Ban Chỉ đạo (BCĐ) 35 tỉnh Quảng Trị ngày 26/02 cho biết vừa tổ chức hội nghị triển khai công tác BCĐ 35 cấp huyện và tương đương năm 2020 về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Theo đó, thực hiện Hướng dẫn 01-HD/BCĐ ngày 14/10/2019 của BCĐ 35 tỉnh về “thành lập BCĐ cấp huyện và tương đương về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”, Ban Tuyên giáo các huyện/thị/thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy đã tham mưu Thường trực cấp ủy thành lập BCĐ, Tổ Thư ký giúp việc BCĐ 35 cấp huyện và tương đương.

 Các đại biểu tham dự hội nghị. (Ảnh: Nguyễn Vinh)       

BCĐ 35 cấp huyện (trước đây là Tổ giúp việc 94 cấp huyện) chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng nhằm nâng cao nhận thức, ý thức cảnh giác cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trước những âm mưu, thủ đoạn ngày càng tinh vi của thế lực thù địch, trước những thông tin, luận điệu xuyên tạc, quan điểm sai trái, thông tin xấu độc trên mạng xã hội, nhất là trong dịp diễn ra các sự kiện chính trị, các ngày lễ lớn của đất nước.

Trong năm 2019, BCĐ 35 các huyện/thị/thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy đã tham mưu cho Ban Thường vụ cấp ủy ban hành kế hoạch tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị (khóa XII) về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, gắn với kế hoạch, chương trình và hành động cụ thể.

BCĐ 35 cấp huyện và tương đương chủ động phối hợp với các ngành chức năng trong việc nắm tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, diễn biến tâm trạng, tư tưởng của cán bộ, đảng viên, nhân dân trên địa bàn; thực hiện có hiệu quả công tác theo dõi, phát hiện, ngăn chặn, xử lý việc tuyên truyền kích động, nói xấu chế độ, Đảng, nhà nước, chính quyền, cán bộ; tăng cường các biện pháp phát hiện, đấu tranh với các đối tượng cơ hội chính trị; tăng cường bảo vệ Đảng, bảo vệ nhà nước, bảo vệ an ninh chính trị, tư tưởng văn hóa; xây dựng kế hoạch, phương án đảm bảo an ninh trật tự, chủ động không để xảy ra điểm nóng về chính trị trên địa bàn, từ đó, kịp thời thông tin cho BCĐ 35 tỉnh để phối hợp ngăn chặn, xử lý.

Các đại biểu đã thảo luận, chỉ ra những khó khăn, hạn chế trong quá trình tổ chức hoạt động của BCĐ 35 cấp huyện và tương đương, đề ra nội dung hoạt động trọng tâm trong năm 2020.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng BCĐ 35 tỉnh Quảng Trị Nguyễn Đăng Quang gợi ý nhiều cách làm sáng tạo giúp BCĐ 35 cấp huyện và tương đương thực hiện có hiệu quả nghị quyết nêu trên.

Cụ thể, tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tình hình mới, đồng thời, chủ động nắm chắc tình hình tư tưởng, tâm trạng xã hội, diễn biến tình hình ở cơ sở, xử lý kịp thời những biểu hiện, những vụ việc phát sinh không để các thế lực thù địch lợi dụng kích động trở thành điểm nóng gây mất ổn định chính trị xã hội.

Tiếp tục củng cố về tổ chức, hoạt động của BCĐ, đảm bảo cơ cấu cũng như chú trọng nâng cao trình độ lý luận, kiến thức chuyên môn nghiệp vụ để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Vận dụng sáng tạo đường lối, chủ trương của Đảng để tham gia đề xuất hoàn thiện văn kiện chính trị đảm bảo cơ sở lý luận, cơ sở thực tiễn, dự báo xu thế phát triển nhằm đưa ra mục tiêu, giải pháp trên từng lĩnh vực cụ thể để trình đại hội đảng bộ cấp (nhiệm kỳ 2020 - 2025).

Đồng thời, các cơ quan báo chí, đội ngũ văn nghệ sỹ tích cực tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhân rộng điển hình tiên tiến, đấu tranh chống những biểu hiện tiêu cực để xây dựng xã hội tốt đẹp hơn…