Banner SLDTBXH

Liên kết website

 
Trang chủ » Danh bạ thư điện tử

Danh bạ thư điện tử

(28/05/2014)
Họ và tên Chức vụ Địa chỉ thư điện tử
Nguyễn Mạnh Tiến Giám đốc nguyenmanhtien@hanam.gov.vn
Lê Văn Hùng Phó Giám đốc levanhung@hanam.gov.vn
Phạm Hùng Phó Giám đốc phamhung@hanam.gov.vn
Trương Công Khải Phó Giám đốc truongcongkhai@hanam.gov.vn
Ngô Quang Tuấn Chánh Văn phòng ngoquangtuan@hanam.gov.vn
 Đào Tiến Hùng  Phó chánh VP daotienhung@hanam.gov.vn
Bùi Minh Hải Phó chánh VP buiminhhai@hanam.gov.vn
Nguyễn Thanh Bình CB. VP nguyenthanhbinh.ld@hanam.gov.vn
Lê Thị Hải Vân Trưởng phòng. KHTC lethihaivan@hanam.gov.vn
Chu Đức Toàn CV. Phòng KHTC chuductoan@hanam.gov.vn
Lê Thị Bích Hường CV. Phòng KHTC lethibichhuong@hanam.gov.vn
Nguyễn Thị Mai Phương CV. Phòng KHTC nguyenthimaiphuong@hanam.gov.vn
Hoàng Ngọc Sơn Trưởng phòng. NCC hoangngocson@hanam.gov.vn
Hoàng Thanh Nhùng PTP. NCC hoangthanhnhung@hanam.gov.vn
Nguyễn Thị Thu Hằng PTP. NCC nguyenthithuhang@hanam.gov.vn
Nghiêm Thị Huyền CV. Phòng NCC nghiemthihuyen@hanam.gov.vn
Đinh Hồng Văn CV. Phòng NCC dinhhongvan@hanam.gov.vn
Phạm Hùng Chức CV. Phòng NCC phamhungchuc@hanam.gov.vn
Phạm Thị Huế PTP. VLATLĐ phamthihue.ld@hanam.gov.vn
Vũ Tiến Dũng CV. Phòng VLATLĐ vutiendung.ld@hanam.gov.vn
Trần Hồng Sơn TP. BTXH tranhongson@hanam.gov.vn
Trần Tiến Sỹ PTP. BTXH trantiensy@hanam.gov.vn
Hà Thị Tố Hoa PTP. BTXH hathitohoa@hanam.gov.vn
Trần Thị Thanh Bình CV phòng BTXH tranthithanhbinh@hanam.gov.vn
Nguyễn Thế Hưởng Chi cục trưởng Chi cục PCTNXH  nguyenvanhuong@hanam.gov.vn
Vũ Văn Kiên CV Chi cục PCTNXH  vuvankien.ld@hanam.gov.vn
Nguyễn Thị Hồng Khuyên CV Chi cục PCTNXH nguyenthihongkhuyen.ld@hanam.gov.vn
Đỗ Thị Quế CV Chi cụ PCTNXH dothique@hanam.gov.vn
Trần Đình Dũng TP. BVSCTE&BĐG trandinhdung@hanam.gov.vn
Vũ Thị Hà Bắc PP. BVCSTE&BĐG vuthihabac@hanam.gov.vn
Vũ Văn Trường CV. Phòng BVCSTE&BĐG vuvantruong.ld@hanam.gov.vn
Đỗ Thị Lan CV. Phòng BVCSTE&BĐG  dothilan.ld@hanam.gov.vn
Bùi Thị Thu Dung CV. Phòng BVCSTE&BĐG buithithudung@hanam.gov.vn
Đặng Xuân Hải Chánh Thanh tra dangxuanhai@hanam.gov.vn
Ngô Thị Thuý Hằng Phó Chánh thanh tra ngothithuyhang@hanam.gov.vn
Đỗ Hải Nam CV. Phòng Thanh tra dohainam@hanam.gov.vn
Nguyễn Văn Duân CV. Phòng Thanh tra  nguyenvanduan@hanam.gov.vn
Lê Toàn Thắng TP.  LĐ-TL-BHXH letoanthang@hanam.gov.vn
Nguyễn Thị Yến PTP. LĐ-TL-BHXH nguyenthiyen.ld@hanam.gov.vn
Vũ Hải Sơn CV. Phòng LĐ-TL-BHXH vuhaison@hanam.gov.vn
Phạm Thị Bích Hường Trưởng phòng. Dạy nghề phamthibichhuong@hanam.gov.vn
Ứng Hiền Giang PTP. Phòng Dạy nghề unghiengiang@hanam.gov.vn
Nguyễn Thị Ánh Vân CV. Phòng Dạy nghề  nguyenthianhvan@hanam.gov.vn
Lương Trung Thành CV. Phòng Dạy nghề luongtrungthanh@hanam.gov.vn

 

 

 

 

 

QTM
VBQPPL
Lịch Tiếp Dân
Danh bạ thư điện tử
Hỏi đáp trực tuyến
Trung tâm Giới thiệu việc làm
Cao đẳng nghề Hà Nam
Footer SLDTBXH
Skip to main content