm việc có năng suất, chất lượng hiệu quả; ngăn chặn và chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, phiền hà sách nhiễu nhân dân. Tuyên truyền công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, điều tra, xử lý các vụ án để đấu tranh, phản bác những luận điệu tuyên truyền xuyên tạc sai trái của các thế lực thù địch, phần tử xấu trong và ngoài nước liên quan đến vấn đề dân chủ, nhân quyền, nhất là lợi dụng nhân quyền để can thiệp vào công việc nội bộ của nước ta.

Việc thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí: UBND tỉnh ban hành Công văn số 2199/UBND-TH ngày 08 tháng 8 năm 2017 chỉ đạo các cơ quan thực hiện nghiêm các quy định tại Nghị định số 09/2017/NĐ-CP của Chính phủ về phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí, tạo điều kiện thuận lợi giúp các nhà báo tác nghiệp, tiếp cận được nguồn thông tin chính thống. Các cơ quan đã cung cấp gần 1.000 lượt thông tin cho các báo trung ương và địa phương: Đài Truyền hình Việt Nam, Báo Thanh tra Chính phủ, Báo Nhà báo và Công luận, Báo Giáo dục và Thời đại, Báo Pháp luật Việt Nam, Báo Kinh tế nông thôn, Báo Dân trí, Báo điện tử Đài tiếng nói Việt Nam, Báo điện tử Vnexpress, Báo điện tử 24h, Báo Hà Nam, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nam... Nội dung thông tin phong phú, bao quát các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội: Kiểm tra tiến độ thi công, giải phóng mặt bằng các dự án của lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải, Tỉnh ủy, UBND tỉnh; tình hình kiểm soát tải trọng xe, lập lại trật tự hành lang an toàn giao thông; quy hoạch hệ thống cảng hàng hóa trên sông Đáy, sông Hồng thuộc địa bàn tỉnh Hà Nam; kết quả việc ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ vào thực tiễn tại các địa phương trên địa bàn tỉnh; kết quả thu hút đầu tư và tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp tỉnh Hà Nam quý I, quý II năm 2017; kết quả hoạt động cứu trợ gạo cho nhân dân dịp tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017; di tích tiêu biểu Hà Nam; Tết này đi đâu, ăn gì; thông tin về vụ việc tái diễn nạn chặt chém khách của một số hộ kinh doanh ăn uống tại ngã ba Hồng Phú; những định hướng mới cho công tác bồi dưỡng học sinh giỏi quốc gia; quản lý các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập trên địa bàn tỉnh đảm bảo chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ...

Chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông chú trọng nắm bắt thông tin trên báo chí để kịp thời phát hiện những thông tin phản ánh không thuận chiều về tỉnh và tham mưu biện pháp để điều chỉnh phù hợp; đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan chủ động cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời cho các cơ quan báo chí để đảm bảo sự công khai, minh bạch về thông tin trong các cơ quan nhà nước. Sở Giao thông Vận tải, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Thanh Liêm, Sở Thông tin và Truyền thông, UBND huyện Lý Nhân, UBND huyện Kim Bảng, UBND thành phố Phủ Lý đã có văn bản cung cấp thông tin cho các báo, tạp chí: Giao thông Vận tải, Kinh tế nông thôn, Nhà báo và công luận, Pháp luật Việt Nam, Báo điện tử Đài tiếng nói Việt Nam, Gia đình Việt Nam về các vấn đề: xe quá tải, ô nhiễm môi trường, cắt bán đất lúa…

Triển khai các hoạt động thông tin đối ngoại: UBND tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị chức năng thực hiện công tác tuyên truyền về thông tin đối ngoại cùng với hoạt động thông tin đối nội. Qua đó, đã làm chuyển biến căn bản nhận thức của các ngành, các cấp và các doanh nghiệp về vị trí, yêu cầu, nhiệm vụ của thông tin đối ngoại, thế mạnh quảng bá về tiềm năng, lợi thế đầu tư và kinh doanh ra ngoài tỉnh và nước ngoài nhằm xúc tiến thương mại, thu hút đầu tư bằng nhiều hình thức thích hợp như: Hội thảo, tham quan, tiếp xúc, liên kết, tranh thủ sự ủng hộ của các cơ quan ngoại giao, thu hút vốn đầu tư nước ngoài và các doanh nghiệp trong nước, vận động viện trợ phi Chính phủ; tăng cường công tác thông tin, vận động cộng đồng người Hà Nam ở ngoài tỉnh và nước ngoài hướng về xây dựng, phát triển quê hương.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan báo chí mở chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền chuyên sâu về phát triển kinh tế của tỉnh, đưa thông tin trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Hà Nam, đảm bảo về an ninh, định hướng tuyên truyền đối ngoại kết hợp quảng bá hình ảnh của tỉnh, tập trung phát huy các thế mạnh của kinh tế địa phương trong hoạt động đối ngoại. Báo Hà Nam mở các chuyên trang, chuyên mục: Đất nước qua báo chí, Chủ quyền biển đảo Việt Nam, Hồ sơ tư liệu, Quê hương núi Đọi sông Châu để giới thiệu, quảng bá hình ảnh về đất nước, lịch sử, văn hóa, con người Việt Nam, đất và người Hà Nam... Từ nhiều năm nay, báo mở chuyên mục “Quốc tế” trên trang 8 số báo hằng ngày và trang 12 Hà Nam cuối tuần, Hà Nam hằng tháng, Hà Nam Online... để kịp thời đăng tải những vấn đề quốc tế nổi bật, đáng quan tâm đến các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nam phát sóng chuyên mục “Hội nhập và phát triển” tuyên truyền những chủ trương, chính sách của tỉnh trong công tác thu hút đầu tư, tiềm năng lợi thế của Hà Nam. Đây cũng là diễn đàn để các doanh nghiệp trong đó các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trao đổi, đề xuất những khó khăn, vướng mắc trong quá trình đầu tư tại tỉnh. Sở Thông tin và Truyền thông duy trì Cổng Thông tin điện tử của tỉnh hoạt động thông suốt để đảm bảo cung cấp thông tin về việc thực hiện bộ thủ tục hành chính của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố trong tỉnh, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu tìm hiểu hoặc thực hiện các thủ tục hành chính. Cổng Thông tin điện tử của tỉnh đã được cập nhật khá đầy đủ thông tin. Tính đến ngày 30 tháng 11 năm 2017, cổng chính cung cấp 449 văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh; 20 số công báo; trung bình hằng tháng cập nhật 80 tin, bài. Cổng con của các cơ quan đã tạo đủ các mục thông tin chủ yếu theo quy định. Hầu hết các cơ quan đã cập nhật đầy đủ thông tin vào các mục. Trung bình hằng tháng có 31 tin, bài được cập nhật trên mỗi cổng con. Đa số các cơ quan đã chú trọng trả lời các câu hỏi hợp lệ trên Chuyên mục Hỏi - Đáp, câu hỏi còn tồn đọng không đáng kể.

 

Hội chợ Công nghiệp - Thương mại Đồng bằng sông Hồng - Hà Nam 2017 do tỉnh Hà Nam phối hợp với Cục Công nghiệp địa phương (Bộ Công Thương) tổ chức tại thành phố Phủ Lý là dịp giới thiệu, quảng bá những thành tựu phát triển

 

UBND tỉnh đã chú trọng đẩy mạnh các hoạt động quảng bá giới thiệu hình ảnh, môi trường đầu tư, kinh doanh của tỉnh Hà Nam tới cộng đồng quốc tế; tập trung đẩy mạnh hoạt động xúc tiến đầu tư đối với các thị trường giàu tiềm năng như Hàn Quốc, Nhật Bản và Châu Âu trong đó ưu tiên thu hút các dự án đầu tư vào lĩnh vực công nghệ cao, kỹ thuật tiên tiến, công nghiệp phụ trợ, công nghiệp sạch, các dự án sản xuất các sản phẩm có giá trị gia tăng cao, đóng góp ngân sách lớn, thân thiện với môi trường. Tỉnh đón các đoàn nhà đầu tư nước ngoài làm việc tại tỉnh: Công ty Cổ phần Công nghiệp hóa chất Sekisui (Nhật Bản); Công ty Tsuno Food Industries co.,Ltd (Nhật Bản); Đoàn công tác tỉnh Miyazaki (Nhật Bản); Công ty TNHH Bejo Việt Nam (thuộc Tập đoàn Bejo tại Hà Lan); Hiệp hội Giao lưu Hàn Quốc - Việt Nam; Hội Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Hà Lan; Công ty Kenlog (Hà Lan); Công ty Duk Won Framing Corporation (Hàn Quốc); Giáo sư Trần Văn Thọ, Trường Đại học Waseda (Nhật Bản); Tổ chức JICA và Công ty Cổ phần Dream Incubator Việt Nam (là chi nhánh của Công ty Dream Incubator Nhật Bản); Đoàn doanh nghiệp Vương quốc Oman; Công ty Y tế YUZANKAI (Nhật Bản); Công ty TNHH FLSmidth tại Việt Nam; Hiệp hội Hữu nghị Hàn Quốc - Việt Nam tại Hàn Quốc (KOVEA); Trung tâm Hợp tác và giao lưu quốc tế thành phố Kobe (KIC); Công ty SM Food Vina (Hàn Quốc); Hiệp hội công nghiệp van của tỉnh Siga (Nhật Bản)… Tỉnh đã tổ chức thành công 02 hội nghị xúc tiến đầu tư tại Nhật Bản, 01 hội nghị xúc tiến đầu tư tại Hàn Quốc; tổ chức 02 Hội nghị gặp mặt đối thoại các doanh nghiệp tại tỉnh, Hội nghị giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong công tác tuyển dụng lao động cho các doanh nghiệp FDI.

Tỉnh đã thu hút được 89 dự án đầu tư (trong đó 15 dự án FDI và 74 dự án trong nước) với tổng vốn đầu tư đăng ký và điều chỉnh là 206,1 triệu USD và 13.257,3 tỷ đồng. Lũy kế đến hết ngày 30 tháng 11 năm 2017 trên địa bàn tỉnh có 722 dự án đầu tư còn hiệu lực với tổng số vốn đăng ký 2.314,8 triệu USD và 93.655, 6 tỷ đồng.

Các đoàn cán bộ, công chức và cá nhân trong tỉnh ra nước ngoài đều được cơ quan chức năng thẩm tra kỹ lưỡng về nội dung, đối tượng được cử đi, chương trình làm việc ở nước ngoài, chấp hành đúng luật pháp của nước sở tại và thực hiện đúng các quy định về xuất nhập cảnh của Nhà nước, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, triển khai nhanh chóng các quy định mới về đơn giản hoá các thủ tục hành chính. Việc ký kết thoả thuận hợp tác quốc tế cấp tỉnh được tiến hành theo đúng quy định, xin ý kiến của cơ quan thẩm quyền, đảm bảo công tác dịch thuật, tạo cơ sở pháp lý cho việc mở rộng quan hệ đối ngoại và phát triển kinh tế - xã hội; chỉ đạo cơ quan tham mưu thẩm định, hướng dẫn các ngành, địa phương thực hiện đúng quy định về ký kết và thực hiện thoả thuận quốc tế.

Phối hợp chặt chẽ với Trung tâm hướng dẫn báo chí nước ngoài (Bộ Ngoại giao) quản lý và hướng dẫn phóng viên báo chí nước ngoài hoạt động tại địa phương theo Nghị định số 88/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ, tạo điều kiện cho 02 lượt đoàn về làm việc thực hiện các tin bài tại tỉnh: Đoàn 15 người thuộc hãng truyền hình Asahi (Nhật Bản) tới tỉnh để thực hiện quay phim giới thiệu du lịch Việt Nam thông qua hành trình bằng xe buýt nội tỉnh và liên tỉnh, 01 phóng viên thuộc Tạp chí National Geographic (Hoa Kỳ) làm việc với Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh để ghi hình minh họa cho hoạt động nghiên cứu và kiểm soát vi khuẩn kháng đa kháng sinh.

Thông tin đối ngoại qua hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch của tỉnh nhằm thu hút khách du lịch và quảng bá hình ảnh của tỉnh ra nước ngoài, trọng tâm là Khu du lịch Tam Chúc. 9 tháng đầu năm 2017, trên địa bàn tỉnh đón khoảng 831 nghìn lượt khách (trong đó: 13.240 lượt khách quốc tế đến thăm và tìm hiểu văn hóa, con người Hà Nam). Tăng cường thông tin, quảng bá du lịch Hà Nam trên Trang thông tin điện tử dulichhanam.vn, thu hút trên 17 nghìn lượt truy cập.

Biên soạn và phát hành các ấn phẩm về lịch sử truyền thống văn hóa, du lịch, danh lam thắng cảnh, quê hương và con người Hà Nam bằng Tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Trung: đĩa DVD; guidebook; Catalogue Cổ vật Hà Nam: Đồ đá, đồ đồng, đồ gốm; 04 số Bản tin Văn hóa, thể thao và du lịch Hà Nam; tập gấp và bản đồ du lịch Hà Nam bằng song ngữ.

Tỉnh tổ chức thành công 02 Hội thảo khoa học: “Nhà báo Hoàng Tùng với quê hương Hà Nam và đất nước”, “Đồng chí Lương Khánh Thiện với cách mạng Việt Nam và quê hương Hà Nam”. Đẩy mạnh giới thiệu, quảng bá qua các hoạt động hội chợ, triển lãm, tham quan du lịch, hội nghị xúc tiến đầu tư, các hội thảo, các cuộc tiếp xúc, trao đổi về kinh tế, văn hóa với nước ngoài của Hà Nam, người Việt Nam ở nước ngoài về thăm tỉnh như: tổ chức Liên hoan Du lịch Làng nghề - Ẩm thực Hà Nam lần thứ Nhất năm 2017, Hội chợ Công nghiệp - Thương mại đồng bằng sông Hồng - Hà Nam 2017... Tăng cường quảng bá về tỉnh trên các kênh thông tin đối ngoại Trung ương như VTV4, VTC1… góp phần thúc đẩy đầu tư, du lịch và tăng cường sức lan tỏa hình ảnh đất và người Hà Nam nói riêng và đất nước Việt Nam nói chung trong cộng đồng quốc tế.

Đặc biệt, hưởng ứng “Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2017”, Tỉnh ủy Hà Nam tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu quan hệ Việt - Lào” thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Qua đó, góp phần vun đắp, tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, tình hữu nghị  giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam, Lào.

Bên cạnh những kết quả đạt được còn một số tồn tại, hạn chế: Công tác thông tin đối ngoại ở một số cơ quan, địa phương còn hạn chế; công tác tuyên truyền đa phần là lồng ghép với việc thông tin thời sự về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, địa phương mà chưa có nhiều buổi nói chuyện chuyên đề riêng về thông tin đối ngoại.

Trên lĩnh vực báo chí, nội dung các tin, bài chủ yếu là thông tin về các sự kiện, hoạt động trong nước và của tỉnh, chưa có nhiều tin, bài mang tính phân tích, lý luận, định hướng, phản bác các luận điệu sai trái của các thế lực thù địch.

Năm 2018, Hà Nam tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên về các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về thông tin đối ngoại nhằm nâng cao nhận thức trong cán bộ, công chức và nhân dân về vị trí, vai trò của công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới. UBND tỉnh ban hành Quy chế Quản lý hoạt động thông tin đối ngoại tỉnh Hà Nam.Các cơ quan báo chí của tỉnh tiếp tục nâng cao chất lượng nội dung các chương trình phát thanh, truyền hình về thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển đảo, đưa tin kịp thời các sự kiện đối ngoại của Đảng, Nhà nước, của tỉnh; kịp thời có những tin, bài đấu tranh, phản bác lại những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch chống phá chủ trương, quan điểm của Đảng và Nhà nước về công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế. Tăng cường công tác chỉ đạo đối với việc thực hiện Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa X) về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020. Thực hiện tốt việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí; định hướng thông tin đối ngoại cho báo chí, chủ động phản bác các thông tin sai sự thật ảnh hưởng đến tỉnh Hà Nam. Tăng cường cơ chế phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong lĩnh vực hợp tác quốc tế; xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên trách, tạo nguồn lực chủ động cho hoạt động hợp tác quốc tế. Tiếp tục phối hợp với các doanh nghiệp xuất bản ấn phẩm bằng hai thứ tiếng là tiếng Việt và tiếng Anh để giới thiệu, thông tin, tuyên truyền về tỉnh Hà Nam và chính sách ưu đãi, thu hút đầu tư. Tiếp tục cải thiện môi trường, quảng bá mạnh mẽ trên các phương tiện thông tin đại chúng và trên mạng Internet về tiềm năng, truyền thống văn hoá của mảnh đất và con người Hà Nam, qua đó thu hút các đối tác nước ngoài đến thăm và xúc tiến đầu tư trên các lĩnh vực kinh tế, văn hoá, xã hội... Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ về tuyên truyền đối ngoại cho cán bộ lãnh đạo, quản lý và cán bộ phụ trách công tác thông tin đối ngoại của ngành, địa phương, cơ quan báo chí./.

Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Hà Nam
Tin, bài mới hơn
Hà Nam: Tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm Bác Hồ về thăm Hà Nam - 13/01/2018
UBND tỉnh tham dự hội nghị trực tuyến toàn quốc về trật tự, ATGT năm 2017 - 04/01/2018
Các tin, bài khác
Chuẩn bị 10 vạn túi lương trong lễ phát lương Đền Trần Thương - 04/03/2014
Lãnh đạo tỉnh gặp mặt các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn nhân dịp xuân Giáp Ngọ năm 2014 - 04/03/2014
Lễ hội Tịch điền Đọi Sơn - Ngày hội xuống đồng năm 2014 - 04/03/2014
Lãnh đạo tỉnh thăm, chúc Tết các đơn vị trực đón giao thừa tết Giáp Ngọ năm 2014 - 04/03/2014
Phiên họp Ủy ban thường kỳ tháng 7/2013 - 04/03/2014
Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác phòng, chống tội phạm 6 tháng đầu năm 2013 - 04/03/2014
Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông - 04/03/2014
Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XI) - 04/03/2014
Hội nghị thống nhất triển khai mục “Dân hỏi - cán bộ trả lời” trong Chuyên mục “Vấn đề hôm nay” - 04/03/2014
Hội Phụ nữ huyện Duy Tiên: Gắn việc làm theo Bác với xây dựng nông thôn mới - 10/03/2014
Liên kết các trang khác
Thư viện ảnh
Skip to main content