Banner LYNHAN

Liên kết website

 
Trang chủ » Thủ tục hành chính

Quy trình cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

(29/07/2016)

 1. Nộp hồ sơ:

Tổ chức, cá nhân nộp 01 bộ hồ sơ theo quy định tại Điều 8 Thông tư số 23/2013/TT-BTTTT cho Bộ phận tiếp nhận và trả lại kết quả của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

2. Thời hạn và quy trình xử lý hồ sơ:

a) Thời hạn xử lý hồ sơ:

Thời hạn xử lý hồ sơ là 08 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

b) Thẩm định hồ sơ và kiểm tra thực tế:

Sau khi nhận đủ hồ sơ, Bộ phận tiếp nhận và trả lại kết quả chuyển hồ sơ cho Phòng Văn hóa và Thông tin để kiểm tra tính hợp lệ, tính chính xác của hồ sơ và chủ trì việc kiểm tra thực tế tại điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng;

Thành phần đoàn kiểm tra gồm: Đại diện Phòng Văn hóa và Thông tin, Công an huyện và Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng;

Nội dung kiểm tra: Đánh giá sự phù hợp của điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng so với các điều kiện được quy định tại Điều 3 Quy định này. Kết quả kiểm tra được lập thành biên bản, có ghi đầy đủ các nội dung kiểm tra, đánh giá và chữ ký xác nhận của các thành phần liên quan. Trường hợp đại diện tổ chức, cá nhân không đồng ý với kết quả kiểm tra, đánh giá của đoàn kiểm tra, thì có quyền ghi kiến nghị của mình vào cuối biên bản trước khi ký tên. Biên bản kiểm tra, đánh giá vẫn có giá trị pháp lý trong trường hợp đại diện tổ chức, cá nhân từ chối ký tên, xác nhận vào biên bản.

c) Cấp giấy chứng nhận:

Căn cứ kết quả kiểm tra thực tế, Phòng Văn hóa và Thông tin tham mưu với Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng. Trường hợp từ chối, phải trả lời bằng văn bản, trong đó nêu rõ lý do từ chối.

3. Thời hạn của giấy chứng nhận:

Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng có thời hạn 03 năm.

4. Cấp giấy chứng nhận khi hết hạn:

Đối với các điểm đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng, trước thời gian hết hạn của giấy chứng nhận tối thiểu 20 ngày, chủ điểm muốn tiếp tục kinh doanh phải thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này.

QĐ 16/2016?QĐ-ubnd

 

Lịch công tác
Quản lý văn bản
VBQPPL
Dịch vụ hành chính công
Lịch Tiếp Dân
Hỏi-Đáp
Đài KTTV
Danh bạ thư điện tử
Footer LYNHAN
Skip to main content