Banner LYNHAN

Liên kết website

 
Trang chủ » Tin tức, sự kiện

Triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện Lý Nhân khóa XIX về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018

(15/01/2018) Ngày 14 tháng 12 năm 2017, Hội đồng nhân dân huyện Lý Nhân khoá XIX khai mạc kỳ họp thứ 5, kỳ họp thường kỳ cuối năm 2017 để đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Hội đồng nhân dân năm 2017 và đề ra nhiệm vụ, giải pháp năm 2018.

         Tại kỳ họp, đại biểu Hội đồng nhân dân huyện đã nghiên cứu, tập trung thảo luận và cho ý kiến đánh giá về tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết Hội đồng nhân dân huyện năm 2017 trên cơ sở xem xét các báo cáo của Hội đồng nhân dân trình bày tại kỳ họp và các nhiệm vụ của Hội đồng nhân dân huyện năm 2018. Kỳ họp đã thống nhất ban hành …. Nghị quyết trong đó có Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2018. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân huyện Lý Nhân khoá XIX kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 15 tháng 12 năm 2017 và có hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 12 năm 2017.

Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2018 đã đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2017, cụ thể: Năm 2017 toàn huyện thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội trong điều kiện còn nhiều khó khăn, thách thức. Song được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và các Sở, ngành của tỉnh; dưới sự lãnh đạo của Huyện ủy và giám sát của HĐND huyện, chỉ đạo điều hành quyết liệt, hiệu quả của UBND huyện, cán bộ và nhân dân trong huyện đã nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, tình hình kinh tế - xã hội của huyện có nhiều chuyển biến tích cực, đúng hướng trên các lĩnh vực. 
Các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội chủ yếu cơ bản đạt và vượt kế hoạch đề ra. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực; thu nhập bình quân đầu người năm 2017 đạt 37 triệu/người, bằng 100,5%KH, tăng 8,8% so với cùng kỳ; thu ngân sách từ kinh tế trên địa bàn đạt 121,65 tỷ đồng, bằng 123,8%KH huyện và đạt 130,6%KH tỉnh giao, tăng 15,7% so với cùng kỳ. Công tác xây dựng nông thôn mới đã thu được nhiều kết quả tốt. Văn hoá- xã hội có nhiều hoạt động sôi nổi, an sinh xã hội được đảm bảo, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện; công tác quản lý Nhà nước trên một số lĩnh vực được tăng cường; công tác chỉ đạo, điều hành sâu sát, quyết liệt và có hiệu quả. 
Tuy nhiên, việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 còn một số khó khăn, tồn tại, hạn chế: Sản xuất nông nghiệp gặp nhiều khó khăn do thời tiết diễn biến bất thường; chăn nuôi lợn gặp khó khăn về giá cả và thị trường tiêu thụ. Công tác xây dựng nông thôn mới ở một số xã còn chậm, gặp nhiều khó khăn. Việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân tiến độ chậm. Việc chấp hành ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo huyện ở một số xã, phòng, ban của huyện chưa nghiêm, giải quyết công việc còn mang tính hình thức nên dẫn đến hiệu quả công việc chưa cao. 
            Bên cạnh đó Nghị quyết cũng nêu rõ mục tiêu và các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu của năm 2018, cụ thể:
* Về mục tiêu tổng quát: Trên cơ sở phát huy kết quả đạt được, khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra trong năm 2018, gắn liền với chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đẩy mạnh việc xây dựng nông thôn mới, nâng cao năng suất, chất lượng của các ngành, lĩnh vực, sản phẩm. Phát triển toàn diện lĩnh vực văn hóa- xã hội; đảm bảo an sinh xã hội, cải thiện đời sống nhân dân. Giữ vững quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội. Đẩy mạnh cải cách hành chính, tinh giản biên chế gắn với cải cách công vụ, công chức, thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và chỉ đạo điều hành của các ngành, các cấp.
* Các chỉ tiêu kinh tế- xã hội chủ yếu năm 2018: gồm có 18 chỉ tiêu
    - Thu nhập bình quân đầu người: 40,3 triệu đồng/người/năm
          - Thu từ kinh tế trên địa bàn  :134,555 tỷ đồng 
           - Giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản  : 1.955 tỷ đồng
           Tỷ trọng ngành nông nghiệp chiếm 26,3% trong cơ cấu kinh tế
           - Giá trị sản xuất CN, TTCN                  : 4.500 tỷ đồng.
        Tỷ trọng ngành công nghiệp, xây dựng chiếm 41,2% trong cơ cấu kinh tế
         - Giá trị kim ngạch xuất khẩu            : 13,8 triệu USD
          - Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ: 4.200 tỷ đồng
          Tỷ trọng ngành thương mại, dịch vụ chiếm 32,5% trong cơ cấu kinh tế
          -  Số lao động được giải quyết việc làm mới  : 3.000 lao động
          - Tỷ suất sinh:       Giảm 0,11%o 
          - Tỷ lệ hộ nghèo:      Giảm còn 3,9%  
        - Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng : Giảm còn 11,1% 
          - Tỷ lệ hộ dân dùng nước sạch, hợp vệ sinh : 98,09% trở lên
          - Tỷ lệ rác thải được thu gom đạt:   92,17%  trở lên
          - Tổng vốn đầu tư phát triển:  2.860 tỷ đồng
         - Số xã đạt chuẩn Nông thôn mới    : 15 xã (năm 2018 phấn đấu có thêm 03 xã: Nhân Đạo, Chính Lý, Bắc Lý)
        - Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia: 89,47% (68/76 trường, trong đó số trường đạt chuẩn quốc gia do huyện quản lý là 65/72 trường = 90,28%)
         - Tỷ lệ dân số có bảo hiểm y tế                         : 85,5%
         - Tỷ lệ gia đình văn hóa                                      : 84%
         - Tỷ lệ lao động qua đào tạo                               : 60%
* Một số chỉ tiêu khác
- Tổng sản lượng lương thực cây có hạt phấn đấu 86.370 tấn. 
- Tổng sản lượng thịt hơi xuất chuồng phấn đấu đạt 25.110 tấn trở lên (trong đó sản lượng thịt lợn hơi: 20.760 tấn).
- Giá trị sản xuất trên 01 ha đất canh tác đạt 108 triệu đồng trở lên.
Để thực hiện các mục tiêu trên Nghị quyết cũng đề ra các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm mà các cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành, đơn vị cần thực hiện trong thời gian tới:
1. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Đảng bộ huyện lần thứ XXV và các Nghị quyết chuyên đề gắn với thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 của huyện. 
2. Tập trung chỉ đạo huy động tối đa và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển, đặc biệt là việc thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu nông thôn mới ở các xã theo đúng kế hoạch. Phấn đấu năm 2018 có thêm 03 xã (Nhân Đạo, Chính Lý, Bắc Lý) đạt xã nông thôn mới. 
Đẩy nhanh tiến độ chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu cây trồng theo hướng tích tụ ruộng đất để phát triển nông nghiệp hàng hóa do hộ, nhóm hộ hoặc mô hình HTX thực hiện đáp ứng yêu cầu thị trường và xuất khẩu. Tích cực triển khai thực hiện các mô hình, đề án trong nông nghiệp có gắn kết chặt chẽ giữa sản xuất và tiêu thụ; trọng tâm là Đề án phát triển chăn nuôi bò sữa, Dự án nuôi bò thịt và Dự án nuôi trồng thủy sản.
3. Hoàn thành xây dựng Chương trình phát triển đô thị Vĩnh Trụ; quản lý chặt chẽ và thực hiện tốt quy hoạch đô thị Thái Hà. Nâng cao chất lượng công tác Quy hoạch và quản lý quy hoạch, triển khai thực hiện có hiệu quả các quy hoạch đã được phê duyệt. Phối hợp với Sở Tài nguyên&MT đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau dồn đổi và sau đo đạc cho nhân dân. 
Thực hiện có hiệu quả việc quản lý nhà nước trong lĩnh vực đất đai. Tiếp tục thực hiện Kế hoạch 2923/KH-UBND và Kế hoạch 2993/KH-UBND của UBND tỉnh. Giải quyết dứt điểm những khó khăn vướng mắc trong công tác GPMB ở một số dự án, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án trọng điểm trên địa bàn huyện.
4. Tập trung khai thác, nuôi dưỡng các nguồn thu; quy hoạch các vị trí đất có khả năng sinh lời, đất xen kẹp trong khu dân cư để tổ chức đấu giá tăng thu ngân sách từ kinh tế trên địa bàn. Thực hiện hiệu quả đấu giá thuê quyền sử dụng đất để kinh doanh bến bãi vật liệu xây dựng. 
Thực hiện tốt Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; đảm bảo chi đúng nguyên tắc, hiệu quả, kiểm soát chặt chẽ việc chi đầu tư xây dựng cơ bản; triệt để tiết kiệm chi thường xuyên, ưu tiên chi cho đầu tư phát triển.
5. Đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động văn hoá, thông tin, tuyên truyền phục vụ tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; quan tâm đầu tư, xây dựng thiết chế văn hóa cơ sở. 
Ngành giáo dục phấn đấu giữ vững đơn vị dẫn đầu phong trào giáo dục của tỉnh. Tăng cường xây dựng cơ sở vật chất nhà trường, phấn đấu năm 2018 xây dựng thêm 02 trường Mầm non (MN Bắc Lý, Tiến Thắng); 03 trường THCS (THCS Nhân Đạo, Phú Phúc, Đạo Lý) đạt chuẩn quốc gia; 06 xã được công nhận “Cộng đồng học tập” gồm xã: Nhân Chính, Nhân Mỹ, Nhân Bình, Nhân Nghĩa, Xuân Khê, Chân Lý.
Thực hiện chi trả kịp thời, đúng đối tượng các chính sách đảm bảo an sinh xã hội, đẩy mạnh công tác dạy nghề, giới thiệu việc làm và tham gia xuất khẩu lao động góp phần nâng cao thu nhập bình quân đầu người, tiếp tục phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo của huyện. 
Duy trì và nâng cao chất lượng các xã, thị trấn đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế giai đoạn đến năm 2020. Nâng cao chất lượng công tác khám chữa bệnh, công tác dân số. Chủ động phòng, chống dịch bệnh, thực hiện nghiêm công tác thanh kiểm tra trên các lĩnh vực y tế, nhất là về vệ sinh an toàn thực phẩm. Tuyên truyền vận động nhân dân tham gia BHYT tự nguyện. 
6. Nâng cao chất lượng và trách nhiệm cán bộ, công chức trong thực thi nhiệm vụ, công vụ nhất là trách nhiệm người đứng đầu và sự chủ động của các ngành, các địa phương trong phối hợp thực hiện nhiệm vụ được giao. Đánh giá, bình xét thi đua năm 2018 đảm bảo công khai, dân chủ, đúng người, đúng việc. Tiếp tục thực hiện tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ. Tiếp tục thực hiện công tác cải cách hành chính; thực hiện điểm cầu họp trực tuyến từ huyện đến các xã, thị trấn và duy trì hoạt động hiệu quả Trung tâm hành chính công huyện. 
7. Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, nắm chắc tình hình và giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh từ cơ sở. Đảm bảo công tác quân sự- quốc phòng địa phương; hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân năm 2018. Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch về Đề án số 23 của UBND tỉnh. Nâng cao chất lượng công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân. 
8. Tranh thủ sự quan tâm chỉ đạo, giúp đỡ của các Bộ, ngành Trung ương, của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và sự giúp đỡ của các Sở, ngành của tỉnh về cơ chế, chính sách đặc thù của huyện, chủ trương thực hiện các Đề án, Dự án, các chương trình mục tiêu Quốc gia nhất là lĩnh vực xây dựng Nông thôn mới để phát triển kinh tế- xã hội năm 2018 và những năm tiếp theo.
Để việc thực hiện Nghị quyết HĐND huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 đạt kết quả các cấp, các ngành, đơn vị trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của mình cụ thể hóa bằng chương trình hành động của đơn vị, phân công trách nhiệm cho từng bộ phận, thành viên; tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ giải pháp đã đề ra. Tin tưởng rằng với sự vào cuộc tích cực của các cấp, các ngành, đơn vị, các cơ quan tuyên truyền, cán bộ và nhân dân trong huyện phát huy kết quả đã đạt được trong năm 2017, nỗ lực phấn đấu thực hiện hoàn thành toàn diện vượt mức các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2018 để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Hội đồng nhân dân huyện.
 
Bản tin NTM
Lịch công tác
Quản lý văn bản
VBQPPL
Dịch vụ hành chính công
Lịch Tiếp Dân
Hỏi-Đáp
Đài KTTV
Danh bạ thư điện tử
Footer LYNHAN
Skip to main content