Banner SGTVT

Liên kết website

 
Trang chủ » Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển

Kế hoạch công tác thi đua khen thưởng năm 2017 của Sở Giao thông Vận tải Hà Nam

(12/03/2017)

           Ngày 07/3/2017, Sở GTVT Hà Nam ban hành Văn bản số 295/KH-SGTVT về Kế hoạch công tác thi đua khen thưởng năm 2017 của  Sở Giao thông Vận tải Hà Nam. Theo đó, chủ đề thi đua chung của toàn ngành năm 2017 là: “Tăng cường năng lực và hiệu quả quản lý nhà nước. Phát huy truyền thống đi trước mở đường, đoàn kết, sáng tạo, xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại” với 04 nội dung cụ thể: Tăng cường năng lực quản lý nhà nước; nâng cao hiệu quả sản xuất, công tác; xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại và phong trào ủng hộ người nghèo, đền ơn đáp nghĩa.

          Toàn văn Kế hoạch:

            Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng số 39/2013/QH13 ngày 16/11/2013 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Thi đua, Khen thưởng; Căn cứ Kế hoạch số 01/KH-HĐTĐKT ngày 20/01/2017 của Hội đồng Thi đua khen thưởng tỉnh Hà Nam; Sở GTVT Hà Nam xây dựng Kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng năm 2017 của Sở như sau:

I.  Mục đích, yêu cầu, nhiệm vụ:

1. Mục đích:

- Phát huy những kết quả đã đạt được năm 2016, tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua trên các lĩnh vực công tác của Ngành; tạo khí thế thi đua sôi nổi, quyết tâm khắc phục khó khăn, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế- xã hội nghị quyết năm 2017 theo Nghị quyết của Tỉnh ủy và HĐND tỉnh đề ra.

 - Tiếp tục triển khai sau rộng các văn bản của Đảng, Nhà nước về đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; đặc biệt là Chỉ thị 34-CT/TW ngày 7/4/2014 của Bộ Chính trị; Luật Thi đua, Khen thưởng, các Nghị định, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Hội đồng TĐKT tỉnh về công tác thi đua, khen thưởng.

- Nâng cao chất lượng công tác thi đua khen thưởng; đảm bảo việc thi đua, khen thưởng chính xác, công khai, công bằng, minh bạch, kịp thời; khen thưởng người trực tiếp lao động, sản xuất, công tác là chủ yếu.

- Tiếp tục kiện toàn củng cố đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng; thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng thi đua, khen thưởng Sở, đáp ứng yêu cầu đổi mới công tác thi đua khen thưởng trong giai đoạn tới.

2. Yêu cầu:

- Nâng cao hơn nữa nhận thức về vai trò, vị trí, tầm quan trọng và ý nghĩa của công tác thi đua khen thưởng trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

- Các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp, các tổ chức đoàn thể phải chủ động xây dựng kế hoạch công tác thi đua khen thưởng; phát động các phong trào thi đua phù hợp với tình hình thực tế, vận dụng sáng tạo, linh hoạt với nhiều hình thức đa dạng, nội dung phong phú, bằng các hành động, việc làm thiết thực, cụ thể để hoàn thành xuất sắc chức năng, nhiệm vụ được giao.

- Tổ chức các đợt thi đua thường xuyên, thi đua theo đợt, chuyên đề; thực hiện sơ kết, tổng kết và khen thưởng kịp thời. Thường xuyên theo dõi, kiểm tra đôc đốc việc thực hiện tuyên truyền, bồi dưỡng, phát hiện và nhân điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt.

II. Nhiệm vụ trọng tâm công tác thi đua, khen thưởng năm 2017:

1. Mục tiêu thi đua:

1. Chủ đề thi đua chung của toàn ngành năm 2017 là: “Tăng cường năng lực và hiệu quả quản lý nhà nước. Phát huy truyền thống đi trước mở đường, đoàn kết, sáng tạo, xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại”. Năm 2017, được chọn là năm tăng cường năng lực và hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực giao thông vận tải, phấn đấu xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, nghị quyết đại hội Đảng bộ Tỉnh Hà Nam lần thứ 19.

2. Tổ chức các phong trào thi đua có tính thiết thực, hiệu quả, tạo sự thay đổi mạnh mẽ về chất trong các phong trào thi đua. Không ngừng nâng cao đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần cho người lao động, góp phần xây dựng hình ảnh người công nhân ngành Giao thông vận tải trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa của ngành và đất nước.

3. Tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động, thu hút đông đảo công chức viên chức, người lao động tham gia vào các phong trào thi đua, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội của địa phương, của Ngành, của từng cơ quan, đơn vị. Nâng cao chất lượng các phong trào thi đua trong mọi lĩnh vực, nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý nhà nước, đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, cải cách hành chính, ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ thông tin.

   4. Gắn kết phong trào thi đua với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, thực hiện chương trình, kế hoạch của từng cơ quan, đơn vị, thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; hưởng ứng tích cực các phòng trào thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”, hưởng ứng chương trình “ Thập kỷ vì an toàn giao thông đường bộ 2011-2020”, chủ trương “Siết chặt quản lý hoạt động vận tải và kiểm soát tải trọng phương tiện”, “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”, “Thi đua phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa Nông nghiệp và phát triển giao thông nông thôn”, thực hiện tốt văn hóa công sở, văn hóa ứng xử trong giao tiếp với phương châm 4 xin” và “4 luôn” trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp theo hướng hiện đại, văn minh.

  5. Đẩy mạnh các phong trào thi đua gắn với việc thường xuyên quan tâm, phát hiện nhân tố mới, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến. Việc tuyên truyền, học tập và làm theo các tấm gương người tốt, việc tốt tạo khí thế thi đua sôi nổi, cổ vũ mọi người phát huy mọi khả năng và phẩm chất tốt đẹp để hoàn thành nhiệm vụ, góp phần tích cực bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức viên chức, người lao động ngành, xây dựng văn hóa cơ quan, doanh nghiệp và xã hội văn minh, đẩy lùi những tư tưởng, việc làm tiêu cực, những thói hư, tật xấu.

II. Nội dung thi đua cụ thể:

1. Về tăng cường năng lực quản lý nhà nước

 Năm 2017 tiếp tục là năm chủ động, sáng tạo, quyết liệt, tạo sự chuyển biến sâu sắc, rõ nét trong công tác tham mưu xây dựng và hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật phục vụ công tác quản lý nhà nước; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, thông qua Hội nghị Cán bộ công chức hoặc Hội nghị Người lao động, tiến hành rà soát, điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện các nội quy, quy chế quản lý nội bộ và tổ chức thực hiện có hiệu quả các nội quy, quy chế đó. Các phong trào thi đua cần tập trung vào công tác cải cách thủ tục hành chính, xây dựng và hoàn thiện cơ chế, chính sách; nâng cao chất lượng tham mưu, xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch phát triển ngành trong thời kỳ mới; quản lý, khai thác một cách hiệu quả nhất và tăng cường tính kết nối hạ tầng giao thông đồng bộ; bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, xây dựng văn hóa giao thông.

Duy trì việc kiểm tra, giám sát chặt chẽ trên tất cả các lĩnh vực quản lý của ngành: Đầu tư, đấu thầu, giám sát thi công xây dựng công trình, an toàn, vệ sinh lao động, quản lý bảo trì kết cấu hạ tầng, tổ chức vận tải, đăng kiểm, thanh tra, thu phí, đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe…

Các cơ quan, đơn vị nghiêm túc thực hiện các quy định pháp luật về công tác an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ), tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác ATVSLĐ và xây dựng tác phong lao động công nghiệp trong ngành, duy trì và phát triển phong trào “xanh, sạch, đẹp, bảo đảm ATVSLĐ”. Phấn đấu giảm thiểu các vụ tai nạn lao động hàng năm. Duy trì công tác tự kiểm tra, giám sát an toàn lao động trong thi công, an toàn trong vận tải, dịch vụ và các chính sách bảo hiểm cho người lao động.

  Các cơ quan, đơn vị phối hợp chặt chẽ với các địa phương, duy trì thường xuyên công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông, xây dựng nếp sống văn hóa giao thông trong toàn ngành; xây dựng kế hoch cụ thể theo từng giai đoạn để triển khai thực hiện nhằm đạt mục tiêu giảm thiểu số vụ tai nạn giao thông và phòng chống tai nạn thương tích giao thông đường bộ. Cán bộ, CNVCLĐ trong ngành phải gương mẫu và vận động người thân trong gia đình gương mẫu chấp hành pháp luật giao thông. Ở những lĩnh vực có yếu tố nhạy cảm như lái xe, thanh tra, đăng kiểm, thu phí, đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe…công chức, viện chức, người lao động phải ký cam kết với thủ trưởng đơn vị về thực hiện đúng, không để xảy ra tiêu cực trong khi thực hiện nhiệm vụ được giao.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, các cơ quan, đơn vị không được để xảy ra các vụ việc vi phạm pháp luật, vi phạm các chế độ chính sách của Đảng và Nhà nước, vi phạm các quy định của Bộ Giao thông vận tải. Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và lãnh đạo sở trong phạm vi chức trách của mình, nếu để xảy ra các vi phạm ở đơn vị mình phụ trách.

  2. Về nâng cao hiệu quả sản xuất, công tác

  Các cơ quan, đơn vị trong ngành phải thực hiện nghiêm túc chương trình hành động của Sở Giao thông vận tải thực hiện Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và Luật phòng chống tham nhũng. Đồng thời phải cụ thể hóa thành nội dung cụ thể cho phù hợp với từng cơ quan, đơn vị để các tổ chức, cá nhân cam kết thực hiện có hiệu quả các quy định của luật.

  Đẩy mạnh phong trào thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ để nâng cao năng suất, chất lượng trong công tác, tập trung nghiên cứu, đề xuất các giải pháp, sáng kiến tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, cá nhân trong hoạt động sản xuất kinh doanh, tạo việc làm và tăng thu nhập cho người lao động.

  Hiệu quả của phong trào thi đua trong lao động sản xuất, công tác phải được thể hiện ở các tiêu chí: sản xuất, kinh doanh ổn định, phát triển, có lãi, thu nhập của người lao động năm sau tăng cao hơn năm trước, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động và an toàn giao thông, giải quyết tốt các chế độ chính sách đối với người lao động.

3. Về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại

* Tiếp tục rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển giao thông vận tải đảm bảo kết nối vùng, kết nối các loại hình vận tải; quản lý chặt chẽ quy hoạch đã được phê duyệt, để xây dựng hệ thống hạ tầng giao thông phát triển đồng bộ, tạo thành mạng lưới giao thông vận tải hoàn chỉnh, liên hoàn, liên kết được các phương thức vận tải, đảm bảo giao thông thông suốt, nhanh chóng, an toàn và thuận tiện.

* Đẩy nhanh tiến độ xây dựng, nâng cấp các công trình hạ tầng giao thông: Đối với hệ thống đường bộ: Đẩy nhanh tiến độ thi công, xây dựng các tuyến giao thông kết nối vùng như đường nối 2 cao tốc, QL21B, cầu Thái Hà, cầu Hưng Hà; Quốc lộ 38B; 21B... Tiếp tục củng cố mạng lưới đường tỉnh, đường huyện, đường giao thông nông thôn để tạo mạng lưới liên hoàn kết nối với đường quốc gia. Tiếp tục chỉnh trang, nâng cấp các tuyến đường đô thị hiện có. Xây dựng mới các tuyến đường trục chính trong các khu đô thị, các khu công nghiệp. Đối với hệ thống đường sông: Tiến hành cải tạo các tuyến sông chính, trang bị hệ thống phao tiêu báo hiệu, nâng cao năng lực quản lý, bảo trì. Xúc tiến để đầu tư cảng sông để kết nối đường bộ với đường sông, đặc biệt khu vực Tây Đáy.

Đối với hệ thống đường sắt trên địa bàn: Chuẩn bị tốt các điều kiện phối hợp với ngành Đường sắt để những năm tiếp theo thực hiện Quy hoạch đường sắt quốc gia; nghiên cứu đề xuất với Bộ Giao thông vận tải để đầu tư, nâng cấp, xây dựng ga đường sắt tại Đồng Văn...

* Tiếp tục tham mưu, đề xuất điều chỉnh, bổ sung các cơ chế chính sách huy động nguồn lực phát triển hạ tầng giao thông: Tham mưu xây dựng cơ chế, tạo môi trường thuận lợi để thu hút nguồn vốn ngoài ngân sách đầu tư vào hạ tầng giao thông; đa dạng hóa các loại hình đầu tư, kết hợp chặt chẽ hợp tác công- tư. Thực hiện hiệu quả cơ chế hỗ trợ của tỉnh trong làm đường thôn xóm, đường ra đồng; Phối hợp xây dựng chính sách phù hợp, sát thực về giải phóng mặt bằng, tái định cư và chủ động trong giải phóng mặt bằng.

Khuyến khích, tạo điều kiện phát triển các loại hình vận tải (đường bộ, đường thủy, đường sắt), tạo sự kết nối hợp lý giữa các phương thức vận tải. Cải thiện, từng bước nâng cao chất lượng các dịch vụ giao thông vận tải. Tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác xã hội hóa, tư nhân hóa các dịch vụ công (dịch vụ vận tải, dịch vụ bến xe, bãi đỗ...)

4. Về phong trào ủng hộ người nghèo, đền ơn đáp nghĩa

Cán bộ, công nhân, viên chức và người lao động ngành Giao thông vận tải tích cực vận động đóng góp cho các Quỹ xã hội từ thiện; phụng dưỡng mẹ Việt Nam anh hùng; tổ chức tốt các hoạt động xã hội, hỗ trợ, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho đoàn viên, CNVCLĐ; thông qua các hoạt động xã hội như: hỗ trợ xây nhà ở “Mái ấm Công đoàn”, thăm CNVCLĐ bị tai nạn lao động, con CNVCLĐ bị mắc bệnh hiểm nghèo, nhiễm chất độc màu da cam, các cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học giỏi... chăm lo giúp đỡ người lao động nghèo, lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; và thực hiện các hoạt động xã hội khác…, góp phần nâng cao vị trí, vai trò của các cơ quan, đơn vị và tổ chức Công đoàn trong ngành.

III. Các mốc thời gian thực hiện:

- Tháng 1/2017: Hoàn thành việc khen thưởng và đề nghị khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc. Tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2016; triển khai nhiệm vụ trọng tâm 2017. Xây dựng Chương trình phối hợp phát động thi đua giữa Lãnh đạo sở, Công đoàn Ngành GTVT Hà Nam.

- Tháng 2: Triển khai công tác đăng ký phong trào thi đua, các hình thức, danh hiệu khen thưởng năm 2017 của Sở GTVT với Bộ GTVT, Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh và Khối thi đua kinh tế Ngành.

- Tháng 3: Hoàn thành đăng ký thi đua khen thưởng năm 2017. Tham gia ý kiến vào dự thảo Chương trình hoạt động và Giao ước thi đua năm 2017 của Khối thi đua kinh tế Ngành. Tham gia Hội nghị phát động và ký kết giao ước thi đua năm 2017 của Khối. Xây dựng Kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng năm 2017 của Sở

- Tháng 4, 5: Triển khai các nội dung công tác thi đua của Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh; Khối thi đua kinh tế Ngành.

- Tháng 6: Sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đàu năm; Triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm

- Tháng 7,8: Phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, Công đoàn Ngành GTVT và Ngày truyền thống Ngành  GTVT (28/8). Tham gia hoạt động giao lưu thể thao, văn nghệ do Khối thi đua kinh tế Ngành tổ chức

- Tháng 9, 10: Tổng kết các phong trào thi đua đã phát động.

- Tháng 11, 12: Triển khai các văn bản chấm điểm theo Tiêu chí thí đua, bình xét thi đua; Tổng hợp kết quả chấm điểm, bình xét thi đua; hoàn thiện thủ tục khen thưởng và đề nghị Bộ GTVT, Hội đồng TKĐKT tỉnh, Khối thi đua kinh tế Ngành xét khen thưởng. Tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2017.

V. Tổ chức thực hiện:

Căn cứ Kế hoạch này, các phòng ban, đơn vị, các tổ chức đoàn thể chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch, nội dung công tác thi đua và triển khai thực hiện đồng bộ, nghiêm túc góp phần nâng cao chất lượng công tác thi đua khen thưởng, hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

 

Giao cho Văn phòng Sở theo dõi, đôn đốc các đơn vị thực hiện Kế hoạch này. Trong quá trình nếu có vướng mắc báo cáo lãnh đạo Sở xem xét, giải quyết.

 

 

 

 

 

Văn phòng sở
VBQPPL
Hỏi đáp trực tuyến
Danh bạ thư điện tử
Bieu do chay xe
Thông báo đường dây nóng phục vụ tết
ATGT
Thông báo lộ trình đổi GPLX
Đường dây nóng 1
Đường dây nóng 2
Đường dây nóng 3
Footer SGTVT
Skip to main content