baner
Trang chủ » Tin tức - Sự kiện » Theo dấu chân Bác

Hà Nam thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng

(28/09/2021) Học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một chủ trương đúng đắn, xuyên suốt của Đảng nhằm xây dựng nền tảng tư tưởng, giá trị đạo đức tốt đẹp, bền vững trong xã hội; là một trong những nhiệm vụ, giải pháp quan trọng góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

 Quán triệt chủ trương, chỉ đạo của Trung ương, Hà Nam đã ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa nội dung Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị phù hợp với tình hình thực tiễn, nhiệm vụ chính trị của địa phương; gắn thực hiện Chỉ thị 05 với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, những biểu hiện “tự diễn biến", “tự chuyển hóa" trong nội bộ". Sau 4 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Hà Nam đã đạt được kết quả tích cực.

Công tác tổ chức quán triệt, học tập chuyên đề và đăng ký làm theo Bác hằng năm được triển khai nghiêm túc, kịp thời, đồng bộ, hiệu quả từ tỉnh đến cơ sở, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Các cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan, đơn vị đã chú trọng gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện các nghị quyết về xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, cơ quan, đơn vị. Hầu hết các cấp ủy đảng, cơ quan, đơn vị lựa chọn một số công việc mang tính đột phá hoặc những vấn đề bức xúc để xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện. Việc xây dựng các điển hình tiên tiến, các mô hình làm theo Bác đã và đang được triển khai, nhân rộng hiệu quả.

Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Trường Mần non Lê Hồng Phong, thành phố Phủ lý đổi mới mô hình giáo dục nhằm nâng cao khả năng sáng tạo của trẻ

Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh với nội dung phong phú, hình thức đa dạng, trong đó chú trọng tuyên truyền những cách làm hay, mô hình hiệu quả, những tấm gương người tốt - việc tốt trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Công tác sơ kết, biểu dương, khen thưởng điển hình tiên tiến được các cấp ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. Đã có 01 tập thể, 02 cá nhân được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 80 tập thể và 138 cá nhân được khen thưởng cấp tỉnh; nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu được ghi sổ vàng truyền thống của cơ quan, đơn vị.

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, phê bình và tự phê bình được thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả. Hằng năm, từng cấp ủy viên, đảng viên đều có cam kết bằng văn bản với cấp ủy, tổ chức đảng về việc giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không có biểu hiện suy thoái ,"tự diễn biến", “tự chuyển hóa".

Công tác kiểm tra, giám sát được các cấp ủy chú trọng, chủ động đưa vào kế hoạch, chương trình công tác hằng năm. Từ năm 2016 đến nay, các cấp ủy đảng đã kiểm tra, giám sát gần 40 cuộc về thực hiện Chỉ thị 05 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4.

Thông qua việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 đã tạo sự chuyển biến rõ nét cả về nhận thức, tư tưởng và hành động, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên; thúc đẩy mạnh mẽ việc thực hiện các chương trình kinh tế - xã hội, các phong trào thi đua, các cuộc vận động lớn trên địa bàn tỉnh, nhất là trong việc cải cách thủ tục hành chính, phong trào "Chung sức xây dựng nông thôn mới", phong trào giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, an sinh xã hội, bảo vệ an ninh trật tự..., góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng Đảng góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, thời gian tới, Hà Nam sẽ phát huy hơn nữa vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp ủy đảng, chính quyền, cơ quan, đoàn thể, nhất là của người đứng đầu trong việc tổ chức thực hiện Chỉ thị 05 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4; tiếp tục đẩy mạnh tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 gắn với việc kiểm điểm đánh giá chất lượng và xếp loại tổ chức Đảng, đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức hàng năm trên tinh thần dân chủ, nghiêm túc, thẳng thắn và xây dựng. Đồng thời sẽ đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp, cách làm để tăng tính thuyết phục và sự lan tỏa trong xã hội, nhất là trong công tác tuyên truyền, biểu dương, khen thưởng các gương người tốt - việc tốt, các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị 05 và Nghị quyết Trung ương 4, phát hiện và xử lý kịp thời những đảng viên vi phạm suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những phần tử cơ hội, bất mãn, gây mất đoàn kết nội bộ trong Đảng./.

Ban Xây dựng Đoàn
 

Liên kết website

2021
hoc tap va lam theo oi Bac
Theo dấu chân Bác
llct
quản lý văn bàn
facebook
can bo doan
cac mo hinh kinh te
nhip song tre
phap luat
Mỗi ngày một tin tốt - Mỗi tuần một câu chuyện đẹp
Học sinh 3 tốt
Kênh tư vấn tâm lý cho thanh thiếu nhi
Thư viện nhạc, phim

Skip to main content