Tài liệu Tuyên truyền: BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XIV VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP


 Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân là ngày hội của toàn dân, có ý nghĩa chính trị to lớn trong đời sống xã hội của đất nước. Thông qua việc bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhân dân ta thực hiện quyền dân chủ của mình bằng cách lựa chọn những đại biểu ưu tú, xứng đáng đại diện cho các tầng lớp dân cư, các thành phần xã hội vào Quốc hội - Cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất thực hiện chức năng lập hiến, lập pháp, quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước và quyền giám sát tối cao đối với  hoạt động của bộ máy nhà nước; Hội đồng nhân dân - Cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, quyết định những chủ trương, biện pháp quan trọng để phát huy tiềm năng của địa phương, không ngừng cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân địa phương, làm tròn nghĩa vụ của địa phương đối với cả nước.
          Để tuyên truyền, phổ biến, giáo dục các quy định pháp luật phục vụ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các nhiệm kỳ 2016 – 2021, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm và đảm bảo cho công dân thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình. Ban thường vụ Tỉnh đoàn Hà Nam ban hành bộ tài liệu hỏi đáp tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 vào chủ nhật, ngày 22 tháng 5 năm 2016. Đề nghị các Huyện, Thành đoàn và đoàn trực thuộc quan tâm triển khai tuyên truyền./.
Tải tài liệu tuyên truyền tại đây: hanam.gov.vn/vi-vn/doantn/TaiLieu/2016/tai-lieu-tuyen-truyen-bau-cu.doc