baner
Trang chủ » Tin tức - Sự kiện » Theo dấu chân Bác

Thế giới hướng về Chủ tịch Hồ Chí Minh

(01/09/2019)

 1. Cuộc đời của Người là một tấm gương sáng chói những phẩm chất cách mạng và nhân đạo cao cả nhất. Hiếm có một nhà lãnh đạo nào trong những giờ phút thử thách lại tỏ ra sáng suốt, bình tĩnh, gan dạ, quên mình, kiên nghị và dũng cảm một cách phi thường như vậy. Chưa bao giờ trên một mảnh đất hẹp như vậy, trong một thời gian ngắn ngủi như vậy lại diễn ra một cuộc chiến đấu có tính chất quyết định vì loài người như cuộc chiến đấu mà đồng chí Hồ Chí Minh đã tiến hành để chống đế quốc Mỹ và tay sai của chúng ở Việt Nam, chiến luỹ bất khả xâm phạm của cuộc đấu tranh cách mạng trên toàn thế giới và tấm gương cao cả về hy sinh, về khí phách anh hùng và danh dự.

Đồng chí Hồ Chí Minh thuộc lớp những người đặc biệt mà cái chết là mầm mống của sự sống và là nguồn cổ vũ đời đời bất diệt và vì vậy đồng chí như vẫn còn tiếp tục lãnh đạo nhân dân Việt Nam đến chiến thắng hoàn toàn và cuối cùng, chiến thắng này đã tới gần.

(Phiđen Caxtơrô, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba)

2. Đồng chí Hồ Chí Minh là một lãnh tụ và là một nhà tư tưởng mácxít - lêninnít vĩ đại của thế giới.

Đồng chí Hồ Chí Minh là con người cần thiết xuất hiện đúng lúc, đúng yêu cầu của lịch sử, với những tư tưởng và ý kiến đúng. Chính vì vậy mà đồng chí làm ra lịch sử.

Đồng chí Hồ Chí Minh là một lãnh tụ thế giới vào lúc lịch sử loài người đang ở bước ngoặt có tính chất cách mạng nhất. Đồng chí là một nhà kiến trúc và tạo hình làm nên quá trình cách mạng thế giới. Người am hiểu một cách vô cùng sáng suốt phương hướng và mục tiêu của quá trình đó. Người biết rõ động lực và sức mạnh của nó.

...

Đối với đồng chí Hồ Chí Minh, những dòng nước chắn ngang nhau hay chảy ngược chiều thật sự trong cuộc sống chính là giữa chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa xã hội, giữa giai cấp tư bản và giai cấp công nhân, giữa chủ nghĩa đế quốc và các lực lượng chống đế quốc.

(Đồng chí Gớthôn, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Mỹ)

3. Cuộc đời đồng chí Hồ Chí Minh sẽ mãi mãi là ngọn đèn pha sáng ngời đối với những người cộng sản ở tất cả mọi nơi. Người đã khắc phục mọi khó khăn, trở ngại, xây dựng nên một phong trào cộng sản mạnh mẽ ở Đông Dương, tập hợp nhân dân xung quanh Đảng, giáo dục nhân dân tinh thần không sợ sức mạnh của đế quốc và dũng khí tiến hành cuộc chiến đấu liên tục chống đế quốc cho đến khi giành được thắng lợi, giáo dục nhân dân tinh thần yêu nước chân chính và chủ nghĩa quốc tế chân chính, và bằng sự hy sinh tận tụy hoàn toàn của Người vì sự nghiệp của nhân dân, Người và Đảng đã được nhân dân yêu mến, tin tưởng và kính trọng…

(Puxpa Lan, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Nêpan)

4. Chủ tịch Hồ Chí Minh là một chiến sỹ kiên cường và lỗi lạc của phong trào cách mạng thế giới, phong trào giải phóng dân tộc ở Châu Á, Châu Phi và Mỹ Latinh.

...

Sự nghiệp mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đóng góp cho Tổ quốc Việt Nam và cho phong trào cách mạng thế giới là vô cùng to lớn.

(Hoàng thân Xuphanuvông, Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào)

5. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đi vào lịch sử các dân tộc Đông Dương và tất cả các dân tộc Châu Á, Châu Phi và Mỹ Latinh như là tượng trưng cho cuộc đấu tranh yêu nước giành độc lập dân tộc.

Được nhân dân kính mến, được các bạn hữu khâm phục, được kẻ thù tôn trọng, Người là một trong những nhân vật hoạt động chính trị và là lãnh tụ nhân dân cao quý nhất của thế kỷ này.

(Nôrôđôm Xihanúc, Quốc trưởng Vương quốc Campuchia)

6. Đồng chí Hồ Chí Minh đã cống hiến cả cuộc đời tuyệt vời và toàn bộ tài năng của người chiến sỹ cách mạng cho sự nghiệp đấu tranh vì tương lai xán lạn của nhân dân mình, vì thắng lợi của chủ nghĩa Mác - Lênin.

...

Nghị lực lớn lao, ý chí sắt đá, lòng dũng cảm và kiên cường, đức tính giản dị và nhân đạo của đồng chí Hồ Chí Minh làm cho nhân dân Việt Nam, nhân dân Liên Xô, những người cộng sản và tiến bộ trên thế giới hết sức yêu mến và kính trọng đồng chí.

(Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô, Đoàn Chủ tịch Xôviết tối cao, Hội đồng Bộ trưởng Liên Xô)

7. Việc qua đời của người chiến sỹ xuất sắc Hồ Chí Minh là một tổn thất to lớn của tất cả các dân tộc đang đấu tranh cho tự do và độc lập. Cuộc đời đấu tranh của vị lãnh tụ anh hùng Hồ Chí Minh là một tấm gương sinh động đối với chúng tôi.

(Yátxe Araphát, Chủ tịch tổ chức giải phóng Palextin)

8. Sự nghiệp đấu tranh kiên cường và những đóng góp vô giá của Người cho chủ nghĩa xã hội, giải phóng dân tộc và hòa bình sẽ mãi mãi khắc sâu trong tâm trí tất cả mọi người.

(Tômômi Narita, Chủ tịch Đảng Xã hội Nhật Bản)

9. Đồng chí Hồ Chí Minh, con người vĩ đại đã hiến cả cuộc đời vì sự nghiệp chính nghĩa của dân tộc mình, vì sự nghiệp giải phóng, tiến bộ và hòa bình của mọi người trên khắp nơi trên thế giới, sẽ sống mãi, bất diệt trong tâm trí của loài người qua hết thế kỷ này sang thế kỷ khác, như tượng trưng cao nhất của lòng hy sinh tận tụy và khí phách đấu tranh kiên cường.

(Bộ Chỉ huy toàn quốc Đảng Xã hội phục hưng ARập)

10. Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ vĩ đại và kính mến của nhân dân Việt Nam anh em và Đảng Lao động Việt Nam, nhà hoạt động xuất sắc của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, người chiến sỹ kiên cường chống áp bức và bóc lột của bọn tư bản, chống chủ nghĩa thực dân và đế quốc.

 (Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Anbani, Đoàn Chủ tịch Quốc hội nhân dân nước Cộng hòa nhân dân Anbani, Hội đồng Bộ trưởng nước Cộng hoà nhân dân Anbani)

11. Hồ Chí Minh đã hiến dâng tất cả đời mình cho cuộc đấu tranh của phong trào cách mạng và cộng sản quốc tế chống ách thực dân và chủ nghĩa đế quốc vì sự nghiệp giải phóng dân tộc và xã hội của Việt Nam và của các dân tộc bị nô dịch khác.

(Vlađixláp Gômunca, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Công nhân thống nhất Ba Lan)

12. Tinh thần tận tụy quên mình của đồng chí Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp của giai cấp công nhân và nhân dân lao động Việt Nam tiếp tục là ngọn cờ của nhân dân Việt Nam trong cuộc đấu tranh vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, là tấm gương sáng ngời đối với các dân tộc đang đấu tranh để tự giải phóng.

 (Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Bungari, Đoàn Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa nhân dân Bungari, Hội đồng Bộ trưởng nước Cộng hoà nhân dân Bungari)

13. Hồ Chí Minh hiện thân cho sự gắn bó giữa cuộc đấu tranh của giai cấp công nhân thế giới với cuộc đấu tranh của các dân tộc bị áp bức.

...

Thiếu thốn, khủng bố, cầm tù lâu năm và án tử hình không hề lay chuyển ý chí đấu tranh cách mạng của đồng chí Hồ Chí Minh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc của mình.

...

Trong suốt 24 năm lịch sử của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, đồng chí Hồ Chí Minh luôn luôn dẫn đầu nhân dân Việt Nam trong cuộc đấu tranh anh hùng chống ách áp bức thực dân và sự can thiệp của nước ngoài.

...

Trong cuộc đấu tranh anh hùng đó, đồng chí Hồ Chí Minh đã trở thành hiện thân của tinh thần bất khuất và ý chí chiến thắng của nhân dân Việt Nam, được thế giới khâm phục.

...

Là người cộng sản và hoạt động quốc tế, đồng chí Hồ Chí Minh luôn luôn xuất phát từ nguyên tắc người yêu nước chân chính phải đồng thời là người hoạt động quốc tế nồng nhiệt.

(Vante Unbơrich, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Xã hội thống nhất Đức, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước nước Cộng hòa dân chủ Đức)

14. Hồ Chí Minh là một nhân vật xuất sắc của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, một chiến sỹ quốc tế đấu tranh kiên quyết về nguyên tắc và không mệt mỏi cho sự thống nhất của các đảng cộng sản và công nhân các nước xã hội chủ nghĩa, cho tình hữu nghị giữa các dân tộc. Cuộc đời và sự nghiệp đấu tranh của đồng chí Hồ Chí Minh mãi mãi là tấm gương sáng cho tất cả những người cách mạng ở Việt Nam và trên toàn thế giới.

(Ianốt Cađa, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Xã hội công nhân Hunggari)

15. Trong trái tim của mọi người và trong lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh mãi mãi là một trong những nhân vật vĩ đại nhất của thời đại chúng ta. Đấu tranh trong nửa thế kỷ, Người đã làm cho cuộc cách mạng giải phóng dân tộc của nhân dân nước Người trở thành biểu tượng của tự do, công lý và hòa bình trên thế giới. Tinh thần cao cả của Người đã khiến cho ngay cả những kẻ thù địch với Người cũng phải kính trọng, khâm phục, và hơn ai hết, Người đã tập hợp được xung quanh tên tuổi của Người những cuộc đấu tranh và niềm hy vọng của những người bị áp bức trên khắp Trái đất, của nam, nữ thanh niên, của tất cả mọi người bất kỳ thuộc tín ngưỡng và lý tưởng nào đã lên tiếng phản đối chiến tranh, bạo lực và chủ nghĩa đế quốc.

(Enđô Anhôlétti, Ủy ban Ý đấu tranh cho hòa bình và tự do ở Việt Nam.)

16. Đồng chí Hồ Chí Minh là lãnh tụ vĩ đại của giai cấp công nhân và nhân dân Việt Nam và là một trong những nhân vật xuất sắc của phong trào cộng sản quốc tế đã cống hiến cả cuộc đời mình cho sự nghiệp cách mạng vì nền độc lập và tự do của nước Việt Nam và sự phát triển của phong trào cộng sản quốc tế... Đồng chí Hồ Chí Minh là người chiến sĩ cách mạng lão thành luôn luôn trung thành với chủ nghĩa quốc tế vô sản, đã góp phần lớn lao vào sự nghiệp đoàn kết nhất trí của phe xã hội chủ nghĩa và tăng cường phát triển phong trào cộng sản quốc tế.

(Kim Nhật Thành, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên, Thủ tướng nội các nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên)

17. Đồng chí Hồ Chí Minh là một chiến sỹ cách mạng lão thành đã trung thành với chủ nghĩa quốc tế vô sản và cống hiến to lớn cho sự đoàn kết nhất trí của phe xã hội chủ nghĩa và phong trào cộng sản quốc tế.

(Choi Yong Cơn, Trưởng Đoàn đại biểu Đảng và Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên)

18. Tất cả những người tiến bộ, tất cả những người có lòng nhân đức sẽ mãi mãi noi theo tấm gương của Người, tấm gương của chủ nghĩa yêu nước ngoan cường, kết hợp với lòng trung thành trước sau như một với chủ nghĩa quốc tế vô sản, tấm gương của một người lãnh đạo cộng sản đã giáo dục nhân dân mình tìm ra con đường độc đáo của mình để tiến tới chủ nghĩa xã hội, tấm gương của con người sáng ngời sự thông minh và khiêm tốn và đối với mỗi người Việt Nam và đối với hàng triệu người khác là "Bác Hồ" rất yêu quý và kính trọng.

(Tuyên bố của Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Pháp)

19. Cả cuộc đời đồng chí Hồ Chí Minh đã quán triệt con đường mà lý luận giải phóng và chủ nghĩa Mác - Lênin đã vạch ra trong cuộc đấu tranh bất khuất cùng với nhân dân chiến đấu đến cùng... Đồng chí đã để lại những công trạng bất hủ trong lịch sử đấu tranh giải phóng của nhân dân Việt Nam cũng như của các dân tộc bị áp bức và nhân dân bị áp bức ở Châu Á và thế giới.

...

Đồng chí Hồ Chí Minh đã từng mong mỏi sự đoàn kết quốc tế của tất cả các lực lượng chống đế quốc, nhất là sự đoàn kết của phong trào cộng sản quốc tế dựa trên nguyên tắc của chủ nghĩa Mác - Lênin. Đồng chí luôn luôn nỗ lực nhằm giải quyết vấn đề mất đoàn kết hiện nay.

(Nôxaca Xandô, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản)

20. Tên tuổi và hình ảnh của đồng chí Hồ Chí Minh đã đi vào từng căn nhà, bao trùm lên các đường phố, quảng trường, nhà máy, cánh đồng trên khắp đất nước chúng tôi, lên tất cả những nơi đang đấu tranh chống bất công và bóc lột, vì hoà bình và tự do, cổ vũ từng giờ, từng phút cuộc đấu tranh mà nhân dân nước chúng tôi tiến hành sát cánh với các đồng chí để chấm dứt cuộc xâm lược của đế quốc trên đất nước các đồng chí.

...

Nếu di sản của một dân tộc bao hàm tất cả những thử thách mà dân tộc đó phải đương đầu, bao hàm những cuộc chiến đấu mà dân tộc đó phải trải qua, bao hàm những bước gian lao và trắc trở mà người ta ghi nhớ và rút ra những bài học quý báu, bao hàm niềm phấn khởi của những thắng lợi đã giành được, những triển vọng được vạch ra, nếu từ những điều đó mà kinh nghiệm lịch sử của một cuộc cách mạng được vun đắp nên thì phải nói rằng đồng chí Hồ Chí Minh, với cuộc sống chiến đấu, cách mạng phong phú của Người, đã kết tinh toàn bộ kinh nghiệm của các đồng chí.

(Luigi Lônggô, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Italia)

21. Người đã đấu tranh cho tình anh em của con người và cho sự tiến bộ của nhân dân tất cả các nước, tất cả các khu vực và màu da khác nhau, với một nhiệt tình như Người đã đấu tranh để giải phóng Tổ quốc khỏi gông xiềng của bọn xâm lăng.

(H.Uynxtơn, Chủ tịch Ủy ban toàn quốc Đảng Cộng sản Mỹ)

22. Ngày nay tên tuổi của đồng chí Hồ Chí Minh là tượng trưng cho cuộc đấu tranh chung chống chủ nghĩa đế quốc, Hồ Chí Minh là tiếng gọi chiến đấu đối với các thanh niên cách mạng của chúng tôi chiến đấu cho tự do và chủ nghĩa xã hội.

(Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Áo)

23. Cuộc đời của Người - với tư cách là một nhà mácxít - lêninnít chân chính - cống hiến trọn vẹn cho sự nghiệp của chủ nghĩa xã hội và nền độc lập của dân tộc mình, đã là một trang bất diệt trong lịch sử của phong trào cộng sản quốc tế.

(Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Canađa)

24. Đặc tính của đồng chí Hồ Chí Minh là không khoan nhượng trước kẻ thù và yêu mến nhân dân nước mình và nhân dân các nước khác bị chủ nghĩa tư bản áp bức bóc lột.

(Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Bồ Đào Nha)

bqllang.gov.vn
 

Liên kết website

2021
hoc tap va lam theo oi Bac
Theo dấu chân Bác
llct
quản lý văn bàn
facebook
can bo doan
cac mo hinh kinh te
nhip song tre
phap luat
Mỗi ngày một tin tốt - Mỗi tuần một câu chuyện đẹp
Học sinh 3 tốt
Kênh tư vấn tâm lý cho thanh thiếu nhi
Thư viện nhạc, phim

Skip to main content