Banner SCT

Liên kết website

 
Trang chủ » Giới thiệu chung » Tổ chức bộ máy » Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn
Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn
RSS Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn
(17/11/2016)
Ngày 7/3/2016, UBND tỉn Hà Nam đã ra Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Công Thương tỉnh Hà Nam.
(17/07/2013)
1
VBQPPL
Hỏi đáp trực tuyến
Danh bạ thư điện tử
Nhận diện hàng Việt Nam
Tự hào hàng Việt Nam
Hàng Việt Nam
Skip to main content