Kế hoạch tổ chức Liên hoan các nhóm tuyên truyền ca khúc cách mạng