Tài liệu các chuyên đề học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội Đoàn tỉnh Hà Nam lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2017-2022

Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Hà Nam; Nhằm giúp cho các cấp bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên nắm vững ý nghĩa, tầm quan trọng và những nội dung của Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội Đoàn tỉnh Hà Nam lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2017-2022. Từ đó nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, phát huy tính chủ động, sáng tạo của các cấp bộ Đoàn, cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong triển khai thực hiện Nghị quyết, góp phần đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống. Đồng thời, tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đoàn, thúc đẩy các phong trào thi đua của tuổi trẻ tỉnh nhà gắn với việc thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết đã đề ra. Ban Biên tập website Tỉnh đoàn xin gửi đến các đồng chí cán bộ, đoàn viên, thanh niên; các Huyện, Thành đoàn và Đoàn trực thuộc bộ tài liệu 03 bài giảng các chuyên đề học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội Đoàn tỉnh Hà Nam lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2017-2022, cụ thể gồm: