Hà Nam: Tích cực đẩy mạnh thực hiện mô hình Đoàn cơ sở "3 chủ động"

Tỉnh Hà Nam tích cực đẩy mạnh triển khai, duy trì, thực hiện mô hình Đoàn cơ sở “3 chủ động” giai đoạn 2018 - 2022. Trên cơ sở các nội dung của Hướng dẫn 07-HD/TĐTN-TCKT,ngày 25 tháng 6 năm 2018, căn cứ tình hình thực tế của đơn vị, các cấp bộ Đoàn toàn tỉnh đã đưa tiêu chí xây dựng Đoàn cơ sở “3 chủ động” vào tiêu chí thi đua giữa các đơn vị.

  Với các tiêu chí xây dựng Đoàn cơ sở “3 chủ động” đó là Chủ động thực hiện quản lý đoàn viên và chăm lo, nắm bắt tình hình thanh niên ở địa phương, đơn vị; Chủ động xây dựng và thực hiện kế hoạch công tác; Chủ động tham mưu với cấp ủy, phối hợp với các tổ chức liên quan. Sau 3 năm triển khai thực hiện mô hình, năm 2021 đã có 155/155 Đoàn cơ sở trên địa bàn tỉnh đã đăng ký thực hiện mô hình và tích cực triển khai thực hiện.

Mô hình “Vườn ươm thanh niên” của Đoàn Cty Cổ phần Công trình Đô thị Hà Nam

Mô hình “ Thùng rác văn minh” của Đoàn phường Thanh Tuyền

Mô hình “Đổi giấy lấy cây" của Đoàn trường THPT Chuyên Biên Hòa

Thông qua việc triển khai mô hình đã góp phần nâng cao tính chủ động trong triển khai thực hiện nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ Đoàn cơ sở, vì vậy chất lượng chất lượng hoạt động phong trào ngày càng được nâng ao, hiệu quả thiết thực, gắn với nhu cầu lợi ích chính đáng của thanh niên đồng thời, thể hiện tinh thần xung kích của ĐVTN trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.