Banner SCT

Liên kết website

 
Trang chủ » Tin tức sự kiện

Đảng bộ Sở Công Thương tổ chức Hội nghị học tập quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị trung ương 6 khóa XII

(21/12/2017) Sáng ngày 21/12/2017, Đảng ủy Sở Công Thương tổ chức Hội nghị học tập quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII cho toàn thể đảng viên trong Đảng bộ Sở Công Thương.

 

 

         

 

 

          Đ/C Nguyễn Văn Hán, TUV, Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Sở Công Thương

phát biểu tại Hội nghị

 

         Tại Hội nghị, Đồng chí Nguyễn Văn Hán, TUV, Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Sở Công Thương đã trực tiếp truyền đạt tới các đảng viên những nội dung cơ bản, cốt lõi 4 Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII, gồm: Nghị quyết số 18-NQ/TW về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 19-NQ/TW về “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; Nghị quyết số 20-NQ/TW về “Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”; Nghị quyết số 21-NQ/TW về “Công tác dân số trong tình hình mới”… Đây là những quyết sách quan trọng của Đảng, đề cập đến nhiều vấn đề rộng lớn, hệ trọng của đất nước, vừa cơ bản, vừa cấp bách và là sự cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đề ra.

Sau khi được học tập, quán triệt, theo Kế hoạch đã ban hành, các đảng viên viết thu hoạch cá nhân, trong đó, tập trung thể hiện nhận thức cá nhân về thực trạng (thành tựu, hạn chế và nguyên nhân), những điểm mới, thời cơ thách thức, mục tiêu, giải pháp, nhất là kiến nghị về các biện pháp thực hiện của cơ quan, đơn vị và trách nhiệm cụ thể của cá nhân. Trên cơ sở học tập, quán triệt Nghị quyết, các cấp ủy chủ trì xây dựng chương trình hành động của tập thể phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch hành động phù hợp với chức trách, nhiệm vụ được giao.

 

VBQPPL
Hỏi đáp trực tuyến
Danh bạ thư điện tử
Nhận diện hàng Việt Nam
Tự hào hàng Việt Nam
Hàng Việt Nam
Skip to main content