Kế hoạch Tổ chức cuộc thi tìm hiểu lịch sử, văn hóa dân tộc "Tự hào Việt Nam" lần thứ III, năm 2019