Chức năng nhiệm vụ của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hà Nam


 Điều I: Chức năng.

Cơ quan Tỉnh đoàn Hà Nam là cơ quan chuyên trách giúp việc cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn hoạt động theo pháp luật của Nhà nước và Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; tham mưu cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn chỉ đạo và tổ chức các hoạt động trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của tỉnh theo đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Điều II: Nhiệm vụ.
- Nghiên cứu, tham mưu với Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn về những chủ trương, giải pháp, chương trình, kế hoạch công tác trong từng giai đoạn, từng thời điểm. Giúp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh đoàn điều hành, giải quyết các công việc hàng ngày.
- Hướng dẫn, kiểm tra tổ chức Đoàn cấp huyện và cơ sở trong việc thực hiện các nghị quyết, chương trình, kế hoạch của Trung ương Đoàn, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn.
- Tổng hợp, phân tích, đánh giá tình hình hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi; chuẩn bị và cung cấp kịp thời thông tin phục vụ cho công tác chỉ đạo, điều hành của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn.
- Tổng hợp tình hình, kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của tỉnh báo cáo với Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn để kiến nghị, đề xuất với Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, UBND tỉnh và các ngành liên quan về những chủ trương, chế độ chính sách đối với cán bộ, đoàn viên, thanh niên và tổ chức Đoàn, Hội, Đội của tỉnh. Tham mưu giúp Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Tỉnh đoàn phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức thực hiện chủ trương, chế độ, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với thanh, thiếu nhi và công tác thanh, thiếu nhi.
- Quản lý cơ sở vật chất, kỹ thuật đảm bảo điều kiện hoạt động của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn; quản lý tổ chức, biên chế cán bộ, ngân sách, tài sản và thực hiện công tác thi đua khen thưởng của Đoàn và Cơ quan Tỉnh đoàn theo quy định chung của các cơ quan Đảng, Nhà nước và Điều lệ Đoàn.