Banner SLDTBXH

Liên kết website

 
Trang chủ » Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển
Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển
RSS Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển
(16/09/2014)
Ngày 20/5/2011, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 584/QĐ-UBND về việc Phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh Hà Nam đến năm 2020”
(16/09/2014)
Ngày 11/11/2011, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 1590/KH-UBND về Triển khai thực hiện Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh Hà Nam đến năm 2020” giai đoạn 2011 - 2015
(16/09/2014)
Ngày 18/11/2011, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 1624/KH-UBND về thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU của Tỉnh uỷ về phát triển nguồn nhân lực tỉnh Hà Nam đến năm 2020
(16/09/2014)
Ngày 06/6/2014, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 556/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án “Đào tạo 1.000 lao động ngành công nghiệp hỗ trợ doanh nghiệp Nhật Bản giai đoạn 2014 - 2016
(18/08/2014)
Ngày 16/6/2014, UBND tỉnh Hà Nam đã ban hành Kế hoạch số 973/KH-UBND về việc Dạy nghề cho lao động nông thôn năm 2014
(18/08/2014)
Ngày 12/5/2014, UBND tỉnh Hà Nam đã ban hành Kế hoạch số 753/KH-UBND về Tổng rà soát việc thực hiện chính sách đối với người có công với cách mạng 2014 - 2015
(18/08/2014)
Ngày 16/5/2014, UBND tỉnh Hà Nam đã ban hành Kế hoạch số 779/KH-UBND về Thực hiện Chương trình phòng, chống tệ nạn mại dâm năm 2014 tỉnh Hà Nam
(18/08/2014)
Ngày 26/5/2014, UBND tỉnh Hà Nam đã ban hành Kế hoạch số 821/KH-UBND về Tổng kết 10 năm thi hành Pháp lệnh phòng, chống mại dâm năm 2003
(18/08/2014)
Ngày 28/4/2014, UBND tỉnh Hà Nam đã ban hành Kế hoạch số 691/KH-UBND về Triển khai thực hiện Chương trình quốc gia bảo vệ trẻ em năm 2014 tỉnh Hà Nam
(18/08/2014)
Ngày 24/4/2014, UBND tỉnh Hà Nam đã ban hành Kế hoạch số 654/KH-UBND về Thực hiện Chương trình Quốc gia về bình đẳng giới năm 2014 tỉnh Hà Nam
1
VBQPPL
Lịch Tiếp Dân
Danh bạ thư điện tử
Hỏi đáp trực tuyến
Trung tâm Giới thiệu việc làm
Cao đẳng nghề Hà Nam
Footer SLDTBXH
Skip to main content