baner
Trang chủ » Giới thiệu » Các Ban - Đơn vị

Ban Tổ chức Kiểm tra

(29/08/2016)

1 Chức năng: Tham mưu với Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn những chủ trương, biện pháp nhằm xây dựng, củng cố tổ chức Đoàn, nâng cao chất lượng cán bộ Đoàn từ tỉnh đến cơ sở.

2 Nhiệm vụ:

*  Công tác Tổ chức:

- Xây dựng chương trình, kế hoạch công tác của Ban hàng tuần, tháng, quý và cả năm.

- Tham mưu với Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Thủ trưởng Cơ quan Tỉnh đoàn theo dõi việc thực hiện Quy chế hoạt động của Ban Chấp hành và Cơ quan Tỉnh đoàn.

- Tham mưu với Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Thủ trưởng cơ quan trong việc tập huấn, đào tạo, quy hoạch, sử dụng, thực hiện quy trình giới thiệu ứng cử, bổ nhiệm cán bộ và giải quyết chế độ chính sách cho đội ngũ cán bộ cơ quan Tỉnh đoàn và cán bộ Đoàn các cấp, chế độ chính sách cựu TNXP.

- Tham mưu với Thường trực Tỉnh đoàn các nội dung phối hợp liên quan đến chức năng, nhiệm vụ cơ quan và báo cáo hoạt động với Ban chỉ đạo Quy chế dân chủ ở cơ sở. Tham mưu thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ủy ban kiểm tra.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Thường trực Tỉnh đoàn phân công.

* Công tác kiểm tra, giám sát:

- Tham mưu, giúp việc Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ủy ban kiểm tra Tỉnh đoàn xây dựng kế hoạch, chương trình công tác chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của UBKT quy định tại Điều lệ Đoàn.

- Tham mưu tổ chức tập huấn nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát theo phân cấp. Hướng dẫn nghiệp vụ cho UBKT cấp huyện.

- Thường trực UBKT Tỉnh đoàn.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Thường trực Tỉnh đoàn phân công.

- Phụ trách theo dõi đơn vị Thành đoàn Phủ Lý.

 

 *Sđt: 03513.858.799

            *Email: bantckthanam@gmail.com

 

Liên kết website

2021
hoc tap va lam theo oi Bac
Theo dấu chân Bác
llct
quản lý văn bàn
facebook
can bo doan
cac mo hinh kinh te
nhip song tre
phap luat
Mỗi ngày một tin tốt - Mỗi tuần một câu chuyện đẹp
Học sinh 3 tốt
Kênh tư vấn tâm lý cho thanh thiếu nhi
Thư viện nhạc, phim

Skip to main content