Banner SNV

Liên kết website

 
Trang chủ » Tuyên truyền phổ biến » Lĩnh vực Tổ chức chính quyền
Lĩnh vực Tổ chức chính quyền
RSS Lĩnh vực Tổ chức chính quyền
(06/11/2017)
Ngày 26 tháng 10 năm 2017, Ban Chỉ đạo Dự án 513 của tỉnh họp để nghe Sở Nội vụ và đơn vị thi công báo cáo tiến độ thực hiện Dự án, những khó khăn, vướng mắc về các tuyến địa giới hành chính còn tranh chấp, chưa thống nhất và cho ý kiến chỉ đạo giải quyết đối với tuyến địa giới hành chính còn vướng mắc giữa tỉnh Hà Nam với tỉnh Hưng Yên, Thái Bình và thành phố Hà Nội.
(03/10/2017)
Bộ Nội vụ xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và đang lấy ý kiến hoàn thiện trình Chính phủ.
(25/09/2017)
Bộ Nội vụ đề xuất tinh giản hàng nghìn cán bộ, công chức xã và hàng chục nghìn người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn. Ở cấp thôn, tổ dân phố sẽ giảm hơn 400.000 người.
(22/01/2016)
Ngày 04/01/2016, thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Chỉ thị số 51-CT/TW về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.
(27/10/2015)
(16/10/2015)
Tại dự thảo Nghị quyết quy định chi tiết một số điều của Luật tổ chức chính quyền địa phương, Bộ Nội vụ đề xuất phân loại đơn vị hành chính cấp huyện thành ba loại: Loại I, loại II và loại III với 5 tiêu chí tính điểm cụ thể: Quy mô dân số; diện tích tự nhiên; số đơn vị hành chính trực thuộc; trình độ phát triển kinh tế - xã hội; các yếu tố đặc thù.
(16/10/2015)
Tại dự thảo Nghị quyết quy định chi tiết một số điều của Luật tổ chức chính quyền địa phương, Bộ Nội vụ đề xuất 5 tiêu chí phân loại đơn vị hành chính.
(08/09/2015)
Ngày 30/7/2015, Ban Tổ chức Trung ương ban hành Hướng dẫn số 36-HD/BTCTW về việc bổ sung đối tượng được thực hiện chế độ, chính sách theo Nghị định số 26/2015/NĐ-CP, ngày 09/3/2015 của Chính phủ quy định chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội.
(24/06/2015)
Luật Tổ chức Chính quyền địa phương vừa được Quốc hội thông qua khẳng định vẫn tổ chức HĐND ở các cấp.
(25/05/2015)
Thực hiện Nghị định số 04/2015/NĐ-CP, ngày 09 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; Công văn số 902-CV/TU, ngày 05 tháng 3 năm 2015 của Tỉnh ủy Hà Nam về việc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị định số 04/2015/NĐ-CP của Chính phủ, UBND tỉnh đã yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành của tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Nghị định số 04/2015/NĐ-CP của Chính phủ, với các nội dung sau:
1
Lịch công tÁC
Quản lý văn bản
VBQPPL
Hỏi đáp trực tuyến
banner tôn giáo
Lịch Tiếp Dân
Danh bạ thư điện tử
Skip to main content