Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng trao giải A, giải Búa liềm vàng 2019 cho các tác giả. 

Chất lượng tác phẩm báo chí trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay

 Thực tiễn đời sống báo chí những năm gần đây cho thấy, các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương đã luôn coi trọng viết về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, từ khâu tổ chức, cán bộ, đến xác định nội dung tuyên truyền, phương thức thể hiện, theo dõi hiệu quả tác động của báo chí. Bám sát chức năng xã hội và nhiệm vụ chính trị của báo chí, với những góc nhìn khác nhau, các tác phẩm báo chí đã thường xuyên tham gia tuyên truyền sâu rộng, hiệu quả về chủ đề xây dựng, chỉnh đốn Đảng, mặc dù, công tác tuyên truyền về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, một lĩnh vực rất khó, không chỉ ở nội dung mà cả hình thức chuyển tải đến các tầng lớp nhân dân.

 Một là, các tác phẩm báo chí về chủ đề xây dựng, chỉnh đốn Đảng đã tuyên truyền có hiệu quả quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước từ đó tạo sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân.

 Có thể thấy các tác phẩm báo chí đã thường xuyên bám sát nội dung, chú trọng làm rõ các quan điểm chỉ đạo đã nêu trong Nghị quyết của Trung ương, Chỉ thị và hướng dẫn của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương, tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, góp phần tích cực đưa Nghị quyết T.Ư 4 khóa XI, XII, Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với các quy định về trách nhiệm nêu gương đi vào cuộc sống. Qua đó, góp phần ngăn chặn, phòng ngừa, chấn chỉnh cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến” “tự chuyển hóa” trong nội bộ, góp phần xây dựng Đảng ta trong sạch vững mạnh…

 Việc tuyên truyền thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 phải gắn với tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tại các cơ quan báo chí địa phương, các tác phẩm báo chí đã luôn bám sát thực tiễn, thể hiện rõ hơi thở của đời sống xã hội. Nhiều tác phẩm báo chí đã kịp thời phát hiện, biểu dương những tập thể, cá nhân thực hiện tốt Nghị quyết, uốn nắn, phê bình những tập thể, cá nhân thực hiện không nghiêm túc, kém hiệu quả, đồng thời chủ động đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái xuyên tạc mục đích, ý nghĩa cũng như những biện pháp thực hiện Nghị quyết.

 Thứ hai, vai trò tiên phong của báo chí trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực đã được phát huy tốt, mang lại nhiều hiệu quả tích cực.

 Phát huy vai trò, tính tiên phong, tính chiến đấu trong phản ánh, tuyên truyền, thời gian qua, các tác phẩm báo chí về chủ đề xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đã góp phần trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí và các hiện tượng tiêu cực khác, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên.

 Như: Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (mang tên Búa liềm vàng), là giải thưởng hằng năm do Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với Báo Nhân Dân, Tạp chí Cộng sản, Đài Truyền hình Việt Nam và Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức để trao tặng cho các tác phẩm báo chí xuất sắc viết về xây dựng Đảng trên các mặt: Chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, thuộc các lĩnh vực công tác tổ chức, tuyên giáo, kiểm tra, dân vận, đối ngoại, phòng, chống tham nhũng… được đăng, phát trên các loại hình báo chí (báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình,..) do Bộ Văn hóa – Thông tin trước đây và Bộ Thông tin – Truyền thông hiện nay cấp phép. Giải cũng dành để trao cho các cơ quan báo chí, hội nhà báo và ban tuyên giáo, ban tổ chức cấp ủy tiêu biểu trong việc tham gia hưởng ứng Giải Búa liềm vàng trên phạm vi toàn quốc.

 Thông qua giải thưởng này, đã khẳng định vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng; đồng thời tạo động lực nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền về xây dựng Đảng trên các phương tiện thông tin đại chúng. Qua giải thưởng Búa liềm vàng đã động viên, khuyến khích, tạo sự quan tâm của phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn, báo chí và mọi cán bộ, đảng viên, nhân dân trong việc viết, sáng tác ngày càng nhiều tác phẩm báo chí xuất sắc về xây dựng Đảng. Đồng thời, cổ vũ các cơ quan báo chí ở Trung ương và địa phương tích cực tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng. Ghi nhận và tôn vinh tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm báo chí xuất sắc tiêu biểu và tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong hoạt động tuyên truyền về xây dựng Đảng.

 Thứ ba, báo chí xung kích, tích cực trên mặt trận đấu tranh tư tưởng, lý luận, bảo về vững chắc trận địa tư tưởng của Đảng và xã hội.

 Báo chí nói chung, các tác phẩm báo chí về chủ đề xây dựng, chỉnh đốn Đảng nói riêng đã thường xuyên làm tốt nhiệm vụ của một trong những lực lượng nòng cốt đấu tranh chống lại âm mưu “diễn biến hòa bình”, phản bác các quan điểm, thông tin sai trái của các thế lực thù địch, chống phá cách mạng nước ta.

 Thời gian qua, nhiều cơ quan báo chí đã lựa chọn những người có vị thế, uy tín trong xã hội có nhiều bài viết, nêu gương trong việc đấu tranh với những quan điểm sai trái, thù địch để bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng.

 Tùy theo tính chất nhiệm vụ và khu vực, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức các lớp tập huấn của đội ngũ lãnh đạo các cơ quan báo chí và những phóng viên chủ chốt, tích cực trong việc viết bài, phản ánh không chỉ trên báo mà còn các phương tiện trên mạng xã hội với những cách làm sáng tạo để kiên quyết đập tan các âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch; bảo vệ vững chắc nền tảng chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh mãi mãi là ngọn đuốc soi đường cho cách mạng Việt Nam. Trong quá trình chỉ đạo của các cơ quan báo chí đã tuyên truyền sát, đúng, trúng, hiệu quả hơn; nhiều tờ báo hằng tháng, hằng quý có sơ kết, tổng kết theo trong năm về thực hiện nhiệm vụ và đề xuất các ý kiến trong việc đấu tranh với các thế lực thù địch, quan điểm sai trái để bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng.

 Thứ tư, nhiều tác phẩm báo chí của các cơ quan báo chí đã góp phần phát huy sức mạnh tổng hợp trong thực hiện và nâng cao chất lượng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với những yêu cầu cụ thể.

 Có thể thấy trên mặt báo có nhiều cơ quan báo chí mở nhiều chuyên mục, đổi mới phương thức tuyên truyền, đi sâu tìm hiểu, phản ánh các chủ đề “nóng”, viết đúng, trúng vấn đề đông đảo bạn đọc quan tâm. Như Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam mở nhiều chuyên mục về công tác xây dựng đảng: Xây dựng Đảng; bảo vệ nền tảng tưởng của Đảng; đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống; xây dựng chỉnh đốn Đảng những việc cần làm ngay. Báo Nhân dân điện tử có: Chuyên mục chính trị; Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng…; Báo Quân đội nhân dân: Chống Diễn biến hòa bình, Chính trị… Các tác phẩm báo chí đã như “những tờ hịch cách mạng”, động viên nhân dân góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần làm cho tổ chức Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, mãi mãi xứng đáng là đại biểu cho trí tuệ, lương tâm, đạo đức, tạo niềm tin tuyệt đối của nhân dân với Đảng, Nhà nước ta; ngày càng góp phần tăng uy tín của nhân dân thế giới với đất nước Việt Nam XHCN thân yêu của chúng ta.

 Thời gian qua nhiều tác phẩm báo chí về chủ đề xây dựng, chỉnh đốn Đảng đã thực sự là “cầu nối” giữa Đảng với quần chúng, nhân dân. Thông qua những tác phẩm này, Đảng ta đã tìm thấy sức mạnh để hành động dũng cảm và hợp lòng người nhất, sàng lọc những phần tử cơ hội, tham nhũng, thoái hóa biến chất... làm cho cơ thể Đảng trong sạch và cường tráng hơn. Đồng thời, quần chúng, nhân dân cũng có được những thông tin chính thống; tìm thấy những “thông tin phản hồi” để biết Đảng tiếp nhận những kiến nghị của mình đến đâu và sửa chữa như thế nào? Từ đó, niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng cũng được củng cố và ngày càng nâng cao.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ văn Thưởng gắn Huân chương Lao động hạng Nhì lên lá cờ truyền thống và trao tặng Huân chương cho Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam .  

Tuy nhiên một số tờ báo còn bộc lộ những hạn chế như:

Số ít tác phẩm báo chí về chủ đề xây dựng, chính đốn Đảng tính lý luận chưa sâu sắc, tính chiến đấu chưa cao, tính thực tiễn còn hạn chế.

 Tính lý luận, tính chiến đấu, tính thực tiễn là những đòi hỏi hàng đầu đặt ra đối với các tác phẩm báo chí về chủ đề xây dựng, chính đốn Đảng. Tuy nhiên, thực tế thời gian qua cho thấy, những vấn đề lựa chọn phản ánh của một số tác phẩm báo chí thuộc thể loại này còn chưa thực sự bám sát cuộc sống; nhất là những vấn đề căn bản trong công tác xây dựng, chính đốn Đảng. Nội dung phản ánh còn thiếu chiều sâu về lý luận; tính chiến đấu thiếu rõ ràng. Có những tác phẩm phản ánh một cách chung chung, tính định hướng chính trị mờ nhạt.

 Tại một số cơ quan báo chí, đội ngũ phóng viên có kinh nghiệm viết về chủ đề xây dựng, chính đốn Đảng còn ít; đội ngũ những người tâm huyết dồn sức nghiên cứu, hình thành các bài viết có chất lượng về xây dựng Đảng không nhiều. Chính vì vậy, số lượng, chất lượng bài đấu tranh tư tưởng, quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng còn dừng ở mức khiêm tốn.

- Phương thức tuyên truyền về chủ đề xây dựng, chỉnh đốn Đảng chậm được đổi mới, hình thức thể hiện chưa thực sự đa dạng, phong phú; chưa kịp thời khai thác những tiến bộ của khoa học kỹ thuật, nhất là cuộc Cách mạng công nghệ 4.0 trong tuyên truyền, phản ánh về chủ đề xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

 Các cơ quan báo chí chưa chủ động phối hợp các cơ quan có liên quan để nhằm tuyên truyền trong việc sửa đổi văn bản pháp luật liên quan đến các nội dung có tính định hướng, đặc biệt khi mạng xã hội có nhiều ý kiến trái chiều… các cơ quan báo chí nêu được và phân tích có lúc, có nơi chưa thuyết phục, chưa có những nội dung tính định hướng…v.v. Đặc biệt không đề xuất được những chế tài tích cực kể cả việc cung cấp mạng, tham gia mạng xã hội và những vấn đề liên quan đến kỹ thuật công nghệ.

 Phương thức tuyên truyền còn một chiều, chưa có những lập luận, căn cứ khoa học… Chưa biết sử dụng đa phương tiện trong việc chuyển tải từng tác phẩm báo chí, dẫn đến sự nhàm chán, thiếu thuyết phục trên một số báo điện tử…

Ba là, các cơ quan chức năng có liên quan chỉ đạo những giải pháp kỹ thuật công nghệ mới, chú trọng đưa phần mềm trí tuệ nhân tạo để các cơ quan báo chí, đặc biệt là báo điện tử chủ động kiên quyết đấu tranh đập tan mọi âm mưu, thủ đoạn, thâm độc của các thế lực thù địch bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng trên mạng xã hội…

 Đổi mới nội dung, phương thức nhằm nâng cao chất lượng tác phẩm báo chí về chủ đề xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay

 Để tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và tiến tới Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nhiệm vụ then chốt và có ý nghĩa sống còn đối với Đảng và sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta là phải chăm lo công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức Đảng. Theo đó, việc phát huy tốt vai trò xã hội và chức năng định hướng chính trị, tư tưởng của báo chí có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Để nâng cao chất lượng các tác phẩm báo chí về chủ đề xây dựng, chỉnh đốn Đảng, cần chú trọng thực hiện tốt một số nội dung chính sau:

 Một là, tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm của cơ quan chủ quản, lãnh đạo Ban Biên tập và đội ngũ phóng viên ở các cơ quan báo chí đối với công tác tuyên truyền, thông tin về chủ đề xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

 Cần nâng cao chất lượng tuyên truyền, bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng của Đảng. Để thực hiện nhiệm vụ này, từng các cơ quan  báo chí cần nhận thức rõ hiện nay, bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin, trước hết là bảo vệ những nguyên lý cơ bản, khẳng định tính chân lý và giá trị chỉ đạo thực tiễn của những nguyên lý đó, đập tan những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch. Đồng thời, phát triển, bổ sung chủ nghĩa Mác - Lênin. Hiện nay chủ nghĩa cơ hội xét lại tìm mọi cách phủ nhận chủ nghĩa  Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đề cao ý tưởng về sự sáng tạo, không ngừng đưa ra những lý luận mới hòng thay thế lý luận Mác - Lênin. Do vậy, cấp ủy, ban biên tập từng báo cần chỉ đạo tập trung phê phán, chỉ rõ tính vô căn cứ của những luận điểm cơ hội đó, đồng thời bảo vệ chân lý khoa học của chủ nghĩa Mác - Lênin. Mặt khác, thông qua các tác phẩm báo chí, báo điện tử đẩy mạnh tuyên truyền để nâng cao nhận thức trong công chúng về tư tưởng Hồ Chí Minh; đồng thời, khẳng định tư tưởng Hồ Chí Minh là tài sản tinh thần vô giá của Đảng, Nhà nước và dân tộc ta. Qua từng thời kỳ cách mạng, thông qua tổng kết thực tiễn, lý luận cách mạng tiếp tục được nâng cao, tạo đà cho cách mạng đi lên. Như vậy, chỉ có kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đất nước mới có bước phát triển phù hợp với xu thế của thời đại.

 Để nâng cao hiệu quả, thu hút đông đảo bạn đọc đối với báo chí, cần phải không ngừng cải tiến chuyên trang, chuyên mục trên các báo... Để thu hút bạn đọc, các báo cần xác định hình thức, phương pháp tuyên truyền phù hợp. Có thể mở các chuyên trang, chuyên mục, mang tính nghiên cứu chuyên sâu như “Chống các quan điểm sai trái, thù địch”; “Sự kiện - bình luận”; “Nghiên cứu trao đổi”; “Diễn đàn”…Đây là hình thức tốt trong việc bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Thông qua những tác phẩm báo chí khẳng định tính chân lý, tính chỉ đạo và định hướng, chống lại những luận điệu sai trái của các thế lực thù địch cũng như sự xuyên tạc của chủ nghĩa cơ hội. Để phản bác lại những luận điệu sai trái này, các báo cần thể hiện rõ là một công cụ sắc bén trên mặt trận tư tưởng lý luận, bằng các tác phẩm chính luận theo phương châm lấy “ánh sáng” đẩy lùi “bóng tối”, lấy cái tích cực để đẩy lùi cái tiêu cực, giúp độc giả nhận ra luận điệu của các thế lực thù địch; luận điệu của những kẻ cơ hội chính trị chỉ là nguỵ biện.

 Ở từng quy mô khác nhau, các báo cần phải tiến hành công tác lý luận. Thực tiễn đang đặt ra những vấn đề rất mới, và để lý giải được thì cần phải có những cách lý giải mới. Điều này đòi hỏi từng cơ quan báo chí có những bài viết lý luận chuyên sâu, chỉ ra được cái gì đúng, vẫn còn nguyên giá trị; cái gì không còn phù hợp; cái gì chưa đầy đủ, cần được bổ sung trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng… Đây là một vũ khí sắc bén để đưa ra được cách nhìn thấu đáo, thực sự nghiêm túc, khách quan, khoa học để phát triển học thuyết Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong điều kiện mới cũng như tránh được nguy cơ chệch phương hướng trong quá trình thông tin.

 Hai là, tích cực tuyên truyền, phổ biến, bảo vệ Cương lĩnh, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước.

 Đây là một nhiệm vụ hết sức quan trọng của hệ thống báo chí cách mạng Việt Nam. Để tuyên truyền đầy đủ, chính xác, kịp thời những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến đối tượng bạn đọc, các cơ quan báo chí cần có kế hoạch khoa học cụ thể xây dựng đội ngũ cộng tác viên là những nhà hoạt động chính trị thực tiễn, nhà nghiên cứu lý luận để có nhiều bài viết giải thích sâu sắc, có sức thuyết phục những nội dung chủ yếu trong từng quan điểm, tư tưởng trong vấn đề này. Đồng thời, chủ động tổ chức các cuộc hội thảo, toạ đàm, giao lưu trực tuyến theo từng chủ đề mà xã hội và bạn đọc quan tâm. Huy động nhiều cơ quan lý luận, cơ quan hoạch định chính sách, cơ quan quản lý, cán bộ hoạt động thực tiễn tham gia vào việc nghiên cứu, truyền bá và nhất là nâng cao tính thuyết phục, ngày càng có uy tín của công tác tuyên truyền của các cơ quan báo chí.

 Qua mỗi lần có những nghị quyết mới, chính sách, luật pháp mới, báo chí cần tăng cường mở những chuyên trang, chuyên mục mới về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, để độc giả có thêm điều kiện tìm hiểu sâu hơn nội dung. Cần vận dụng sao cho phù hợp với điều kiện của từng ngành, từng địa phương một cách nhanh, trúng, đúng, kịp thời và hiệu quả. Kịp thời phổ biến, cụ thể hóa, thể chế hoá nghị quyết của Đảng, các văn bản pháp quy của Nhà nước. Đây là  việc làm rất quan trọng để độc giả sớm lĩnh hội được nội dung cũng như có điều kiện nghiên cứu và tổ chức thực hiện.

 Trước tác động của mặt trái cơ chế thị trường, ngoài việc phát hiện và cổ vũ những điển hình tiên tiến, báo chí cần phải tích cực phát hiện, đấu tranh kịp thời và có thái độ cương quyết với những biểu hiện tiêu cực trong quá trình thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, bảo vệ sự ổn định chính trị, bảo vệ chế độ. Các cơ quan báo cần tiếp tục đẩy mạnh việc phê phán những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch gây cho đất nước tụt hậu xa hơn về kinh tế, hoặc kích động chệch hướng xã hội chủ nghĩa trên tất cả các lĩnh vực. Đấu tranh quyết liệt với những biểu hiện quan liêu, tham nhũng, tăng cường củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và đội ngũ cán bộ, đảng viên.

 Ba là, các cơ quan báo chí cần chủ động định hướng nhận thức tư tưởng, sàng lọc thông tin trước những vấn đề còn có nhiều quan điểm trái ngược nhau hoặc diễn biến phức tạp, góp phần giữ vững sự ổn định chính trị tư tưởng trong xã hội.

 Hiện nay, các thế lực thù địch đẩy mạnh tấn công xuyên tạc chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước. Chúng tung tin bịa đặt, nói xấu, nhằm bôi nhọ các vị lãnh đạo của Đảng, Nhà nước ta… Tình hình trong nước và quốc tế đang có những diễn biến phức tạp, khó lường, đã làm nảy sinh không ít những quan điểm, nhận thức, tư tưởng trái ngược nhau rất khó phân biệt đúng - sai, dễ gây ra sự hoài nghi trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, thậm chí có những hiện tượng, nguy cơ chệch hướng trên con đường đi lên chủ nghĩa xã hội. Do vậy, thông qua những tác phẩm báo chí, cần khắc phục bệnh chiếu lệ, hình thức trong tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đập tan những âm mưu thâm độc của các thế lực thù địch, tăng cường định hướng thông tin và nhận thức của đông đảo bạn đọc trong và ngoài nước.

Để nâng cao nhận thức, sàng lọc thông tin, định hướng dư luận xã hội trước những vấn đề còn có nhiều quan điểm trái ngược nhau, các báo cần có những tuyến bài tuyên truyền, giải thích, làm rõ những vấn đề bạn đọc quan tâm;  bám sát thực tiễn phát sinh trong xã hội, kịp thời nắm bắt diễn biến tư tưởng, chính trị, nâng cao khả năng dự báo chiều hướng phát triển tư tưởng, chính trị của các đối tượng trong xã hội.

 Bốn là, khẳng định thành tựu phát triển toàn diện của đất nước, làm rõ những vấn đề hạn chế, bất cập và đề xuất giải pháp khắc phục.

 Sự nghiệp đổi mới toàn diện đất nước đã đạt được nhiều thành tựu to lớn, nhưng cũng còn nhiều yếu kém, bất cập. Vấn đề này cần được các báo phân tích, làm rõ thực trạng, nguyên nhân một cách khách quan, đồng thời chỉ rõ những bài học kinh nghiệm… Cần thông tin đầy đủ những vấn đề về nhận thức lý luận còn chưa đủ rõ, nhất là việc giải quyết quan hệ giữa tốc độ phát triển kinh tế và chất lượng tăng trưởng; giữa tăng trưởng nhanh và phát triển bền vững; giữa tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa…

 Kinh tế tuy đã có bước phát triển nhanh, nhưng chưa bền vững, chưa tương xứng với tiềm năng và vẫn tồn tại nguy cơ tụt hậu xa hơn. Vì vậy, báo chí cần phản ánh trung thực khách quan, không né tránh những vấn đề bức xúc trong xã hội chưa được giải quyết kịp thời và triệt để. Nạn quan liêu, tham nhũng, lãng phí, suy thoái về tư tưởng chính trị và phẩm chất đạo đức của một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa được đẩy lùi hiệu quả. Đời sống của vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa còn nhiều khó khăn. Hoạt động của cả hệ thống chính trị, phương thức lãnh đạo của Đảng chậm được đổi mới, hiệu lực quản lý của Nhà nước chưa cao…, qua đó bạn đọc sẽ tin tưởng hơn vào báo chí...

 Nhiệm vụ của các cơ quan quan báo là tuyên truyền về sự đổi mới hệ thống chính trị gắn liền với đổi mới kinh tế, luận giải làm rõ việc lấy đổi mới kinh tế là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt, cần đẩy mạnh đổi mới tổ chức, phương thức hoạt động của cả hệ thống chính trị, làm cho hệ thống chính trị tác động mạnh mẽ tới việc giải phóng lực lượng sản xuất, phát triển kinh tế nhanh và bền vững.

 Năm là, chú trong nâng cao chất lượng toàn diện đội ngũ phóng viên chuyên trách chủ đề xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

 Muốn có bài đấu tranh tư tưởng sâu sắc, có chất lượng đòi hỏi người viết phải dày công nghiên cứu, có tư duy tổng hợp và chiều sâu, có năng lực làm báo, bút pháp chính trị vững, tích lũy kiến thức thông qua hoạt động thực tiễn và lý luận. Phải hiểu rõ các nội dung công tác xây dựng Đảng và vị trí vai trò, tầm quan trọng của báo chí trong quá trình đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Mặt khác, Ban biên tập cần gợi mở đề tài, cách tiếp cận, chọn đúng chủ để cần viết, mục tiêu hướng tới cho các tác giả. Văn phong, cách thể hiện trong các bài viết cũng cần được đặt ra sao cho đậm hơn tính đấu tranh, lối viết sắc sảo, thuyết phục, hiện đại hơn, hấp dẫn hơn, tính báo chí rõ hơn.

 Phải nâng cao trình độ lý luận chính trị của đội ngũ phóng viên, biên tập viên làm công tác xây dựng Đảng, tích cực rèn luyện nghiệp vụ báo chí, sao cho mỗi bài viết về lĩnh vực xây dựng Đảng trên báo chí có sự hài hòa giữa hàm lượng khoa học chính trị, tính lý luận và tính hấp dẫn của văn phong và cách thể hiện. Điều này cũng không thể thiếu vai trò quan trọng của đội ngũ lãnh đạo Tạp chí, thể hiện qua việc quy hoạch, lựa chọn, bồi dưỡng, sử dụng đội ngũ cán bộ trên lĩnh vực xây dựng Đảng một cách chuyên sâu và ổn định. Viết như thế nào để vừa đảm bảo đúng định hướng, vừa có sức thuyết phục cũng như hấp dẫn được công chúng...

 Tuyên truyền về xây dựng Đảng không dễ, bởi làm sao vừa phải đảm bảo định hướng chính trị, đường lối, chủ trương của Đảng, nhưng lại phải khách quan, trung thực. Trước yêu cầu của tình hình mới, báo chí cần phải không ngừng đổi mới phương thức tuyên truyền về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.