Banner SCT

Liên kết website

 
Trang chủ » Giới thiệu chung » Quá trình hình thành và phát triển
Quá trình hình thành và phát triển
RSS Quá trình hình thành và phát triển
(04/07/2017)
Chặng đường phát triển của lực lượng quản lý thị trường với bề dầy truyền thống vẻ vang, ghi nhận những thành tựu và chiến công của lực lượng trong những năm qua. 60 năm kể từ ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc luật số 001/SL ngày 19/4/1957; Thủ tướng Chính phủ ký Nghị định số 163/TTg ngày 19/4/1957 về việc cấm chỉ mọi hành động đầu cơ kinh tế và ban hành Nghị định số 290/TTg. ngày 03/7/1957 về việc thành lập Ban Quản lý thị trường Trung ương và các Ban Quản lý thị trường ở các tỉnh, thành phố, khu tự trị trong cả nước, đến nay, trải qua nhiều thay đổi về cơ cấu tổ chức, lực lượng quản lý thị trường(QLTT) cả nước đã có sự phát triển mạnh mẽ và đóng góp to lớn trong lĩnh vực QLTT. 63 tỉnh, thành phố trong cả nước đều đã có Chi cục QLTT với hơn 600 Đội QLTT và gần 6.500 công chức.
(12/05/2017)
Ngày 14-5-1951, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh số 21/SL đổi tên Bộ Kinh tế thành Bộ Công thương, trải qua 66 năm mặc dù tổ chức của ngành có những thay đổi nhưng các thế hệ cán bộ, viên chức, người lao động ngành Công thương Việt Nam đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ chính trị của Đảng, Nhà nước qua các thời kỳ lịch sử; có nhiều đóng góp quan trọng trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước cũng như trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước… Để ghi nhận những đóng góp to lớn của ngành Công thương Việt Nam, ngày 2-10-2008, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 1418/QĐ-TTg lấy ngày 14-5 là ngày truyền thống của ngành Công thương Việt Nam. Trải qua 66 năm xây dựng và trưởng thành, được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của các bộ, ngành Trung ương; sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự phối hợp các sở, ban ngành và địa phương… ngành Công thương tỉnh ta đã vươn lên hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao; góp phần tích cực thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh qua các thời kỳ.
(12/09/2014)
Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại được hình thành sau khi Sở Công nghiệp và Sở Thương mại hợp nhất. Tiền thân là Trung tâm Khuyến công tỉnh Hà Nam, được thành lập theo Quyết định số 956/2004/QĐ-UBND ngày 19 tháng 7 năm 2004 của Chủ tịch UBND tỉnh, với chức năng và nhiệm vụ chính phục vụ quản lý nhà nước của Sở về hoạt động khuyến công và xúc tiến thương mại; cung cấp các dịch vụ công trong lĩnh vực khuyến công và xúc tiến thương mại theo quy định của pháp luật.
(13/08/2014)
Trung tâm Tư vấn Công nghiệp được thành lập theo Quyết định số 719/QĐ-UB của UBND tỉnh Hà Nam với chức năng tư vấn xây dựng công nghiệp. Trải qua 15 năm hình thành và phát triển (11/8/1999-11/8/2014), cùng với sự lớn mạnh của ngành Công Thương Hà Nam, Trung tâm không ngừng phát triển cả về số lượng và chất lượng, đảm bảo công ăn việc làm cho cán bộ, lao động, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước, góp phần vào hoàn thành nhiệm vụ chung của ngành Công Thương. Trải qua 3 lần đổi tên, đến nay Trung tâm được mang tên Trung tâm Tư vấn phát triển Công nghiệp và Tiết kiệm Năng lượng.
(01/08/2011)
Theo Quyết định số 1418/QĐ-TTg ngày 02 tháng 10 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ lấy ngày 14 tháng 05 hàng năm là Ngày truyền thống ngành Công Thương Việt Nam. Đây là dịp để các thế hệ cán bộ, công chức ôn lại truyền thống vẻ vang của Ngành.
1
VBQPPL
Hỏi đáp trực tuyến
Danh bạ thư điện tử
Nhận diện hàng Việt Nam
Tự hào hàng Việt Nam
Hàng Việt Nam
Skip to main content