Banner SKHCN

Liên kết website

 
Trang chủ » Thủ tục hành chính
(16/02/2017)
Kế hoạch Triển khai Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 23 tháng 9 năm 2016 của Tỉnh ủy Hà Nam về đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là thủ tục hành chính và nâng cao chất lượng cán bộ công chức, viên chức, người đứng đầu cơ quan, đơn vị giai đoạn 2016-2020
>>Xem thêm
(16/02/2017)
Kế hoạch Triển khai Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 23 tháng 9 năm 2016 của Tỉnh ủy Hà Nam về đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là thủ tục hành chính và nâng cao chất lượng cán bộ công chức, viên chức, người đứng đầu cơ quan, đơn vị giai đoạn 2016-2020
>>Xem thêm
Lich
VBQPPL
Chuyên mục Hỏi - Đáp
Danh bạ thư điện tử
Skip to main content