Tổ chức bộ máy cơ quan Tỉnh đoàn


           I. Thường trực Tỉnh đoàn gồm: Bí thư Tỉnh đoàn là Thủ trưởng cơ quan, các Phó Bí thư Tỉnh đoàn là Phó Thủ trưởng cơ quan.

II. Các đơn vị chuyên môn của cơ quan Tỉnh đoàn gồm:

1. Ban Tuyên giáo;

2. Ban Tổ chức - Kiểm tra;

3. Ban Thanh niên Nông thôn, Công nhân & Đô thị;

4. Ban Thiếu nhi trường học;

5. Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên;

6. Văn phòng;

7. Nhà thiếu nhi;

8. Trung tâm hoạt động thanh thiếu niên.

(Các Ban, đơn vị nói trên, sau đây gọi là các Ban. Trưởng các Ban, đơn vị nói trên, gọi tắt là Trưởng Ban; Thủ trưởng, các Phó Thủ trưởng cơ quan gọi là Thường trực).

- Cơ quan Tỉnh đoàn có các tổ chức như: Chi bộ, Công đoàn, Chi đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội đồng Thi đua khen thưởng - kỷ luật. Các Ban chỉ đạo, Ban tổ chức, các Tổ công tác…do Ban Thường vụ, Ban Chấp hành hoặc Thủ trưởng Cơ quan quyết định thành lập theo yêu cầu công việc cụ thể.