Banner SCT

Liên kết website

 
Trang chủ » Thủ tục hành chính » Lĩnh vực Quản lý Năng lượng

Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực quản lý năng lượng

(08/06/2017)

 

STT

Tên thủ tục hành chính

Nội dung

Biểu mẫu

1

Thủ tục cấp mới Giấy phép hoạt động phát điện đối với nhà máy điện có quy mô công suất dưới 3MW đặt tại địa phương

Download

Download

2

Thủ tục cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động phát điện đối với nhà máy điện có quy mô công suất dưới 3MW đặt tại địa phương

Download

Download

3

Thủ tục cấp mới Giấy phép trong hoạt động phân phối điện đến cấp điện áp 35kV tại địa phương

Download

Download

4

Thủ tục sửa đổi, bổ sung Giấy phép trong hoạt động phân phối điện đến cấp điện áp 35kV tại địa phương

Download

Download

5

Thủ tục cấp mới giấy phép hoạt động bán lẻ điện đến cấp điện áp 0,4 kV tại địa phương

Download

Download

6

Thủ tục cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động bán lẻ điện đến cấp điện áp 0,4 kV tại địa phương

Download

Download

7

Thủ tục cấp mới Giấy phép tư vấn đầu tư xây dựng công trình đường dây và trạm biến áp đến cấp điện áp 35kV, đăng ký kinh doanh tại địa phương

Download

Download

8

Thủ tục cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép tư vấn đầu tư xây dựng công trình đường dây và trạm biến áp đến cấp điện áp 35kV, đăng ký kinh doanh tại địa phương

Download

Download

9

Thủ tục cấp mới Giấy phép tư vấn giám sát thi công công trình đường dây và trạm biến áp đến cấp điện áp 35kV, đăng ký kinh doanh tại địa phương

Download

Download

10

Thủ tục cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép tư vấn giám sát thi công công trình đường dây và trạm biến áp đến cấp điện áp 35kV, đăng ký kinh doanh tại địa phương

Download

Download

11

Thủ tục Thẩm định thiết kế cơ sở thuộc dự án đầu tư xây dựng các công trình điện

Download

Download

12

Thủ tục thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật, thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán công trình sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước, nguồn vốn nhà nước ngoài ngân sách:

Download

Download

13

Thẩm định thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công công trình đường dây và TBA có cấp điện áp từ 10 ÷ 110kV sử dụng nguồn vốn khác

Download

Download

14

Kiểm tra công tác nghiệm thu đưa vào sử dụng đối với:  Công trình năng lượng có ảnh lớn hưởng đến an toàn cộng đồng (Công trình đường dây và TBA có cấp điện áp từ 22kV ÷ 110kV) được đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn khác (là các nguồn vốn hợp pháp trừ vốn Nhà nước).

Download

Download

15

Thủ tục cấp thẻ kiểm tra viên điện lực lần đầu hoặc thẻ hết hạn sử dụng

Download

Download

16

Thủ tục cấp lại thẻ kiểm tra viên điện lực trong trường hợp bị mất hoặc bị hỏng

Download

Download

17

Thủ tục huấn luyện và cấp mới thẻ an toàn điện

Download

Download

18

Thủ tục cấp lại thẻ an toàn điện

Download

Download

19

Thủ tục huấn luyện và cấp sửa đổi bổ sung thẻ an toàn điện

Download

Download

VBQPPL
Hỏi đáp trực tuyến
Danh bạ thư điện tử
Nhận diện hàng Việt Nam
Tự hào hàng Việt Nam
Hàng Việt Nam
Skip to main content