Công văn giới thiệu tham dự Đại hội tài năng trẻ lần thứ III toàn quốc năm 2020