Banner LYNHAN

Liên kết website

 
Trang chủ » Thủ tục hành chính

Quy trình sửa đổi, bổ sung, gia hạn, cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

(29/07/2016)

 1. Nộp hồ sơ:

Tổ chức, cá nhân nộp 01 bộ hồ sơ theo quy định tại Điều 9 (đối với trường hợp sửa đổi, bổ sung) hoặc Điều 10 (đối với trường hợp gia hạn, cấp lại) Thông tư số 23/2013/TT-BTTTT cho Bộ phận tiếp nhận và trả lại kết quả của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

2. Thời hạn và quy trình xử lý hồ sơ:

a) Thời hạn xử lý hồ sơ:

Thời hạn xử lý hồ sơ là 04 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

b) Thẩm định hồ sơ:

Sau khi nhận đủ hồ sơ, Bộ phận tiếp nhận và trả lại kết quả chuyển hồ sơ cho Phòng Văn hóa và Thông tin để kiểm tra tính hợp lệ, tính chính xác của hồ sơ,  thẩm định hồ sơ và tham mưu với Ủy ban nhân dân cấp huyện sửa đổi, bổ sung, gia hạn, cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng. Trường hợp từ chối, phải trả lời bằng văn bản, trong đó nêu rõ lý do từ chối.

3. Thời hạn của giấy chứng nhận:

a) Trường hợp sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng: Giấy chứng nhận có thời hạn bằng thời hạn của giấy chứng nhận cũ;

b) Trường hợp gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng: Nếu chủ điểm muốn tiếp tục hoạt động theo nội dung giấy chứng nhận đã được cấp mà không làm thủ tục đề nghị cấp giấy chứng nhận theo quy định tại Khoản 4 Điều 5 Quy định này, trước thời gian hết hạn của giấy chứng nhận tối thiểu 20 ngày, chủ điểm làm hồ sơ đề nghị gia hạn giấy chứng nhận. Thời hạn gia hạn tối đa là 06 tháng và chỉ được gia hạn 01 lần;

c) Trường hợp cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng do bị mất, bị rách, bị cháy hoặc bị tiêu hủy dưới hình thức khác: Giấy chứng nhận có thời hạn bằng thời hạn của giấy chứng nhận cũ.

QĐ 16/2016/QĐ-UBND

Lịch công tác
Quản lý văn bản
VBQPPL
Dịch vụ hành chính công
Lịch Tiếp Dân
Hỏi-Đáp
Đài KTTV
Danh bạ thư điện tử
Footer LYNHAN
Skip to main content