Banner SKHDT

Liên kết website

 

THÔNG TIN VỀ LÃNH ĐẠO CƠ QUAN

(06/08/2010)

1. Nguyễn Văn Oang - Giám đốc Sở

Năm sinh: 1960.

Trình độ chuyên môn: Đại học.

Trình độ chính trị: Cao cấp.

Điện thoại cơ quan: 0351.857084.

Điện thoại di động: 0912.444910.

Điện thoại nhà riêng: 0351.857790.

Email: nguyenvanoang@hanam.gov.vn

Lĩnh vực phụ trách: 

- Phụ trách chung, chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và Bộ Kế hoạch và Đầu tư về thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của cơ quan theo quy định hiện hành

- Trực tiếp phụ trách các phòng: Kế hoạch Tổng hợp, Thẩm định và Giám sát đầu tư; Kinh tế ngành và các lĩnh vực: Tổ chức cán bộ; thi đua khen thưởng, kỷ luật; chủ trương đầu tư các dự án

2. Bùi Hồng Thanh - Phó Giám đốc Sở

Năm sinh: 1961.

Trình độ chuyên môn: Đại học.

Trình độ chính trị: Cao cấp.

Điện thoại cơ quan: 0351.856029.

Điện thoại di động: 0913.252.968.

Email: buihongthanh@hanam.gov.vn

Lĩnh vực phụ trách

- Giúp giám đốc Sở chỉ đạo và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và pháp luật về nhiệm vụ và hoạt động của các phòng, lĩnh vực được phân công.

- Trực tiếp phụ trách các phòng: Đăng ký kinh doanh; Hợp tác đầu tư; Văn phòng Sở và các lĩnh vực sắp xếp và đổi mới doanh nghiệp, chuẩn bị dự án ODA

- Chỉ đạo và tổ chức thực hiện các công việc khác khi được ủy quyền giải quyết.

 

VBQPPL
Hỏi đáp trực tuyến
Dich vu cong
bản tin ktdt
Danh bạ thư điện tử
Công ty Cổ phần MISA
Footer SKHDT
Skip to main content