Banner SLDTBXH

Liên kết website

 
Trang chủ » Giới thiệu chung » Các phòng chuyên môn

Các phòng chuyên môn nghiệp vụ

(14/09/2011)

 

 

PHÒNG

LÃNH ĐẠO PHÒNG

Văn phòng

Điện thoại: 3842.020

 

1. Ông Ngô Quang Tuấn

Chức vụ: Chánh Văn phòng

Điện thoại: 0915.612.898

Mail: ngoquangtuan@hanam.gov.vn

2. Ông Đào Tiến Hùng

Chức vụ: Phó Chánh văn phòng

Điện thoại: 0978.658.997

Mail: daotienhung@hanam.gov.vn

3. Ông Bùi Minh Hải

Chức vụ: Phó chánh văn phòng

Điện thoại: 0123.569.3333

Mail: buiminhhai@hanam.gov.vn

Thanh tra

Điện thoại: 3854.292

 

1. Bà Ngô Thị Thúy Hằng

Chức vụ: Phó chánh thanh tra

Điện thoại: 0912.856.976

Mail: ngothithuyhang@hanam.gov.vn

Phòng Kế hoạch tài chính

Điện thoại: 3851.982

 

1. Bà Lê Thị Hải Vân

Chức vụ: Trưởng phòng

Điện thoại: 0982.710.600

Mail: lethihaivan@hanam.gov.vn

Phòng Người có công

Điện thoại: 3851.992

 

1. Ông Đinh Đăng Hồng

Chức vụ: Trưởng phòng

Điện thoại:

Mail: @hanam.gov.vn

2. Bà Hoàng Thị Thanh Nhùng

Chức vụ: Phó trưởng phòng

Điện thoại: 0934.641.964

Mail: hoangthanhnhung@hanam.gov.vn

3. Bà Nguyễn Thị Thu Hằng

Chức vụ: Phó trưởng phòng

Điện thoại: 0983.850.419

Mail: nguyenthithuhang@hanam.gov.vn

Phòng Dạy nghề

Điện thoại: 3844.242

 

 1. Bà Phạm Thị Bích Hường

Chức vụ: Trưởng phòng

Điện thoại: 0915.676.347

Mail: phamthibichhuong@hanam.gov.vn

2. Bà Ứng Thị Hiền Giang

Chức vụ: Phó trưởng phòng

Điện thoại: 0906.197.910

Mail: unghiengiang@hanam.gov.vn

Phòng Việc làm - An toàn lao động

Điện thoại: 3854.540

 

1. Bà Phạm Thị Huế

Chức vụ: Phó trưởng phòng

Điện thoại: 0976.913.241

Mail: phamthihue.ld@hanam.gov.vn

Phòng Lao động - Tiền lương - Bảo hiểm xã hội

Điện thoại:  3682.478

1. Ông Lê Toàn Thắng

Chức vụ: Trưởng phòng

Điện thoại: 0989.661.178

Mail: letoanthang@hanam.gov.vn

Phòng Bảo trợ xã hội

Điện thoại: 3854.540

 

1. Ông Trần Hồng Sơn

Chức vụ: Trưởng phòng

Điện thoại: 0902.037.612

Mail: tranhongson@hanam.gov.vn

2. Ông Trần Tiến Sỹ

Chức vụ: Phó trưởng phòng

Điện thoại: 0948.088.988

Mail: trantiensy@hanam.gov.vn

3. Bà Hà Thị Tố Hoa

Chức vụ: Phó trưởng phòng

Điện thoại: 0915.399.268

Mail: hathitohoa@hanam.gov.vnPhòng Bảo vệ, chăm sóc trẻ em và Bình đẳng giới

Điện thoại: 3501.482

1. Ông Trần Đình Dũng

Chức vụ: Trưởng phòng

Điện thoại:0982.547.621

Mail: trandinhdung@hanam.gov.vn

2. Bà Vũ Thị Hà Bắc

Chức vụ: Phó trưởng phòng

Điện thoại: 0904.061.269

Mail: vuthihabac@hanam.gov.vn

Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội

Điện thoại:

1. Ông Nguyễn Thế Hưởng

Chức vụ: Chi cục trưởng

Điện thoại: 0913.289.763

Mail: nguyenthehuong@hanam.gov.vn

 

VBQPPL
Lịch Tiếp Dân
Danh bạ thư điện tử
Hỏi đáp trực tuyến
Trung tâm Giới thiệu việc làm
Cao đẳng nghề Hà Nam
Footer SLDTBXH
Skip to main content