CV số 128/TĐTN ngày 29/10/2013 của BTV Tỉnh đoàn “V/v tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật nước Cộng hòa XHCN Việt Nam năm 2013”