Banner SKHCN

Liên kết website

 
Trang chủ » Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật
Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật
RSS Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật
(30/12/2016)
Chỉ thị 09-CT/TU của Tỉnh ủy Hà Nam về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với việc đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ vào sản xuất nông nghiệp.
(17/12/2015)
Ngày 11 tháng 11 năm 2015, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư 22/2015/TT-BKHCN về việc ban hành và thực hiện " Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xăng, nhiên liệu điêzen và nhiên liệu sinh học" (QCVN 1: 2015/BKHCN)
(27/10/2014)
về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước
(27/10/2014)
Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khoa học và công nghệ
(27/10/2014)
về hoạt động thông tin khoa học và công nghệ
(27/10/2014)
Quy định về đầu tư và cơ chế tài chính đối với hoạt động khoa học và công nghệ
(20/10/2014)
(06/01/2012)
(06/09/2011)
(06/08/2011)
Lich
VBQPPL
Chuyên mục Hỏi - Đáp
Danh bạ thư điện tử
Skip to main content