Banner SCT

Liên kết website

 
Trang chủ » Giới thiệu chung » Tổ chức bộ máy
(17/11/2016)
Ngày 7/3/2016, UBND tỉn Hà Nam đã ra Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Công Thương tỉnh Hà Nam.
>>Xem thêm
(17/11/2016)
Ngày 7/3/2016, UBND tỉn Hà Nam đã ra Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Công Thương tỉnh Hà Nam.
(17/11/2016)
Ngày 14/4/2016, Giám đốc sở Công thương đã có Quyết định số 42/QĐ-SCT về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở
VBQPPL
Hỏi đáp trực tuyến
Danh bạ thư điện tử
Nhận diện hàng Việt Nam
Tự hào hàng Việt Nam
Hàng Việt Nam
Skip to main content