Banner Phủ Lý

Liên kết website

 
Trang chủ » Danh bạ thư điện tử

Danh bạ thư điện tử

(11/06/2012)

 

CẤP THÀNH PHỐ

 

 

Họ và tên

Chức vụ

Địa chỉ thư điện tử

Bùi Văn Hùng

Bí thư Thành ủy thành phố Phủ Lý

buivanhung@hanam.gov.vn

Nguyễn Anh Chức

Chủ tịch UBND thành ph

nguyenanhchuc@hanam.gov.vn

Nguyễn Nhân Quý

Phó chủ tịch HĐND thành phố

nguyennhanquy@hanam.gov.vn

Lê Văn Dũng

P. Chủ tịch UBND thành phố Phủ Lý

levandung@hanam.gov.vn

Trương Quốc Bảo

P. Chủ tịch UBND thành phố Phủ Lý

truongquocbao@hanam.gov.vn

Lê Nguyên Ngọc

P. Chủ tịch UBND thành phố Phủ Lý

lenguyenngoc@hanam.gov.vn

Hòm Thư Chung

 

ubndpl@hanam.gov.vn

Nguyễn Thị Quế

 

nguyenthique@hanam.gov.vn

Lê Thị Thu

 

lethithu@hanam.gov.vn

Lương Thị Ngọc Nghĩa

 

luongthingocnghia@hanam.gov.vn

Phan Thanh Hải

 

phanthanhhai@hanam.gov.vn

Nguyễn Thị Hiền

 

nguyenthihien.pl@hanam.gov.vn

Trần Văn Thường

 

tranvanthuong@hanam.gov.vn

Nguyễn Thị Thu Hương

 

nguyenthithuhuonga@hanam.gov.vn

Nguyễn Bá Toàn

 

nguyenbatoan@hanam.gov.vn

Lại Thị Hiên

 

laithihien.pl@hanam.gov.vn

Nguyễn Thị Hạnh

 

nguyenthihanh.pl@hanam.gov.vn

Nguyễn Trang Dung

 

nguyentrangdung@hanam.gov.vn

Nguyễn Thị Thanh Hằng

 

nguyenthithanhhang@hanam.gov.vn

Lê Nguyên Ngọc

 

lenguyenngoc@hanam.gov.vn

Đỗ Thị Minh Hiếu

 

dothiminhhieu@hanam.gov.vn

Phạm Thanh Vân

 

phamthanhvan@hanam.gov.vn

Nguyễn Thu Thuỷ

 

nguyenthuthuy@hanam.gov.vn

Lương Thị Bích

 

luongthibicha@hanam.gov.vn

Nghiêm Thu Thu Hoài

 

nghiemthuthuhoai@hanam.gov.vn

Khương Thị Hiền

 

khuongthihien@hanam.gov.vn

Mai Thị Ngân

 

maithingan@hanam.gov.vn

Nguyễn Thị Mai Nga

 

nguyenthimainga@hanam.gov.vn

Nguyễn Thị Phương

 

nguyenthiphuong.pl@hanam.gov.vn

Ngô Bích Tuệ

 

ngobichtue@hanam.gov.vn

Trương Thị Mai Hoa

 

truongthimaihoa@hanam.gov.vn

Trần Hữu Sáu

 

tranhuusau@hanam.gov.vn

Nguyễn Thị Thảo

 

nguyenthithao.pl@hanam.gov.vn

Hồ Thị Trang Trà

 

hothitrangtra@hanam.gov.vn

Đỗ Thị Tho

 

dothitho@hanam.gov.vn

Trần Văn Hiệp

 

tranvanhiep@hanam.gov.vn

Đỗ Thị Bằng

 

dothibang@hanam.gov.vn

Nguyễn Công Hiệp

 

nguyenconghiep@hanam.gov.vn

Trần Thị Yến

 

tranthiyen.pl@hanam.gov.vn

Đỗ Thị Thu Huế

 

dothithuhue@hanam.gov.vn

Nguyễn Hà Anh Tuấn

 

nguyenhaanhtuan@hanam.gov.vn

Quyền Thị Tuyết Lệ

 

quyenthituyetle@hanam.gov.vn

Vũ Thị Thư

 

vuthithua@hanam.gov.vn

Vũ Thị Lan Hương

 

vuthilanhuong@hanam.gov.vn

Nguyễn Ngọc Hiếu

 

nguyenngochieu@hanam.gov.vn

Phạm Thị Hương Thu

 

phamthihuongthu@hanam.gov.vn

Trần Huy Quân

 

tranhuyquan@hanam.gov.vn

Trần Thị Đào

 

tranthidao@hanam.gov.vn

Đỗ Quốc Hoàn

 

doquochoana@hanam.gov.vn

Nguyễn Minh Đức

 

nguyenminhduc@hanam.gov.vn

Phạm Thị Thương

 

phamthithuong@hanam.gov.vn

Trần Đức Kiên

 

tranduckien.pl@hanam.gov.vn

Lê Thị Hà

 

lethiha.pl@hanam.gov.vn

Phạm Minh Đạo

 

phamminhdao@hanam.gov.vn

Trần Đức Thọ

 

tranductho@hanam.gov.vn

Phạm Thị Bích Ngọc

 

phamthibichngoc.pl@hanam.gov.vn

Nguyễn Thị Hoa

 

nguyenthihoa.pl@hanam.gov.vn

Hoàng Quang Trung

 

hoangquangtrung@hanam.gov.vn

Phạm Thị Thu Trang

 

phamthithutrang.pl@hanam.gov.vn

Lê Anh Sơn

 

leanhson@hanam.gov.vn

Lữ Anh Tuấn

 

luanhtuan@hanam.gov.vn

Phan Thế Mỹ

 

phanthemy@hanam.gov.vn

Vũ Thị Thêm

 

vuthithem@hanam.gov.vn

Vũ Mạnh Hùng

 

vumanhhunga@hanam.gov.vn

Lê Thu Hằng

 

lethuhang.pl@hanam.gov.vn

Phạm Chí Thống

 

phamchithong@hanam.gov.vn

Vũ Hữu Nam

 

vuhuunam@hanam.gov.vn

Vũ Đắc Việt

 

vudacviet@hanam.gov.vn

Trần Thị Thanh Ánh

 

tranthithanhanh@hanam.gov.vn

Trần Thị Như Trang

 

tranthinhutrang@hanam.gov.vn

Trần Thị Hậu

 

tranthihau@hanam.gov.vn

Đỗ Quốc Hoan

 

doquochoanb@hanam.gov.vn

Nguyễn Thị Thuý Hà

 

nguyenthithuyha.pl@hanam.gov.vn

Trịnh Thị Hường

 

trinhthihuong@hanam.gov.vn

Hà Tuấn Anh

 

hatuananh@hanam.gov.vn

Phạm Thị Huệ

 

phamthihue.pl@hanam.gov.vn

Nguyễn Quốc Tuấn

 

nguyenquoctuan.pl@hanam.gov.vn

Phạm Văn Giang

 

phamvangiang@hanam.gov.vn

Nguyễn Văn Dũng

 

nguyenvandung.pl@hanam.gov.vn

Bùi Thị Huyền Trang

 

buithihuyentrang@hanam.gov.vn

Trần Hồng Đạt

 

tranhongdat@hanam.gov.vn

Nguyễn Thanh Bình

 

nguyenthanhbinha@hanam.gov.vn

Lê Thị Hường

 

lethihuong.pl@hanam.gov.vn

Lê Thị Ngọc Minh

 

lethingocminh@hanam.gov.vn

Nguyễn Thị Khánh Phượng

 

nguyenthikhanhphuong@hanam.gov.vn

Nguyễn Trọng Sự

 

nguyentrongsu@hanam.gov.vn

Phạm Minh Đán

 

phamminhdan@hanam.gov.vn

Trần Thị Bình

 

tranthibinhb@hanam.gov.vn

Nguyễn Quang Tùng

 

nguyenquangtung@hanam.gov.vn

Trần Trọng

 

trantrong@hanam.gov.vn

Trịnh Huy Cường

 

trinhhuycuong@hanam.gov.vn

Nguyễn Tiến Dũng

 

nguyentiendung.pl@hanam.gov.vn

Trần Anh Tuấn

 

trananhtuan@hanam.gov.vn

Vũ Thị Thu

 

vuthithub@hanam.gov.vn

Văn Thị Kim Dung

 

vanthikimdung@hanam.gov.vn

Trần Huy Thắng

 

tranhuythang@hanam.gov.vn

Vũ Đức Bình

 

vuducbinh@hanam.gov.vn

Lương Trọng Phụng

 

luongtrongphung@hanam.gov.vn

Đinh Ngọc Ninh

 

dinhngocninh@hanam.gov.vn

Trương Ngọc Quảng

 

truongngocquang@hanam.gov.vn

Nguyễn Cao Cường

 

nguyencaocuong@hanam.gov.vn

Lê Thị Lượng

 

lethiluong@hanam.gov.vn

Vũ Hải Long

 

vuhailong@hanam.gov.vn

Nguyễn Thanh Bình

 

nguyenthanhbinhb@hanam.gov.vn

Phạm Thuý Đông

 

phamthuydong@hanam.gov.vn

Trần Công Hậu

 

tranconghau@hanam.gov.vn

Nguyễn Thị Thanh Vân

 

nguyenthithanhvan@hanam.gov.vn

Đỗ Tùng Thanh

 

dotungthanh@hanam.gov.vn

Nguyễn Việt Hoàng

 

nguyenviethoang@hanam.gov.vn

Đoàn Thị Huệ

 

doanthihue.pl@hanam.gov.vn

Phạm Xuân Thuỷ

 

phamxuanthuy.tp@hanam.gov.vn

Phạm Hồ Bắc

 

phamhobac@hanam.gov.vn

Hoàng Thị Hường

 

hoangthihuong@hanam.gov.vn

Từ Thị Thông

 

tuthithong@hanam.gov.vn

Đậu Hoa Lưu

 

dauhoaluu@hanam.gov.vn

Trần Thị Việt Hà

 

tranthivietha@hanam.gov.vn

Nguyễn Thị Lệ Quyên

 

nguyenthilequyen@hanam.gov.vn

Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

 

nguyenthimyhanh@hanam.gov.vn

Vũ Văn Hiển

 

vuvanhiena@hanam.gov.vn

Nguyễn Thị Thu Hương

 

nguyenthithuhuongb@hanam.gov.vn

Phan Thanh Hồng

 

phanthanhhong@hanam.gov.vn

Nguyễn Thị Thơm

 

nguyenthithom@hanam.gov.vn

Trần Thị Hồng Thắm

 

tranthihongtham@hanam.gov.vn

Lê Hồng Hà

 

lehongha@hanam.gov.vn

Trịnh Tuyết Lan

 

trinhtuyetlan@hanam.gov.vn

Bùi Thị Diễm Kiều

 

buithidiemkieu@hanam.gov.vn

Vũ Thị Xuân

 

vuthixuan@hanam.gov.vn

Lê Quang Thanh

 

lequangthanh@hanam.gov.vn

Nguyễn Trần Cường

 

nguyentrancuong@hanam.gov.vn

Trần Thị Thu Hằng

 

tranthithuhang.pl@hanam.gov.vn

Vũ Văn Hiển

 

vuvanhienb@hanam.gov.vn

Hoàng Bích Thuận

 

hoangbichthuan@hanam.gov.vn

Đỗ Thị Cẩm Nhung

 

dothicamnhung@hanam.gov.vn

Lương Thị Hiền

 

luongthihien@hanam.gov.vn

Lê Thị Thân Thương

 

lethithanthuong@hanam.gov.vn

Nguyễn Thị Điệp

 

nguyenthidiep.pl@hanam.gov.vn

Nguyễn Thị Thanh Hoa

 

nguyenthithanhhoa@hanam.gov.vn

Lê Thị Hiên

 

lethihien@hanam.gov.vn

Ngô Thị Bích Loan

 

ngothibichloan@hanam.gov.vn

Tạ Ngọc Dũng

 

tangocdung@hanam.gov.vn

Nguyễn Tiến Hùng

 

nguyentienhung@hanam.gov.vn

Trần Thị Minh Hoà

 

tranthiminhhoa@hanam.gov.vn

Hoàng Đức Quý

 

hoangducquy@hanam.gov.vn

Dương Thị Hồng Châm

 

duongthihongcham@hanam.gov.vn

Nguyễn Đức Quang

 

nguyenducquang.pl@hanam.gov.vn

Nguyễn Xuân Hoà

 

nguyenxuanhoa.pl@hanam.gov.vn

Cao Thị Thuý Nga

 

caothithuynga@hanam.gov.vn

Dương Thị Hải Yến

 

duongthihaiyen@hanam.gov.vn

Nguyễn Thái Sơn

 

nguyenthaison.pl@hanam.gov.vn

Ngô Thị Duyên

 

ngothiduyen.pl@hanam.gov.vn

Văn Tất Thành

 

vantatthanh@hanam.gov.vn

Vũ Khắc Thuấn

 

vukhacthuan@hanam.gov.vn

Trương Xuân Đồng

 

truongxuandong@hanam.gov.vn

Dương Thị Thuỷ

 

duongthithuy@hanam.gov.vn

Nguyễn Hữu Thọ

 

nguyenhuutho@hanam.gov.vn

Phạm Khắc Tung

 

phamkhactung@hanam.gov.vn

Đỗ Quang Minh

 

doquangminh@hanam.gov.vn

Đỗ Thị Hoà

 

dothihoa.pl@hanam.gov.vn

Văn Tiến Dũng

 

vantiendung@hanam.gov.vn

Nguyễn Thành Vinh

 

nguyenthanhvinh@hanam.gov.vn

Vũ Xuân Hồng

 

vuxuanhong@hanam.gov.vn

Nguyễn Huy Thọ

 

nguyenhuytho@hanam.gov.vn

Nguyễn Thị Mơ

 

nguyenthimo.pl@hanam.gov.vn

Dương Quốc Hưng

 

duongquochung@hanam.gov.vn

Vũ Trọng Hà

 

vutrongha@hanam.gov.vn

Lại Văn Thành

 

laivanthanh@hanam.gov.vn

Nguyễn Văn Học

 

nguyenvanhoc@hanam.gov.vn

Vũ Đoan Hùng

 

vudoanhung@hanam.gov.vn

Phạm Đình Tuyến

 

phamdinhtuyen@hanam.gov.vn

Đào Quang Toản

 

daoquangtoan@hanam.gov.vn

Phạm Thị Quỳnh Chi

 

phamthiquynhchi@hanam.gov.vn

Đỗ Bá Sỹ

 

dobasy@hanam.gov.vn

Tạ Hồng Điệp

 

tahongdiep@hanam.gov.vn

Nguyễn Văn Bân

 

nguyenvanban@hanam.gov.vn

Phạm Thị Tú Quyên

 

phamthituquyen@hanam.gov.vn

Phạm Tiến Cường

 

phamtiencuong@hanam.gov.vn

Nguyễn Mạnh Hiếu

 

nguyenmanhhieu@hanam.gov.vn

Vũ Văn Chung

 

vuvanchung@hanam.gov.vn

Nguyễn Văn Thân

 

nguyenvanthan@hanam.gov.vn

Nguyễn Đức Toàn

 

nguyenductoan@hanam.gov.vn

Vũ Mạnh Hùng

 

vumanhhungb@hanam.gov.vn

Nguyễn Tuấn Anh

 

nguyentuananh@hanam.gov.vn

Bùi Thị Bích

 

buithibich@hanam.gov.vn

Nguyễn Tiến Việt

 

nguyentienviet@hanam.gov.vn

Cao Xuân Kiền

 

caoxuankien@hanam.gov.vn

Đỗ Bá Nghĩa

 

dobanghia@hanam.gov.vn

Ngô Thị Hương

 

ngothihuong@hanam.gov.vn

Trương Trung Hiếu

 

truongtrunghieu@hanam.gov.vn

Đinh Thị Bích

 

dinhthibich@hanam.gov.vn

Lê Thị Thanh Nga

 

lethithanhnga@hanam.gov.vn

Lê Minh Đức

 

leminhduc.pl@hanam.gov.vn

Phạm Mạnh Hùng

 

phammanhhung.pl@hanam.gov.vn

Vũ Văn Dưỡng

 

vuvanduong@hanam.gov.vn

Hoàng Thu Hà

 

hoangthuha@hanam.gov.vn

Nguyễn Văn Hoàn

 

nguyenvanhoan@hanam.gov.vn

Nguyễn Thị Minh Nguyệt

 

nguyenthiminhnguyet@hanam.gov.vn

Lại Thuý Hoa

 

laithuyhoa@hanam.gov.vn

Đỗ Mạnh Cường

 

domanhcuong@hanam.gov.vn

Lại Tiến Tuân

 

laitientuan@hanam.gov.vn

Nguyễn Hồng Thanh

 

nguyenhongthanh@hanam.gov.vn

Ngô Thị Kim Yểng

 

ngothikimyeng@hanam.gov.vn

Trần Quốc Hoàn

 

tranquochoan@hanam.gov.vn

Vũ Ngân Hà

 

vunganha@hanam.gov.vn

Trần Thị Thu Huế

 

tranthithuhue@hanam.gov.vn

Nguyễn Thị Thuỳ Dương

 

nguyenthithuyduongb@hanam.gov.vn

Lê Thị Nhàn

 

lethinhan@hanam.gov.vn

Phạm Như Tuân

 

phamnhutuan@hanam.gov.vn

Trần Đức Việt

 

tranducviet@hanam.gov.vn

Lê Quang Lâm

 

lequanglam@hanam.gov.vn

Vũ Hồng Vân

 

vuhongvan@hanam.gov.vn

Đặng Thanh Nhất

 

dangthanhnhat@hanam.gov.vn

Đinh Tiến Sang

 

dinhtiensang@hanam.gov.vn

Nguyễn Xuân Thuỷ

 

nguyenxuanthuy@hanam.gov.vn

Vũ Hải Hường

 

vuhaihuong@hanam.gov.vn

Vũ Anh Tuấn

 

vuanhtuan@hanam.gov.vn

Phạm Ngọc Anh

 

phamngocanh@hanam.gov.vn

Nguyễn Thị Lan

 

nguyenthilan.pl@hanam.gov.vn

Ngô Hồng Thái

 

ngohongthai@hanam.gov.vn

Trình Văn Tùng

 

trinhvantung@hanam.gov.vn

Phạm Ánh Tuyết

 

phamanhtuyet@hanam.gov.vn

Dương Thị Thu Thuỷ

 

duongthithuthuy@hanam.gov.vn

Lê Thị Hưng

 

lethihung@hanam.gov.vn

Nguyễn Thị Hằng

 

nguyenthihang.pl@hanam.gov.vn

Nguyễn Thị Thu Khuyên

 

nguyenthithukhuyen@hanam.gov.vn

Nguyễn Thành Luân

 

nguyenthanhluan@hanam.gov.vn

Phạm Xuân Thiện

 

phamxuanthien@hanam.gov.vn

Nguyễn Thị Ngọc Hà

 

nguyenthingocha@hanam.gov.vn

Đinh Diệu Hương

 

dinhdieuhuong@hanam.gov.vn

Lương Thị Bích

 

luongthibichb@hanam.gov.vn

Phạm Văn Thịnh

 

phamvanthinh@hanam.gov.vn

 

CẤP XÃ PHƯỜNG

Tên xã – phường

Chủ tịch 

Địa chỉ Email

UBND Phường Thanh Tuyền

Nguyễn Văn Phương

ubndthanhtuyen.pl@hanam.gov.vn

nguyenvanphuong@hanam.gov.vn

UBND Phường Minh Khai

Nguyễn Văn Hợi

ubndminhkhai.pl@hanam.gov.vn

nguyenvanhoi@hanam.gov.vn

UBND Phường Hai Bà Trưng

Ứng Thị Đảm

ubndhaibatrung.pl@hanam.gov.vn

ungthidam@hanam.gov.vn

UBND Phường Trần Hưng Đạo

Trần Thị Bích Thủy

ubndtranhungdao.pl@hanam.gov.vn

tranthibichthuy@hanam.gov.vn

UBND Phường Lê Hồng Phong

Lại Văn Thuật

ubndlehongphong.pl@hanam.gov.vn

laivanthuat@hanam.gov.vn

UBND Phường Quang Trung

Lê Mạnh Hùng

ubndquangtrung.pl@hanam.gov.vn

lemanhhung@hanam.gov.vn

UBND Phường Lam Hạ

Đặng Tiến Lục

ubndlamha.pl@hanam.gov.vn

dangtienluc@hanam.gov.vn

UBND Xã Phù Vân

Phạm Phú Thắng

ubndphuvan.pl@hanam.gov.vn

phamphuthang@hanam.gov.vn

UBND Phường Châu Sơn

Vũ Văn Yên

ubndchauson.pl@hanam.gov.vn

vuvanyen@hanam.gov.vn

UBND Phường Liêm Chính

Đỗ Bằng Hiền

ubndliemchinh.pl@hanam.gov.vn

dobanghien@hanam.gov.vn

UBND Xã Liêm Chung

Phạm Văn Hoành

ubndliemchung.pl@hanam.gov.vn

phamvanhoanh@hanam.gov.vn

UBND Phường Thanh Châu

Bùi Ngọc Diệp

ubndthanhchau.pl@hanam.gov.vn

buingocdiep@hanam.gov.vn

UBND Phường Lương Khánh Thiện

Nguyễn Thanh Bình

luongkhanhthien.pl@hanam.gov.vn

nguyenthanhbinh.pl@hanam.gov.vn

UBND Xã Liêm Tuyền

Vũ Quý Mão

ubndliemtuyen.pl@hanam.gov.vn

vuquymao@hanam.gov.vn

UBND Xã Liêm Tiết

Hoàng Văn Hiếu

ubndliemtiet.pl@hanam.gov.vn

hoangvanhieu.pl@hanam.gov.vn

UBND Xã Đinh Xá

Vũ Xuân Trường

ubnddinhxa.pl@hanam.gov.vn

vuxuantruong@hanam.gov.vn

UBND Xã Trịnh Xá

Nguyễn Gia Toản

ubndtrinhxa.pl@hanam.gov.vn

nguyengiatoan@hanam.gov.vn

UBND Xã Kim Bình

Nguyễn Ngọc Hải

ubndkimbinh.pl@hanam.gov.vn

nguyenngochai@hanam.gov.vn

UBND Xã Tiên Tân

Nguyễn Đức Hạnh

ubndtientan.pl@hanam.gov.vn

nguyenduchanh.pl@hanam.gov.vn

UBND Xã Tiên Hiệp

Cao Văn Phú

ubndtienhiep.pl@hanam.gov.vn

caovanphu@hanam.gov.vn

UBND Xã Tiên Hải

Ngô Văn Trụ

ubndtienhai.pl@hanam.gov.vn

ngovantru@hanam.gov.vn

Hội Chữ Thập Đỏ

 

hoictd.pl@hanam.gov.vn

TT Dân số KHHGĐ

 

ttdskhhgd.pl@hanam.gov.vn 

 

Lịch làm việc
Hệ Thống Quản lý văn bản
Lịch Tiếp Dân
Hỏi đáp trực tuyến
Thư điện tử
Danh bạ thư điện tử
dich vu hanh chinh cong muc 3-4
Văn bản QPPL
Cong bao tinh Ha Nam
Ban ODA
Footer Phủ lý
Skip to main content