Error

Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type could not be found or it is not registered as safe.

Error Details:
[UnsafeControlException: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type could not be found or it is not registered as safe.]
  at Microsoft.SharePoint.ApplicationRuntime.SafeControls.GetTypeFromGuid(Guid guid)
  at Microsoft.SharePoint.WebPartPages.SPWebPartManager.CreateWebPartsFromRowSetData(Boolean onlyInitializeClosedWebParts)

Liên kết website

 
Trang chủ » Giới thiệu chung » Tổ chức bộ máy » Xã, phường, thị trấn

Các xã, thị trấn

(29/05/2012)
1. THỊ TRẤN HOÀ MẠC:
Điện thoại: 0351 3830 169
1.1 Nguyễn Văn Xanh
              Chức vụ: Bí thư Đảng uỷ - Chủ tịch HĐND
              Sinh năm: 1974
              Quê quán: TT Hoà Mạc - huyện Duy Tiên
              Trình độ chuyên môn: Đại học
              Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
1.2 Nguyễn Văn Kha
              Chức vụ: Phó Bí thư Đảng uỷ
              Sinh năm: 1968
              Quê quán: TT Hoà Mạc - huyện Duy Tiên
              Trình độ chuyên môn: Đại học Văn hóa
              Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
1.3 Đặng Minh Hoàng
              Chức vụ: Chủ tịch UBND
              Sinh năm: 1962
              Quê quán: TT Hoà Mạc - huyện Duy Tiên
              Trình độ chuyên môn: Đại học Công tác xã hội
              Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
1.4 Phạm Văn Mạnh
              Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND
              Sinh năm: 1964
              Quê quán: TT Hoà Mạc - huyện Duy Tiên
              Trình độ chuyên môn: Trung cấp Quân sự
              Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp 
1.5 Lã Văn Phong
              Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND
              Sinh năm: 1964
              Quê quán: TT Hoà Mạc - huyện Duy Tiên
              Trình độ chuyên môn: Trung cấp Địa chính
              Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
 
2. THỊ TRẤN ĐỒNG VĂN:
Điện thoại: 0351 3835 159
2.1 Nguyễn Thị Minh Thu
              Chức vụ: Bí thư Đảng uỷ - Chủ tịch HĐND
              Sinh năm: 1970
              Quê quán: TT Đồng Văn - huyện Duy Tiên
              Trình độ chuyên môn: Trung cấp Công tác xã hội
              Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
2.2 Nguyễn Đình Trung
              Chức vụ: Phó bí thư Đảng uỷ
              Sinh năm: 1978
              Quê quán: TT Đồng Văn - huyện Duy Tiên
              Trình độ chuyên môn: Trung cấp Quân sự
              Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
2.3 Đỗ Xuân Thủy
              Chức vụ: Chủ tịch UBND
              Sinh năm: 1969
              Quê quán: TT Đồng Văn - huyện Duy Tiên
              Trình độ chuyên môn: Đại học Luật
              Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
2.4 Lê Quang Vũ
              Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND
              Sinh năm: 1959
              Quê quán: TT Đồng Văn - huyện Duy Tiên
              Trình độ chuyên môn: Trung cấp Luật
              Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp 
2.5 Nguyễn Văn Giáo
              Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND
              Sinh năm: 1967
              Quê quán: TT Đồng Văn - huyện Duy Tiên
              Trình độ chuyên môn: Đại học Công tác xã hội
              Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
  2.6 Phan Thị Lan
              Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND
              Sinh năm: 1968
              Quê quán: TT Đồng Văn - huyện Duy Tiên
              Trình độ chuyên môn: Trung cấp Hành chính
              Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
 
3. XÃ CHÂU GIANG:
Điện thoại: 0351 3830 161
3.1 Lê Tuấn Thanh
              Chức vụ: Bí thư Đảng uỷ - Chủ tịch HĐND
              Sinh năm: 1965
              Quê quán: xã Châu Giang - huyện Duy Tiên
              Trình độ chuyên môn: Đại học Luật
              Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
3.2 Lê Xuân Thao
              Chức vụ: Phó Bí thư Đảng uỷ 
              Sinh năm: 1963
              Quê quán: xã Châu Giang - huyện Duy Tiên
              Trình độ chuyên môn: Trung cấp Quản lý nhà nước
              Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
3.3 Nguyễn Văn Thất
              Chức vụ: Chủ tịch UBND
              Sinh năm: 1964
              Quê quán: xã Châu Giang - huyện Duy Tiên
              Trình độ chuyên môn: Đại học Luật
              Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
3.4 Nguyễn Văn Nhân
              Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND
              Sinh năm: 1959
              Quê quán: xã Châu Giang - huyện Duy Tiên
              Trình độ chuyên môn: Trung cấp Hành chính
              Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
3.5 Nguyễn Mộng Giao
              Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND
              Sinh năm: 1964
              Quê quán: xã Châu Giang - huyện Duy Tiên
              Trình độ chuyên môn: Trung cấp Luật
              Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
3.6 Phạm Văn Thắng
              Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND
              Sinh năm: 1970
              Quê quán: xã Châu Giang - huyện Duy Tiên
              Trình độ chuyên môn: Trung cấp Quản lý TTXH
              Trình độ lý luận chính trị:
 
4. XÃ TRÁC VĂN:
Điện thoại: 0351 3830 202
4.1 Phạm Văn Đước
              Chức vụ: Bí thư Đảng uỷ - Chủ tịch HĐND
              Sinh năm: 1960
              Quê quán: xã Trác Văn - huyện Duy Tiên
              Trình độ chuyên môn: Trung cấp Hành chính
              Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
4.2 Nguyễn Văn Nhiệm
              Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy
              Sinh năm 1960
              Quê quán: xã Trác Văn - huyện Duy Tiên
              Trình độ chuyên môn: Trung cấp Hành chính 
              Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
4.3 Trần Văn Huy
              Chức vụ: Chủ tịch UBND
              Sinh năm: 1967
              Quê quán: xã Trác Văn - huyện Duy Tiên
              Trình độ chuyên môn: TC Nông nghiệp
              Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp 
4.4 Nguyễn Văn Huân
              Chức vụ: Phó chủ tịch UBND
              Sinh năm: 1969
              Quê quán: xã Trác Văn - huyện Duy Tiên
              Trình độ chuyên môn: Trung cấp Luật
              Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
4.5 Đỗ Văn Vang
              Chức vụ: Phó chủ tịch HĐND
              Sinh năm: 1980
              Quê quán: xã Trác Văn - huyện Duy Tiên
              Trình độ chuyên môn: Đại học Văn hóa
              Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
 
 5. XÃ MỘC NAM:
Điện thoại: 0351 3833 210
5.1 Nguyễn Mạnh Trinh
              Chức vụ: Bí thư Đảng uỷ - Chủ tịch HĐND
              Sinh năm: 1966
              Quê quán: xã Mộc Nam - huyện Duy Tiên
              Trình độ chuyên môn: Đại học Luật
              Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
5.2 Đoàn Công Hoan
              Chức vụ: Phó Bí thư Đảng uỷ
              Sinh năm: 1960
              Quê quán: xã Mộc Nam - huyện Duy Tiên
              Trình độ chuyên môn: Trung cấp Hành chính
              Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
      5.3  Lương Văn Hùng
              Chức vụ: Chủ tịch UBND
              Sinh năm: 1968
              Quê quán: xã Mộc Nam - huyện Duy Tiên
              Trình độ chuyên môn: Đại học Hành chính
              Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
5.4 Trần Văn Quý
              Chức vụ: Phó chủ tịch UBND
              Sinh năm: 1960
              Quê quán: xã Mộc Nam - huyện Duy Tiên
              Trình độ chuyên môn: TC Công an
              Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
5.5 Đỗ Hồng Thanh
              Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND
              Sinh năm: 1974
              Quê quán: xã Mộc Nam - huyện Duy Tiên
              Trình độ chuyên môn: Đại học Hành chính
              Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
             
6. XÃ MỘC BẮC:
Điện thoại: 0351 3833 178
6.1 Hoàng Đức Cảnh
              Chức vụ: Bí thư Đảng uỷ - Chủ tịch HĐND
              Sinh năm: 1961
              Quê quán: xã Mộc Bắc - huyện Duy Tiên
              Trình độ chuyên môn: Trung cấp Quản lý đất đai
              Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
6.2 Phạm Xuân Duy
              Chức vụ: Phó Bí thư Đảng uỷ
              Sinh năm 1960
              Quê quán: xã Mộc Bắc - huyện Duy Tiên
              Trình độ chuyên môn: ĐH Nông nghiệp
              Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
6.3  Trần Hồng Quang
              Chức vụ: Chủ tịch UBND
              Sinh năm; 1964
              Quê quán: xã Mộc Bắc - huyện Duy Tiên
              Trình độ chuyên môn: Đại học Kinh tế
              Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
6.4  Hoàng Văn Cúc
              Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND
              Sinh năm; 1966
              Quê quán: xã Mộc Bắc - huyện Duy Tiên
              Trình độ chuyên môn: Đại học Luật
              Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
6.5  Nguyễn Văn Thinh
              Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND
              Sinh năm: 1964
              Quê quán: xã Mộc Bắc - huyện Duy Tiên
              Trình độ chuyên môn: Trung cấp Hành chính
              Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
             
7. XÃ CHUYÊN NGOẠI:
Điện thoại: 0351 3830 156
7.1 Nguyễn Giang Nam
              Chức vụ: Bí thư Đảng uỷ - Chủ tịch HĐND
              Sinh năm: 1964
              Quê quán: xã Chuyên Ngoại - huyện Duy Tiên
              Trình độ chuyên môn: Trung cấp Quản lý Nhà nước
              Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
7.2 Lương Văn Chiêu
              Chức vụ: Phó Bí thư Đảng uỷ
              Sinh năm: 1965
              Quê quán: xã Chuyên Ngoại - huyện Duy Tiên
              Trình độ chuyên môn: Đại học Nông nghiệp
              Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
7.3 Nguyễn Văn Mai
              Chức vụ: Chủ tịch UBND
              Sinh năm: 1964
              Quê quán: xã Chuyên Ngoại - huyện Duy Tiên
              Trình độ chuyên môn: Đại học Luật
              Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
7.4 Lê Văn Biểu
              Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND
              Sinh năm: 1968
              Quê quán: xã Chuyên Ngoại - huyện Duy Tiên
              Trình độ chuyên môn: Đại học Luật
              Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
7.5 Phạm Văn Tụ
              Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND
              Sinh năm: 1961
              Quê quán: xã Chuyên Ngoại - huyện Duy Tiên
               Trình độ chuyên môn: Trung cấp Quản lý Nhà nước
              Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
 
8. XÃ YÊN NAM:
Điện thoại: 0351 3838 176
8.1 Vũ Minh Phượng
              Chức vụ: Bí thư Đảng uỷ - Chủ tịch HĐND
              Sinh năm: 1965
              Quê quán: xã Yên Nam - huyện Duy Tiên
              Trình độ chuyên môn: Trung cấp Luật
              Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp 
8.2 Nguyễn Đức Liêm
              Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy
              Sinh năm: 1963
              Quê quán: xã Yên Nam - huyện Duy Tiên
              Trình độ chuyên môn: Trung cấp Hành chính
              Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
8.3 Vũ Văn Ba
              Chức vụ: Chủ tịch UBND
              Sinh năm: 1960
              Quê quán: xã Yên Nam - huyện Duy Tiên
              Trình độ chuyên môn: Trung cấp Công an
              Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
8.4 Nguyễn Trọng Tân
              Chức vụ: Phó chủ tịch UBND
              Sinh năm: 1962
              Quê quán: xã Yên Nam - huyện Duy Tiên
              Trình độ chuyên môn: TC Kinh tế
              Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
8.5 Đào Văn Hoàng
              Chức vụ: Phó chủ tịch UBND
              Sinh năm: 1963
              Quê quán: xã Yên Nam - huyện Duy Tiên
              Trình độ chuyên môn: Trung cấp Luật
              Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
8.6 Nguyễn Đăng Dung
              Chức vụ: Phó chủ tịch HĐND
              Sinh năm: 1963
              Quê quán: xã Yên Nam - huyện Duy Tiên
              Trình độ chuyên môn: TC Kinh tế
              Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
             
9. XÃ YÊN BẮC:
Điện thoại: 0351 3830 155
9.1 Nguyễn Văn Phong
              Chức vụ: Bí thư Đảng uỷ
              Sinh năm: 1958
              Quê quán: xã Yên Bắc - huyện Duy Tiên
              Trình độ chuyên môn: Trung cấp Quản lý
              Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
9.2 Nguyễn Văn Tời
              Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐND
              Sinh năm: 1965
              Quê quán: xã Yên Bắc - huyện Duy Tiên
              Trình độ chuyên môn: Đại học Luật
              Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
9.3 Nguyễn Xuân Tình
              Chức vụ: Chủ tịch UBND
              Sinh năm: 1965
              Quê quán: xã Yên Bắc - huyện Duy Tiên
              Trình độ chuyên môn: Trung cấp Kinh tế
              Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
9.4 Ứng Thái Vinh
              Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND
              Sinh năm: 1967
              Quê quán: xã Yên Bắc - huyện Duy Tiên
              Trình độ chuyên môn: Đại học Kinh tế
              Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
9.5 Nguyễn Văn Lời
              Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND
              Sinh năm: 1973
              Quê quán: xã Yên Bắc - huyện Duy Tiên
              Trình độ chuyên môn: Trung cấp Quân sự 
              Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
9.6 Nguyễn Thị Ngọc
              Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND
              Sinh năm: 1964
              Quê quán: xã Yên Bắc - huyện Duy Tiên
              Trình độ chuyên môn: TC Phụ vận
              Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
 
10. XÃ HOÀNG ĐÔNG:
Điện thoại: 0351 3835 164
10.1 Trịnh Thị Hà
              Chức vụ: Bí thư Đảng uỷ - Chủ tịch HĐND
              Sinh năm: 1968
              Quê quán: xã Hoàng Đông - huyện Duy Tiên
              Trình độ chuyên môn: Trung cấp 
              Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
10.2 Phạm Văn Sìu
              Chức vụ: Phó bí thư Đảng ủy
              Sinh năm: 1959
              Quê quán: xã Hoàng Đông - huyện Duy Tiên
              Trình độ chuyên môn: Trung cấp 
              Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
10.3 Đỗ Văn Tấn
              Chức vụ: Chủ tịch UBND
              Sinh năm: 1968
              Quê quán: xã Hoàng Đông - huyện Duy Tiên
              Trình độ chuyên môn: Đại học Văn hóa 
              Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
10.4 Nguyễn Văn Trọng
              Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND
              Sinh năm: 1971
              Quê quán: xã Hoàng Đông - huyện Duy Tiên
              Trình độ chuyên môn: Đại học Luật
              Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
10.5 Nguyễn Tiến Trường
              Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND
              Sinh năm: 1977
              Quê quán: xã Hoàng Đông - huyện Duy Tiên
              Trình độ chuyên môn: Đại học Luật
              Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
           
11. XÃ BẠCH THƯỢNG:
Điện thoại: 0351 3830 174
11.1 Trần Ngọc Việt
              Chức vụ: Bí thư Đảng uỷ - Chủ tịch HĐND
              Sinh năm: 1960
              Quê quán: xã Bạch Thượng - huyện Duy Tiên
              Trình độ chuyên môn: Trung cấp Quản lý Nhà nước 
              Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
11.2 Phan Công Hãnh
              Chức vụ: Phó Bí thư Đảng uỷ
              Sinh năm: 1965
              Quê quán: xã Bạch Thượng - huyện Duy Tiên
             Trình độ chuyên môn: Trung cấp 
              Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
11.3 Bùi Đức Long
              Chức vụ: Chủ tịch UBND
              Sinh năm: 1967
              Quê quán: xã Bạch Thượng - huyện Duy Tiên
              Trình độ chuyên môn: Trung cấp Quản lý đất đai
              Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
11.4 Nguyễn Hữu Úy
              Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND
              Sinh năm: 1964
              Quê quán: xã Bạch Thượng - huyện Duy Tiên
              Trình độ chuyên môn: Trung cấp Hành chính
              Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
11.5 Nguyễn Hữu Biên
              Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND
              Sinh năm: 1960
              Quê quán: xã Bạch Thượng - huyện Duy Tiên
              Trình độ chuyên môn: Trung cấp Hành chính
              Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
 
12. XÃ DUY MINH:
Điện thoại: 0351 3835 180
12.1 Nguyễn Duy Khiêm
              Chức vụ: Bí thư Đảng uỷ - Chủ tịch HĐND
              Sinh năm: 1979
              Quê quán: xã Duy Minh - huyện Duy Tiên
              Trình độ chuyên môn: Trung cấp Quân sự
              Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
 12.2 Nguyễn Anh Quân
              Chức vụ: Phó Bí thư Đảng uỷ
              Sinh năm: 1976
              Quê quán: xã Duy Minh - huyện Duy Tiên
              Trình độ chuyên môn: Đại học Kinh tế
              Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
12.3 Nguyễn Văn Khâm
              Chức vụ: Chủ tịch UBND
              Sinh năm: 1979
              Quê quán: xã Duy Minh - huyện Duy Tiên
              Trình độ chuyên môn: Đại học
              Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
12.4 Dương Văn Sự
              Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND
              Sinh năm: 1959
              Quê quán: xã Duy Minh - huyện Duy Tiên
              Trình độ chuyên môn: Trung cấp Quân sự
              Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp 
12.5 Vũ Văn Mười
              Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND
              Sinh năm: 1961
              Quê quán: xã Duy Minh - huyện Duy Tiên
              Trình độ chuyên môn: Trung cấp Hành chính
              Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
 
13. XÃ DUY HẢI:
Điện thoại: 0351 3835 167
13.1 Nguyễn Văn Tĩnh
              Chức vụ: Bí thư Đảng uỷ - Chủ tịch HĐND
              Sinh năm: 1961
              Quê quán: xã Duy Hải - huyện Duy Tiên
              Trình độ chuyên môn: Trung cấp Quản lý
              Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
13.2 Nguyễn Quốc Hinh
              Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy
              Sinh năm: 1973
              Quê quán: xã Duy Hải - huyện Duy Tiên
              Trình độ chuyên môn: Đại học Luật
              Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp 
13.3 Vũ Đức Tâm
              Chức vụ: Chủ tịch UBND
              Sinh năm: 1979
              Quê quán: xã Duy Hải - huyện Duy Tiên
              Trình độ chuyên môn: Đại học Luật 
              Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
13.4 Lê Văn Phóng
              Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND
              Sinh năm: 1976
              Quê quán: xã Duy Hải - huyện Duy Tiên
              Trình độ chuyên môn: Đại học Nông nghiệp
              Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp             
13.5 Đàm Thanh Minh
              Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND
              Sinh năm: 1982
              Quê quán: xã Duy Hải - huyện Duy Tiên
              Trình độ chuyên môn: Đại học Quản lý văn hoá
              Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
            
14. XÃ ĐỌI SƠN:
Điện thoại: 0351 3838 219
14.1 Chu Thế Canh
              Chức vụ: Bí thư Đảng uỷ-Chủ tịch HĐND
              Sinh năm: 1960
              Quê quán: xã Đọi Sơn - huyện Duy Tiên
              Trình độ chuyên môn: Trung cấp Hành chính
              Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
14.2 Trần Kim Công
              Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy
              Sinh năm: 1967
              Quê quán: xã Đọi Sơn - huyện Duy Tiên
              Trình độ chuyên môn: Đại học Kinh tế
              Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp 
14.3 Lê Ngọc Quang
              Chức vụ: Chủ tịch UBND
              Sinh năm: 1963
              Quê quán: xã Đọi Sơn - huyện Duy Tiên
              Trình độ chuyên môn: Đại học Kinh tế 
              Trình độ Lý luận chính trị: Trung cấp
14.4 Nguyễn Văn Xuân
              Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND
              Sinh năm: 1960
              Quê quán: xã Đọi Sơn - huyện Duy Tiên
              Trình độ chuyên môn: Trung cấp Kinh tế
              Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
14.5 Lê Kim Đồng
              Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND
              Sinh năm: 1965
              Quê quán: xã Đọi Sơn - huyện Duy Tiên
              Trình độ chuyên môn: Đại học Kế toán
              Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
 
15. XÃ CHÂU SƠN:
Điện thoại: 0351 3838 221
15.1 Nguyễn Quốc Hiến
              Chức vụ: Bí thư Đảng uỷ-Chủ tịch HĐND
              Sinh năm: 1966
              Quê quán: xã Châu Sơn - huyện Duy Tiên
              Trình độ chuyên môn: Đại học Luật
              Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
15.2 Lương Công Định
              Chức vụ: Phó Bí thư Đảng uỷ
              Sinh năm: 1960
              Quê quán: xã Châu Sơn - huyện Duy Tiên
              Trình độ chuyên môn: Trung cấp Luật
              Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp 
15.3 Lý Trần Thuần
              Chức vụ: Chủ tịch UBND
              Sinh năm: 1967
              Quê quán: xã Châu Sơn - huyện Duy Tiên
              Trình độ chuyên môn: Trung cấp Quản lý
              Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
15.4 Nguyễn Văn Hiến
              Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND
              Sinh năm: 1965
              Quê quán: xã Châu Sơn - huyện Duy Tiên
              Trình độ chuyên môn: Trung cấp Luật
              Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
15.5 Trần Đình Thuỷ
              Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND
              Sinh năm: 1966
              Quê quán: xã Châu Sơn - huyện Duy Tiên
              Trình độ chuyên môn: Trung cấp Hành chính
              Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
                          
16. XÃ TIÊN NỘI:
Điện thoại: 0351 3830 013
16.1 Vũ Kế Thăng
              Chức vụ: Bí thư Đảng uỷ - Chủ tịch HĐND
              Sinh năm: 1960
              Quê quán: xã Tiên Nội - huyện Duy Tiên
             Trình độ chuyên môn: Trung cấp Quản lý Nhà nước
              Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
16.2 Đinh Văn Cảnh
              Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy
              Sinh năm: 1963
              Quê quán: xã Tiên Nội - huyện Duy Tiên
              Trình độ chuyên môn: Đại học Luật
              Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
16.3 Nguyễn Đức Đông
              Chức vụ: Chủ tịch UBND
              Sinh năm: 1963
              Quê quán: xã Tiên Nội - huyện Duy Tiên 
              Trình độ chuyên môn: Đại học Quản trị kinh doanh
              Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
16.4 Nguyễn Hữu Thanh
              Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND
              Sinh năm: 1979
              Quê quán: xã Tiên Nội - huyện Duy Tiên
              Trình độ chuyên môn: Đại học Quản lý Văn hoá
              Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
16.5 Trần Thị Huyền
              Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND
              Sinh năm: 1973
              Quê quán: xã Tiên Nội - huyện Duy Tiên
              Trình độ chuyên môn: Trung cấp Hành chính
              Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
 
17. XÃ TIÊN PHONG:
Điện thoại: 0351 3838 213
17.1 Vũ Thị Kim Mai
              Chức vụ: Bí thư Đảng uỷ - Chủ tịch HĐND
              Sinh năm: 1966
              Quê quán: xã Tiên Phong - huyện Duy Tiên
              Trình độ chuyên môn: Đại học Luật
              Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
17.2 Hoàng Lý Phương
              Chức vụ: Phó Bí thư Đảng uỷ
              Sinh năm: 1954
              Quê quán: xã Tiên Phong - huyện Duy Tiên
              Trình độ chuyên môn: Trung cấp Quân sự
              Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
17.3 Lê Huy Đông
              Chức vụ: Chủ tịch UBND
              Sinh năm: 1960
              Quê quán: xã Tiên Phong - huyện Duy Tiên
              Trình độ chuyên môn: Đại học Văn hóa
              Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
17.4 Trần Quốc Thắng
              Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND
              Sinh năm: 1971
              Quê quán: xã Tiên Phong - huyện Duy Tiên
              Trình độ chuyên môn: Trung cấp Điạ chính
              Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
17.5 Vũ Văn Hải
              Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND
              Sinh năm: 1968
              Quê quán: xã Tiên Phong - huyện Duy Tiên
              Trình độ chuyên môn: Trung cấp Luật
              Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
               
18. XÃ TIÊN NGOẠI:
Điện thoại: 0351 3838 215
18.1 Lê Đình Học
              Chức vụ: Bí thư Đảng uỷ - Chủ tịch HĐND
              Sinh năm: 1959
              Quê quán: xã Tiên Ngoại - huyện Duy Tiên
              Trình độ chuyên môn: Trung cấp Quân sự
              Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
18.2 Lại Huy Toan
              Chức vụ: Phó Bí thư Đảng uỷ
              Sinh năm: 1957
              Quê quán: xã Tiên Ngoại - huyện Duy Tiên
              Trình độ chuyên môn: Trung cấp Hành chính
              Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
18.3 Lưu Trung Bảo
              Chức vụ: Chủ tịch UBND
              Sinh năm: 1965
              Quê quán: xã Tiên Ngoại - huyện Duy Tiên
              Trình độ chuyên môn: Trung cấp
              Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp 
18.4 Nguyễn Đức Phong
              Chức vụ: Phó chủ tịch UBND
              Sinh năm: 1959
              Quê quán: xã Tiên Ngoại - huyện Duy Tiên
              Trình độ chuyên môn: Trung cấp Công an
              Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp 
18.5 Đào Mạnh Lự
              Chức vụ: Phó chủ tịch HĐND
              Sinh năm: 1970
              Quê quán: xã Tiên Ngoại - huyện Duy Tiên
              Trình độ chuyên môn: Trung cấp Luật
              Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Lịch Công tác
VBQPPL
Văn bản chỉ đạo điều hành
Dịch Vụ Công
Lịch Tiếp Dân
Chuyên mục Hỏi - Đáp
Danh bạ thư điện tử
Quy hoạch chung đô thị Duy Tiên
Khuyến học - Khuyến tài Duy Tiên
Rau sạch Trác Văn
Công báo
Bầu cử
Nhịp cầu nhân ái
Mặt trận tổ quốc
Footer DUYTIEN
Skip to main content