kiểm tra công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm 2021

Thực hiện Kế hoạch số 158 -KH/TĐTN-XDĐ, ngày 14/6/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn về kiểm tra công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm 2021, nhằm nắm bắt tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong 6 tháng đầu năm 2021, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và định hướng chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng cuối năm, từ ngày 21-28/6/2021, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã thành lập Đoàn Kiểm tra công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong 6 tháng đầu năm 2021 do đồng chí Trần Ngọc Nam –Bí thư Tỉnh đoàn làm trưởng đoàn thực hiện kiểm tra công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm đối với các Huyện, Thị, Thành đoàn và Đoàn trực thuộc.

 

 

Đoàn công tác kiểm tra tại các đơn vị trên địa bàn thị xã Duy Tiên và Đoàn khối các Cơ quan tỉnh

Trong 6 tháng đầu năm 2021, mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, nhưng Huyện, Thị, Thành đoàn và Đoàn trực thuộc đã chủ động, tích cực, sáng tạo trong triển khai thực hiện công tác Đoàn và phong trào thanh niên; việc triển khai thực hiện có trọng tâm, bám sát sự chỉ đạo của Tỉnh đoàn, cấp ủy Đảng, phù họp với tình hình thực tế tại địa phương, đơn vị, đạt được nhiều kết quả tính cực trên các mặt công tác, được các cấp, các ngành và dư luận xã hội ghi nhận, đánh giá cao, nhất là trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong các tháng cuối năm 2021, Trần Ngọc Nam –Bí thư Tỉnh đoàn  đề nghị Ban Thường vụ các Huyện, Thị, Thành đoàn và Đoàn trực thuộc cần thực hiện tốt các mặt công tác sau: Cần phải rà soát các chỉ tiêu chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi chưa đạt thì cố gắng phải hoàn thành trong những tháng cuối năm; tiếp tục đẩy mạnh triển khai công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; phát huy thế mạnh của đoàn viên, thanh niên tham gia đấu tranh, phản bác lại các thông tin sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, tham gia bảo vệ nền tảng tưu tưởng của Đảng; chú trọng triển khai cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp”; tích cực nắm bắt tình hình dư luận xã hội và định hướng tư tưởng trong đoàn viên, thanh niên; thực hiện có hiệu quả 03 phong trào, 03 chương trình của Đoàn, công tác kiểm tra, giám sát và công tác cán bộ Đoàn; tích cực tham gia công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo sự chỉ đạo của cấp có thẩm quyền, đồng thời nâng cao chất lượng hoạt động Đoàn, nghiên cứu chuyển đổi phương thức hoạt động phù hợp với diễn biến phức tập của tình hình dịch bệnh COVID-19…