Điều lệ Đội TNTP Hồ Chí Minh

- Đội Thiếu niên tiền phong (TNTP) Hồ Chí Minh là tổ chức của thiếu nhi Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, Đoàn Thanh niên Cộng sản (TNCS) Hồ Chí Minh phụ trách.
PHẦN MỞ ĐẦU
 - Đội là lực lượng giáo dục trong và ngoài nhà trường, là lực lượng dự bị của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Lực lượng nòng cốt trong các phong trào thiếu nhi. Đội hoạt động trong nhà trường và địa bàn dân cư.
 - Đội lấy 5 điều Bác Hồ dạy thiếu niên, nhi đồng làm mục tiêu phấn đấu, rèn luyện cho đội viên, giúp đỡ thiếu nhi trong học tập, hoạt động, vui chơi, thực hiện quyền và bổn phận theo Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.
 - Đội TNTP Hồ Chí Minh đoàn kết, hợp tác với các tổ chức, phong trào thiếu nhi ở khu vực và thế giới, vì quyền lợi của trẻ em, vì hòa bình, hạnh phúc của các dân tộc.
 - Đội TNTP Hồ Chí Minh thành lập ngày 15/5/1941.
CÁC BIỂU TRƯNG CỦA ĐỘI
Cờ Đội :       
                    
  - Nền đỏ.
  - Hình chữ nhật, chiều rộng bằng hai phần ba (2/3) chiều dài.
  - Ở giữa có hình huy hiệu Đội.
  - Đường kính huy hiệu bằng hai phần năm (2/5) chiều rộng cờ.
ĐỘI CA :
Cùng nhau ta đi lên
Nhạc và lời: PHONG NHÃ
Cùng nhau ta đi lên theo bước Đoàn thanh niên đi lên, cố gắng, xứng đáng cháu ngoan Bác Hồ. Lời thề ta ghi sâu mãi mãi trong tim không phai. Quyết xứng danh thiếu niên anh dũng nước nhà. Tiến quyết tiến hướng quốc kỳ thắm tươi anh em ta yêu tổ quốc suốt đời. Cùng yêu nhân dân, yêu chuộng lao động tăng gia, thi đua học hành ngày một tiến xa.
 
Huy hiệu Đội :    
       
                                               
Hình tròn, ở trong có hình Măng non trên nền cờ đỏ sao vàng, ở dưới có băng chữ “Sẵn sàng”.
Khẩu hiệu Đội :
 “Vì tổ quốc xã hội chủ nghĩa
   Vì lý tưởng của Bác Hồ vĩ đại : Sẵn sàng!”.
- Khăn quàng : bằng vải màu đỏ, hình tam giác cân có đường cao bằng một phần tư (1/4) cạnh đáy. (Đường cao 0,25 m và cạnh đáy 1 m).
 
Chương I: ĐỘI VIÊN
 
Điều 1 :
Thiếu niên việt Nam từ 9 đến 14 tuổi, có những điều kiện sau đây đều được vào đội :
 - Tự nguyện xin vào đội.
 - Đước quá nữa số đội viên trong chi đội đồng ý.
Điều 2 :
Lời hứa đội viên :
1. Thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy.
2. Tuân theo Điều lệ Đội Thiếu Niên Tiền Phong Hồ Chí Minh.
3. Giữ gìn danh dự Đội Thiếu Niên Tiền Phong Hồ Chí Minh.
Điều 3 :
Đội viên Đội TNTP Hồ Chí Minh có quyền :
1. Yêu cầu Đội và Đoàn giúp đỡ để phát huy năng lực trong học tập, hoạt động, vui chơi, công tác xã hội.
2. Yêu cầu Đội và Đoàn bảo vệ quyền lợi của mình theo chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và Điều lệ Đoàn, Đội.
3. Được sinh hoạt Đội và bàn bạc, quyết định mọi công việc của liên, chi đội. Được ứng cử, đề cử, bầu cử vào ban chỉ huy liên, chi đội.
Điều 4 :
Đội viên Đội TNTP Hồ Chí Minh có nhiệm vụ :
1. Thực hiện Điều lệ Đội, nghi thức Đội và chương trình rèn luyện đội viên.
2. Thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy để trở thành con ngoan, trò giỏi, Cháu ngoan Bác Hồ; phấn đấu lớn lên là công dân tốt, là đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
3. Làm gương tốt cho thiếu niên, nhi đồng noi theo, giúp đỡ thiếu niên và nhi đồng trở thành đội viên Đội TNTP Hồ Chí Minh.
 
Chương II: NGUYÊN TẮC TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH
  
Điều 5 :
 -  Đội TNTP Hồ Chí Minh là một tổ chức thống nhất trong cả nước. Cấp cơ sở là liên đội và chi đội.
 -  Hội Đồng Đội Đội TNTP Hồ Chí Minh các cấp đại diện cho tổ chức Đội, do Ban chấp hành Đoàn cùng cấp lập ra và giúp Đoàn phụ trách Đội.
Điều 6 :
Đội tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, tự quản có sự hướng dẫn của Phụ trách đội. Khi quyết định công việc của chi đội hoặc liên đội, phải được quá nữa số đội viên của chi đội, liên đội đồng ý thì Nghị quyết của Đội mới có giá trị.
Điều 7 :
 - Tổ chức cơ sở của Đội được thành lập trong trường học và địa bàn dân cư.
 - Trong các trường Đội, Cung, Nhà thiếu nhi và các hoạt động tập thể của Đội … được thành lập các liên đội, chi đội tạm thời để tổ chức các hoạt động theo Điều lệ, Nghi thức Đội.
Điều 8 :
 - Có từ 3 đội viên trở lên thành lập một chi đội. Chi đội có nhiều đội viên được chi thành các phân đội.
 - Trong các trường hoặc ở địa bàn dân cư có từ hai chi đội trở lên thì thành lập một liên đội.
Việc thành lập các chi đội, liên đội do Hội Đồng Đội hoặc cấp bộ Đoàn cùng cấp ra quyết định.
Điều 9 :
Nhiệm kỳ đại hội chi đội, liên đội là 1 năm.
 - Ban chỉ huy liên đội, chi đội do đại hội liên đội, chi đội bầu. Ở các đơn vị thành lập tạm thời Ban Chỉ huy đội do Hội Đồng Đội hoặc cấp bộ Đoàn cùng cấp cử ra.
 - Phân đội trưởng, phân đội phó do tập thể đội viên trong phân đội cử.
 
Chương III: ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH VỚI NHI ĐỒNG
 
 Điều 10 :
 - Nhi đồng từ 6 đến 8 tuổi là lớp dự bị của Đội TNTP Hồ Chí Minh.
 - Đội giúp đỡ nhi đồng thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy. xứng đáng là con ngoan, trò giỏi, bạn tốt và trở thành đội viên TNTP.
Điều 11 :
Liên đội, chi đội có nhiệm vụ phụ trách và phân công đội viên hướng dẫn nhi đồng sinh hoạt, học tập, vui chơi theo chương trình dự bị rèn luyện đội viên, mỗi Sao nhi đồng có số lượng tối thiểu 5 em, trong đó có 1 trưởng Sao.
 
Chương IV: TÀI CHÍNH CỦA ĐỘI
  
Điều 12 :
 - Kinh phí của Đội và hoạt động thiếu nhi do Nhà nước cấp, đơn vị được sử dụng có trách nhiệm quyết toán theo qui định hiện hành.
 - Quỹ Đội : Được xây dựng từ kết quả lao động, tiết kiệm; đóng góp của đội viên; do Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, các cơ quan, đoàn thể xã hội, các tổ chức quốc tế và cá nhân ủng hộ.
Điều 13 :
Quỹ của liên đội và chi đội do Ban Chỉ huy liên đội, chi đội quản lý, sử dụng vào các hoạt động của Đội và báo cáo công khai trước đại hội Đội.
 
Chương V: KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT
  
Điều 14 :
Những tập thể và cá nhân có thành tích được biểu dương, khen thưởng.
Điều 15 :
Những đội viên vi phạm khuyết điểm đã được giúp đỡ nếu không sửa chữa thì phê bình, khiển trách trước liên đội, chi đội. Trường hợp đặc biệt bị xóa tên trong danh sách đội viên.
 
Chương VI: SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ ĐỘI
 Điều 16 :
Điều lệ Đội do Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh quyết định.