Bộ công cụ 6 bài Lý luận chính trị trong Đoàn dạng Infographic

Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Hà Nam. Ban Biên tập website Tỉnh đoàn xin gửi đến các đồng chí là báo cáo viên, tuyên truyền viên; các Huyện, Thành đoàn và Đoàn trực thuộc bộ tài liệu 6 bài học Lý luận chính trị dạng Infographic. cụ thể gồm:

Bài 1:

hanam.gov.vn/vi-vn/doantn/TaiLieu/2017/Cac bo phan cau thanh va cac noi dung.pdf 

hanam.gov.vn/vi-vn/doantn/TaiLieu/2017/Con duong di len CNXH - Su van dung sang tao.pdf

hanam.gov.vn/vi-vn/doantn/TaiLieu/2017/Nguon goc hinh thanh Tu tuong HCM.pdf

hanam.gov.vn/vi-vn/doantn/TaiLieu/2017/Su ra doi va phat trien cua cn Mac -Lenin.pdf

hanam.gov.vn/vi-vn/doantn/TaiLieu/2017/Con duong di len CNXH - Su van dung sang tao.pdf

Bài 2:

hanam.gov.vn/vi-vn/doantn/TaiLieu/2017/tháng 10/Mat tran To quoc Viet nam va cac to chuc chinh tri.pdf

hanam.gov.vn/vi-vn/doantn/TaiLieu/2017/tháng 10/He thong chinh tri o VN.pdf

hanam.gov.vn/vi-vn/doantn/TaiLieu/2017/tháng 10/Tong bi thu qua cac thoi ky_1.pdf

hanam.gov.vn/vi-vn/doantn/TaiLieu/2017/tháng 10/Cac ky Dai hoi cua Dang.pdf

hanam.gov.vn/vi-vn/doantn/TaiLieu/2017/tháng 10/So do cau truc he thong chinh tri o VN.pdf

Bài 3:

hanam.gov.vn/vi-vn/doantn/TaiLieu/2017/tháng 10/Cac dong chi bi thu nhat TW doan qua cac thoi ky.pdf

hanam.gov.vn/vi-vn/doantn/TaiLieu/2017/Cac ky Dai hoi cua Doan.pdf

hanam.gov.vn/vi-vn/doantn/TaiLieu/2017/tháng 10/Qua trinh hinh thanh va phat trien Doan TNCS HCM.pdf

Bài 4: Các Đoàn viên thanh niên tiêu biểu:

hanam.gov.vn/vi-vn/doantn/TaiLieu/2017/tháng 10/Be Van Dan.pdf

hanam.gov.vn/vi-vn/doantn/TaiLieu/2017/tháng 10/Cu Chinh Lan.pdf

hanam.gov.vn/vi-vn/doantn/TaiLieu/2017/tháng 10/Kim Dong.pdf

hanam.gov.vn/vi-vn/doantn/TaiLieu/2017/tháng 10/Le Van Trong- Doan vien thanh nien cs dau tien.pdf

hanam.gov.vn/vi-vn/doantn/TaiLieu/2017/tháng 10/Nguyen Van Troi.pdf

hanam.gov.vn/vi-vn/doantn/TaiLieu/2017/tháng 10/Nguyen Viet Xuan.pdf

hanam.gov.vn/vi-vn/doantn/TaiLieu/2017/tháng 10/Phan Dinh Giot.pdf

hanam.gov.vn/vi-vn/doantn/TaiLieu/2017/tháng 10/Tran Van On.pdf

Bài 5: Các kỳ Đại hội của Đoàn: