Phim và bộ Slide bài giảng 6 Bài lý luận chính trị

Thực hiện theo Công văn số 143 / BTG ngày 18 tháng 6 năm 2013 của Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn Hầ Nam về việc "Phát hành Bộ công cụ phục vụ giảng dạy, học tập 6 bài lý luận chính trị trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên" Nay, Ban Biên tập Website Tỉnh đoàn Hà Nam đăng tải 6 tập phim và bộ Slide bài giảng 6 bài luận chính trị để các Huyện, Thành đoàn và Đoàn trực thuộc tải về.

 *6 tập phim:

Tập 1: http://www.youtube.com/watch?v=pzZ6Xo5x3wk&feature=youtu.be

Tập 2: http://www.youtube.com/watch?v=l95W6IPPiM0&feature=youtu.be

Tập 3: http://www.youtube.com/watch?v=xjbyf3VZ1Pk&feature=youtu.be

Tập 4: http://www.youtube.com/watch?v=hCaqs0eotV0&feature=youtu.be

Tập 5: http://www.youtube.com/watch?v=CaRzmspM_Vs&feature=youtu.be

Tập 6: http://www.youtube.com/watch?v=1bSy9dxXZdI&feature=youtu.be

*Bộ Slide: Tải tại ĐÂY

Mọi thắc mắc trong việc tải nội dung xin liên hệ với:

- Đ/c Đặng Thị Thu Hòa - Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn

 

- ĐT: 03513.858.225 - 0165.392.6666